กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)+0.27%+0.53%+0.53%+1.02%+1.19%+1.58%+1.73%+1.97%21,681
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.30%+0.61%+0.61%+1.20%+1.32%+1.65%+1.81%+2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.04%+0.04%+0.05%+0.08%+0.09%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.05%+0.07%+0.30%+0.40%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.26%+0.53%+0.53%+1.05%+1.35%+1.77%N/A+1.84%2,864
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.31%+0.62%+0.62%+1.21%+1.33%+1.66%N/A+1.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.04%+0.04%+0.04%+0.06%+0.08%N/A+0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.05%+0.08%N/A+0.10%
กรุงศรีมันนี่ (KFMONEY)+0.29%+0.57%+0.57%+1.10%+1.38%+1.76%+0.12%+0.45%417
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.98%+1.50%+1.50%-0.36%+3.01%+2.96%+3.12%+3.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.05%+0.05%+0.05%+0.07%+0.08%+5.17%+4.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.64%+0.57%+0.57%+0.77%+0.98%+1.01%+1.30%+1.31%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์]