การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ (79 กองทุน)

4 มกราคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ใคร่ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ซึ่งได้รับคำรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ โดยมีรายชื่อกองทุนที่แก้ไขตามตารางแนบท้าย ทั้งสิ้น 79 กองทุน
 
1. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการเพื่อให้สอดคล้องและ/หรือเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ที่ สจก.ร. 1/2559 เรื่อง มาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 :

1.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหัวข้อ “ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)” กรณีกองทุนที่มีการใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) เป็นตัวชี้วัดและ/หรือเป็นส่วนประกอบของตัวชี้วัด สำหรับวัดผลการดำเนินงานของกองทุน โดยเปลี่ยนแปลงเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index : SET TRI) ซึ่งรวมถึง ดัชนี SET50 / SET100 โดยเปลี่ยนแปลงเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 / SET100 เช่นเดียวกัน เพื่อให้เป็นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนฯ (โปรดดูรายชื่อกองทุนที่แก้ไขตามตารางแนบท้าย ในหัวข้อ “1. ดัชนีชี้วัดของ SET TRI”)

1.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหัวข้อ “ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)” โดยเพิ่มข้อความการสงวนสิทธิเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องและ/หรือเป็นไปตามแนวทางของประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนฯ (โปรดดูรายชื่อกองทุนที่แก้ไขตามตารางแนบท้าย ในหัวข้อ “2. ข้อความต่อท้ายดัชนีชี้วัด”)

วันที่มีผลบังคับใช้: ให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
 
2. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการเพื่อให้สอดคล้องและ/หรือเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 :

2.1 การเพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับ “คำอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึงคำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์” โดยต่อท้ายข้อความในหัวข้อ “คำจำกัดความ” ที่มีอยู่เดิม (โปรดดูรายชื่อกองทุนที่แก้ไขตามตารางแนบท้าย ในหัวข้อ “3. คำจำกัดความ”)

2.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหัวข้อ “ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ” ให้เป็นข้อความมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ โดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญไปจากเดิม และไม่ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด (โปรดดูรายชื่อกองทุนที่แก้ไขตามตารางแนบท้าย ในหัวข้อ “4. ประเภทหลักทรัพย์”)

2.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหัวข้อ “อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ” ให้เป็นข้อความมาตรฐานและเป็นรูปแบบตารางตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ โดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญไปจากเดิม  และไม่ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด (โปรดดูรายชื่อกองทุนที่แก้ไขตามตารางแนบท้าย ในหัวข้อ “5. อัตราส่วนการลงทุน”)

2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน” ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ “การจัดแบ่งประเภทของกองทุน” โดยใช้ข้อความมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ โดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญไปจากเดิม และไม่ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด  (โปรดดูรายชื่อกองทุนที่แก้ไขตามตารางแนบท้าย ในหัวข้อ “6. การจัดแบ่งประเภทกองทุน”)

2.5 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน” โดยตัดข้อความเดิมเกี่ยวกับการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการในกรณีต่างๆ ออกไป โดยให้นำหลักเกณฑ์ของข้อความใหม่ เกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ  มาใช้แทน (โปรดดูรายชื่อกองทุนที่แก้ไขตามตารางแนบท้าย ในหัวข้อ  “7. การลงทุนไม่เป็นไปตามกำหนด”)

วันที่มีผลบังคับใช้: ให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการตามข้อ 2.1 ถึง ข้อ 2.5 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
 
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ  ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com


จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี