ปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ของ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

26 ธันวาคม 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”)  ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า  บริษัทจัดการจะปรับลดค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของ กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายการ อัตราที่เรียกเก็บจริง
(ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)
เดิม ใหม่
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 0.06 0.04


ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราใหม่ดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 เป็นต้นไป  และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป  
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี