โปรโมชั่น


สมัครลงทุนกับ LTF | RMF แบบประจำเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องครบ 12 เดือน ตั้งแต่ ม.ค. - ธ.ค. 2560 รับหน่วยลงทุน KFCASH 0.5% ต่อยอดเงินลงทุนสะสม
โปรโมชั่น LTF|RMF ปี 2560รายละเอียด เงื่อนไขการลงทุน
 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ โดยเลือกลงทุนในกลุ่มกองทุน LTF และ/หรือ RMF  ยกเว้น   กองทุน KFCASHRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF และ KFMTFIRMF ด้วยจำนวนเงินลงทุนเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่มกราคม – ธันวาคม 2560 เท่านั้น
 • ผู้ลงทุนต้องสมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560
 1. สมัครผ่าน @ccess online service เลือกเมนู “รายการแบบประจำ” แล้วกรอกข้อมูลรายการซื้อแบบประจำ หรือ สับเปลี่ยนแบบประจำ 
 2. กรอกแบบฟอร์ม “คำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ” ที่ บลจ.กรุงศรี หรือสาขาของธนาคารกรุงศรี หรือตัวแทนเสนอขายหน่วยลงทุน
กรณีที่ท่านทำรายการซื้อด้วยตนเอง หรือซื้อผ่านระบบ Internet เป็นการสม่ำเสมอทุกเดือน โดยไม่ได้สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำจะไม่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้
 
 • ผู้ลงทุนสามารถสมัครใช้บริการลงทุนแบบประจำได้มากกว่า 1 กองทุน โดยลงทุนในแต่ละกองทุนด้วยจำนวนเงินลงทุนเท่ากัน ทุกเดือนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน จึงจะนับยอดรวมเป็นเงิน ลงทุนสุทธิสำหรับคำนวณโปรโมชั่น
 • หากไม่มีรายการซื้อหน่วยลงทุนตามแผนการลงทุนแบบประจำที่ผู้ลงทุนสมัครไว้  โดยบริษัทไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากและ/หรือ บัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในใบสมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำในเดือนใดเดือนหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตามถือว่าผิดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ จำนวนเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวจะไม่ถูกนำมารวมคำนวณในการรับโปรโมชั่น
ตัวอย่างการลงทุน
1. สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ ในกองทุนต่อไปนี้

/ )  KFLTFAST-D เดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2560 รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 120,000 บาท ได้รับโปรโมชั่นหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 600 บาท

2. สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ ในกองทุนต่อไปนี้
/ )  KFLTFAST-D เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2560 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 60,000 บาท
/ )  KFLTFTSM-D เดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2560 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 24,000 บาท
/ )  KFEQRMF เดือนละ 3,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2560  รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 36,000 บาท
รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือนทั้ง 3 กองทุน เป็นเงินลงทุน 120,000 บาท ได้รับโปรโมชั่นหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 600 บาท

3. สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ ในกองทุนต่อไปนี้ 

( X )  KFLTFAST-D เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2560 แต่ในเดือน มิ.ย. ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อกองทุนได้ ถือว่าผิดเงื่อนไขทั้งจำนวน (ไม่ว่าจะมีการลงทุนในเดือนต่อไปอีกหรือไม่)
/ )  KFLTFTSM-D เดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2560 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 24,000 บาท
/ )  KFEQRMF เดือนละ 3,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2560  รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 36,000 บาท
รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือน เพียง 2 กองทุน เป็นเงินลงทุน 60,000 บาท ได้รับโปรโมชั่นหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 300 บาท

 • หน่วยลงทุนสุทธิที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในปี 2560 อีก
 • ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 61 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH
 • ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการซื้อ และรายการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ของบริษัท ผ่านการสมัครใช้บริการซื้อแบบประจำและสับเปลี่ยนแบบประจำด้วยจำนวนเงินลงทุนเท่ากันทุกเดือน หักด้วย ยอดลงทุนรวมของรายการ ขายคืน รายการสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนใดๆ ของบริษัท และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ของบริษัท ไปยังบลจ.อื่น ยกเว้น กรณีการขายคืน สับเปลี่ยนออกและโอนออกจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 59 โดยบริษัทจะใช้วิธีคำนวณแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีที่ทางกรมสรรพกรกำหนด
 • ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะ ทำการนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 • บริษัทจะทำการโอนหน่วยลงทุน KFCASH ตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ภายในวันที่ 29 เม.ย. 61 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการโอน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
เงื่อนไขการซื้อด้วยบัตรเครดิต
 • ผู้ลงทุนสามารถใช้บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีที่ร่วมรายการ ได้แก่  บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า, เซ็นทรัล เดอะวัน, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, บัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า เพื่อซื้อหน่วยลงทุน ของกองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ของบริษัท (ยกเว้น กองทุน KFCASHRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF และ KFMTFIRMF) ในมูลค่าตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป 
 • การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกับบัตรเครดิต
 • เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจะเป็นไปตามที่บริษัทและบริษัทบัตรเครดิตกำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการซื้อด้วยบัตรเครดิต  โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด


คำเตือน
 
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • สำหรับ KFGOLDRMF
  • กองทุนนี้จะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ จึงอาจจะทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือได้รับเงินคืน ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และเนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักกองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้
  • กองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยบริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยราคาปิดของ SPDR Gold Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งราคาปิด ณ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อาจจะมีราคาที่แตกต่างจากราคาปิดของทองคำ (Gold  Commodities) หรือราคาปิดของ SPDR Gold Trust ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อื่นๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะได้ราคาหน่วยลงทุนที่แตกต่างจากราคาทองคำ หรือราคาของ SPDR Gold Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ได้
 • KFJAPANRMF, KFEURORMF, KFHCARERMF, KFGBRANRMF และ KFLTFAST-D จะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ จึงอาจจะทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้และเนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้


กองทุน LTF ของบลจ.กรุงศรี

กองทุน RMF ของบลจ.กรุงศรี

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี