ปิดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุนของ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล

12 เมษายน 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”)  ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากบริษัทจัดการอยู่ในระหว่างช่วงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)  บริษัทจัดการจึงขอปิดรับคำสั่งซื้อ (Subscription) และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switch-in) ของกองทุนดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 2 – 22 พฤษภาคม 2560 และจะเปิดรับคำสั่งฯ ดังกล่าวตามปกติตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 
 
            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี