หน้าหลัก > ข่าว/ประกาศกองทุน > ประกาศกองทุน > ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับผ

ขอแจ้งการปรับปรุงแก้ไขรายชื่อกองทุนที่ไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือการทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)

20 มีนาคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”)  ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ และกองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์  มีข้อจำกัดโดยจะไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือไม่ให้ทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen)
 
รายชื่อกองทุนทั้งหมดที่มีข้อจำกัดไม่รับเปิดบัญชีและ/หรือไม่ให้ทำธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนสำหรับ US Person / US Citizen
 
1. กองทุนเปิดกรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)
2. กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC) 
3. กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)
4. กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)
5. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)
6. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)
7. กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)
8. กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)
9. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)
10. กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)
11. กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)
12. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)
13. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)
14. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)
15. กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์ (KF-OIL)
16. กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)
17. กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส (KFLS30PLUS)
18. กองทุนเปิดกรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส (KFLS55PLUS)
19. กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)
20. กองทุนเปิดกรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)
21. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)
22. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)
23. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)
24. กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)
25. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)
26. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)
27. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)
28. กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล(KF-HCHINAD)
29. กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME)
30. กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)
31. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)
32. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)
33. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)
34. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)
35. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)
36. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM) 
37. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)
38. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)
39. กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)
40. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)
41. กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)
42. กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)
 
ทั้งนี้ กำหนดให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี