รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินจากการเลิกกองทุนของ KFFAI6M32

3 กรกฎาคม 2560
ตามที่ กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศเอไอ 6M32 (KFFAI6M32)  ภายใต้การบริหารและจัดการลงทุนของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด "บริษัทจัดการ" ได้ดำเนินการเลิกโครงการจัดการกองทุนในวันที่ 6 เมษายน 2560  ซึ่งบริษัทจัดการ ได้ดำเนินการชำระบัญชีและจ่ายเงินคืนงวดสุดท้ายให้กับท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
 
ท่านสามารถดู “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน” จากการเลิกกองทุนดังกล่าว 
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี