หน้าหลัก > ข่าว/ประกาศกองทุน > ประกาศกองทุน > เปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ และกองทุนเปิด

เปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล

28 มิถุนายน 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”)  ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อ (Subscription) และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switch-in) ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ของ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP) และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)  โดยให้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 
1. ทั้งสองกองทุน เปิดให้สับเปลี่ยนเข้าได้เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)  กองทุนเปิดกรุงศรีมันนี่  (KFMONEY)  กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)  และกองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART) เท่านั้น
 
2. ยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกันของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล
 
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป  
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี