บลจ.กรุงศรี แนะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลาง – ยาว

12 ตุลาคม 2559
บลจ.กรุงศรี เพิ่มทางเลือกการลงทุนตราสารหนี้แบบเปิดกว้าง ลงทุนทั้งตราสารไทยและต่างประเทศ ไม่จำกัดอายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุน เชื่อให้ผลตอบแทนที่ดีสำหรับผู้ลงทุนระยะยาวที่มองหาผลตอบแทนมากกว่ากองทุนตราสารเงินและตราสารหนี้ระยะสั้น ด้วยกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้  (KFAFIX) เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 12 -19 ตุลาคม นี้
น.ส.ศิริพร  สินาเจริญ  กรรมการผู้จัดการ  บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า “ปัจจุบันตลาดตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความผันผวนสูงจากนโยบายการเงินที่ไม่ปกติ ส่งผลให้ระดับผลตอบแทน (Yield) ปรับตัวสูงขึ้นบ้างในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บลจ.กรุงศรี ยังมีมุมมองว่าการลงทุนในตราสารหนี้ยังมีความน่าสนใจเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำ และธนาคารกลางส่วนใหญ่ทั่วโลกยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ IMF ยังได้ปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอีกด้วย  จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจึงมีแนวโน้มที่อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำและต่อเนื่องยาวนาน”
 
“อย่างไรก็ตาม การกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลาง – ยาว จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเสี่ยงสูง บริษัทจึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้  (KFAFIX) บริหารจัดการโดยทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่มีประสบการณ์การบริหารกองทุนตราสารหนี้มายาวนาน  และได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน อาทิ  รางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะปานกลางถึงยาว ประจำปี 2552, 2556 และ 2557  จาก Morningstar Fund Awards Thailand  และ รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี  ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ทั่วไป ประจำปี 2557  จาก Money & Banking Awards” (ที่มา : บลจ.กรุงศรี ณ 31 ก.ค. 59 / ข้อมูลรางวัลในข้างต้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด./ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต)
 
“กองทุน KFAFIX มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่น่าสนใจบนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งตราสารภาครัฐและภาคเอกชน  สามารถลงทุนในตราสารที่หลากหลายประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลตอบแทนที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารต่างประเทศได้สูงถึง 79%ของ NAV จึงมีตัวเลือกในการลงทุนที่หลากหลายและสรรหาผลตอบแทนได้มากขึ้น กองทุนใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงรุก มีความยืดหยุ่นสามารถปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีข้อจำกัดด้านอายุเฉลี่ยของตราสารที่จะลงทุน ทำให้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยได้ดี กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 4 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน”
 
“กองทุน KFAFIX เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากประจำ  และกองทุนตราสารหนี้แบบเดิมๆ ปัจจุบันผู้ลงทุนกลุ่มนี้แสวงหาผลตอบแทนด้วยการลงทุนใน Term Fund อายุ 6 เดือนบ้าง หรือลงทุนในกองทุนตราสารเงินบ้าง ทั้งที่เงินลงทุนจำนวนหนึ่งเป็นเงินที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในระยะเวลาอันใกล้และสามารถลงทุนได้ยาวนานกว่านั้น ซึ่งผู้ลงทุนอาจพิจารณาจัดสรรเงินไปลงทุนในตราสารที่มี อายุยาวขึ้นเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่าได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุน KFAFIX ระหว่างวันที่  12 – 19 ตุลาคม 2559  ครบทุกๆ 1,000,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุน  KFAFIX มูลค่า 100 บาท”
 
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757  หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com  หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา 
..........................................................................................................................................................................
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า  เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 
กองทุนนี้อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน หรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
 
กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวนซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี