การจ่ายเงินปันผลของ 6 กองทุน

9 สิงหาคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนมีมติให้จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

กองทุนเปิด รอบระยะเวลาบัญชี เงินปันผล
ต่อหน่วย (บาท)
วันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหน่วยลงทุน
(XD date)
วันที่จ่ายเงินปันผล
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70) 1 ก.ค. 2559 -
30 มิ.ย. 2560
1.0000 11 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV) 1 เม.ย.  2560 -   30 มิ.ย. 2560 0.2000 11 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560
กรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D) 1 เม.ย.  2560 -   30 มิ.ย. 2560 0.2000 11 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D) 1 ม.ค. 2560 -     30 มิ.ย. 2560 0.5000 11 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5) 1 เม.ย.  2560  -   30 มิ.ย. 2560 0.3500 11 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD) 1 เม.ย.  2560 -   30 มิ.ย. 2560 0.2500 11 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560

หมายเหตุ: อัตราเงินปันผลที่จ่ายจริงอาจจะน้อยกว่า (หรือมากกว่า) อัตราประมาณการข้างต้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
 
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด โทร. 0 2657 5757 หรืออีเมล์ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี