คำนวณเงินลงทุนใน SSF

โปรดกรอกข้อมูลเงินได้ประจำปี และเงินออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ

เงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี รวมทั้งปี*

บาท

 
 
เงินลงทุน / เงินออมเพื่อการเกษียณอื่นๆ**
(สูงสุดได้ไม่เกิน 500,000)

บาท

*หมายถึง เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น บำเหน็จ ฯลฯ ตามประมวลรัษฎากร โดยไม่รวมเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี
**ได้แก่ กองทุน RMF , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ , ประกันชีวิตแบบบำนาญ และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ
 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th