หน้าหลัก > ข่าว/ประกาศกองทุน > ประกาศกองทุน > การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคป

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล

28 มิถุนายน 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้  (KF-JPSCAP) และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD) ซึ่งได้รับคำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“สำนักงานฯ”) แล้ว เพื่อให้สอดคล้องและ/หรือเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2560 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยมีเรื่องที่แก้ไขดังนี้

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ
 
เดิม แก้ไขเป็น
1. อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
กองทุนสามารถลงทุนในกองทุนอื่น(รวมถึงกองทุนหลัก) กองทุนใดกองทุนหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนอื่นนั้น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานฯ โดยกองทุนอื่นนั้นต้องเป็นของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง กองทุนสามารถลงทุนในกองทุนอื่น(รวมถึงกองทุนหลัก) กองทุนใดกองทุนหนึ่งได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนอื่นนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวกับสำนักงานฯ ได้ หากกองทุนอื่นนั้นเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปีที่มีขนาดเล็กและเป็นกองทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
2. การดำเนินการกรณีกองทุนมีการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม   (passive breach)
2.1 ในกรณีที่กองทุนมีการเกินอัตราส่วน concentration limit  ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันทำการ บริษัทจัดการจะต้องแก้ไขการลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว ภายใน 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว แต่หากไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ห้ามบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มเติม 2.1 ในกรณีที่กองทุนมีการเกินอัตราส่วน concentration limit  ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันทำการ บริษัทจัดการจะต้องแก้ไขการลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนดังกล่าว ภายใน 180 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว แต่หากไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ห้ามบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มเติม
2.2 ในกรณีที่กองทุนเกิด passive breach ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันทำการ บริษัทจัดการต้องจัดส่งรายงานให้กับสำนักงานฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว 2.2 ในกรณีที่กองทุนเกิด passive breach ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วันทำการ บริษัทจัดการต้องจัดส่งรายงานให้กับสำนักงานฯ และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ  ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี