การขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์

20 ธันวาคม 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”)    ในฐานะผู้บริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)   ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราหน่วยละ 0.28 บาท แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 10 มกราคม 2560 โดยมีกำหนดการโดยสรุปดังนี้

รายการ วันที่
1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานะในการเลือกรับ  หรือ เลือกไม่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ต้องกรอกข้อมูลในเอกสารใบแสดงความจำนง และนำส่งโทรสารไปยังฝ่ายการตลาด
หมายเลข 02-657-5775-7 หรือส่งเอกสารจริงไปยังบริษัทจัดการ 
ภายในวันที่
10 มกราคม 2560
2. วันที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  11 มกราคม 2560
3. วันที่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 19 มกราคม 2560

หมายเหตุ/คำอธิบายเพิ่มเติม:
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับปรุงสถานะการเลือกรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเอกสารใบแสดงความจำนงที่บริษัทจัดการได้รับอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายในวันที่ 10 มกราคม 2560 และสำหรับท่านที่ยังไม่เคยแจ้งความจำนงใดๆ   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิโดยถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว
(2) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL) จะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันที่ 11 มกราคม 2560 ซึ่งจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุนที่เลือกรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติลดลง และจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันที่ 19 มกราคม 2560 ตามวิธีที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการ
(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติต่ำกว่า 1,000 บาท
(4) บริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนต่อไป
 
หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี