โปรโมชั่น


สมัครลงทุนแบบประจำตั้งแต่วันนี้  - 31 พ.ค. 2560 กับ 5 กองทุนหุ้นที่ร่วมรายการ รับโปรโมชั่นพิเศษ*
Regular Saving Plan 2017

5 กองทุนหุ้นที่ร่วมรายการ  (คลิกที่ชื่อกองทุน เพื่อดูรายละเอียด)


เงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิในหน่วยลงทุน KFCASH
 
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ โดยเลือกลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการได้แก่ KFTSTAR-D, KFSEQ, KFSEQ-D, KFDYNAMIC, KFDNM-D เท่านั้น
  2. ผู้ลงทุนต้องสมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำก่อนวันที่ 31 พ.ค. 2560 และกำหนดวันหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุนที่ร่วมรายการโดยเริ่มตั้งแต่ มิ.ย. 2560 ต่อเนื่องจนถึง พ.ค. 2561 ครบ 12 เดือน  (กรณีที่ท่านทำรายการซื้อด้วยตนเอง หรือซื้อผ่านระบบ Internet เป็นการสม่ำเสมอทุกเดือน โดยไม่ได้สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำจะไม่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้)
  3.  ผู้ลงทุนสามารถสมัครใช้บริการลงทุนแบบประจำได้มากกว่า 1 กองทุน โดยลงทุนในแต่ละกองทุนด้วยจำนวนเงินลงทุนเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน จึงจะนับยอดรวมเป็นเงินลงทุนสุทธิสำหรับคำนวณโปรโมชั่น
  4. หากบริษัทไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในใบสมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำในเดือนใดเดือนหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนแบบประจำ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ถือว่าผิดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ จำนวนเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวจะไม่ถูกนำมารวมคำนวณในการรับโปรโมชั่นทั้งจำนวน
  5.  หากมีรายการขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนที่สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561 ไม่ว่าเป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิรับโปรโมชั่นในรายการส่งเสริมการขายนี้ทั้งจำนวนที่ลงทุนตามแผนการลงทุนนั้น
  6.  หน่วยลงทุนสุทธิที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในระหว่าง มิ.ย. 2560 – พ.ค. 2561 อีก
  7.  ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทมากกว่า 1 บัญชีบริษัทจะพิจารณายอดเงินลงทุนของแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแยกกันในการรับสิทธิส่งเสริมการขาย
  8.  บริษัทจะทำการซื้อหน่วยลงทุน KFCASH ตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิให้กับผู้ลงทุนภายในวันที่ 31 ก.ค. 2561 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการซื้อ
  9.  ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด
  10.  บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

ตัวอย่างการลงทุน

1. คุณ ก. สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ ณ วันที่ 1 เม.ย. 2560 ในกองทุนดังนี้
(/) กองทุน KFTSTAR-D เดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่ มิ.ย. 2560 – พ.ค. 2561 รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 120,000 บาท
(/)  ไม่มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนข้างต้นตลอดช่วงเวลา 1 มิ.ย. 2560 – 31 พ.ค. 2561
ดังนั้น คุณ ก. จะได้รับโปรโมชั่นหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 600 บาท จากยอดเงินลงทุนแบบประจำ 120,000 บาท
2. คุณ ข. มียอดเงินลงทุนอยู่ใน KFTSTAR-D 100,000 บาท ณ 31 พ.ค. 2560
(/) วันที่ 1 เม.ย. 2560 สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ ในกองทุน KFTSTAR-D เดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่ มิ.ย. 2560 – พ.ค. 2561 รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 120,000 บาท
(X) วันที่ 1 ก.ย. 2560 ขายคืนหน่วยลงทุน KFTSTAR-D 50,000 บาท (จากหน่วยลงทุนที่มีอยู่ก่อนเริ่มแผนการลงทุนแบบประจำ)
ดังนั้น คุณ ข. ไม่มีสิทธิได้รับโปรโมชั่นตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากมีรายการขายคืนกองทุนดังกล่าว ระหว่าง 1 มิ.ย. 2560 - 31 พ.ค. 2561
3. คุณ ค. สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ ณ วันที่ 1 เม.ย. 2560 ในกองทุนดังนี้
(X) KFTSTAR-D เดือนละ 5,000 บาท เริ่มตั้งแต่ มิ.ย. 2560 – พ.ค. 2561 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 60,000 บาท แต่ในเดือนส.ค. 2560 ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อกองทุนได้ ถือว่าผิดเงื่อนไขทั้งจำนวน (ไม่ว่าจะมีการลงทุนในเดือนต่อไปอีกหรือไม่)
(/) KFSEQ เดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่ มิ.ย. 2560 – พ.ค. 2561 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 24,000 บาท
(/) KFDYNAMIC เดือนละ 3,000 บาท ตั้งแต่ มิ.ย. 2560 – พ.ค. 2561 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 36,000 บาท
(/) ไม่มีรายการขายคืนหน่วยลงทุนในทั้ง 3 กองทุนข้างต้นตลอดช่วงเวลา 12 เดือน
ดังนั้น คุณ ค. จะได้รับโปรโมชั่นหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 300 บาท จากยอดเงินลงทุนแบบประจำ 24,000 + 36,000 = 60,000 บาท
4. คุณ ง. สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ ณ วันที่ 1 เม.ย. 2560 ในกองทุนดังนี้
(/) KFTSTAR-D เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ มิ.ย. 2560 – พ.ค. 2561 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 60,000 บาท
(X) KFSEQ เดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่ มิ.ย. 2560 – พ.ค. 2561 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 24,000 บาท แต่วันที่ 1 ก.ย. 2560 ขายคืนหน่วยลงทุน KFSEQ เป็นเงิน 5,000 บาท
(/) KFDYNAMIC เดือนละ 3,000 บาท ตั้งแต่ มิ.ย. 2560 – พ.ค. 2561 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 36,000 บาท
ดังนั้น คุณ ง. จะได้รับโปรโมชั่นหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 480 บาท จากยอดเงินลงทุนแบบประจำ 60,000 + 36,000 = 96,000 บาท
 
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี