กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)+0.26%+0.51%+0.26%+0.99%+1.23%+1.65%+1.79%+1.99%28,067
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.30%+0.61%+0.30%+1.20%+1.35%+1.71%+1.86%+2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.07%+0.04%+0.06%+0.08%+0.09%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.03%+0.02%+0.04%+0.06%+0.08%+0.37%+0.41%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.27%+0.53%+0.27%+1.04%+1.43%+1.85%N/A+1.86%2,492
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.31%+0.61%+0.31%+1.19%+1.36%+1.73%N/A+1.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.07%+0.05%+0.07%+0.09%N/A+0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.03%+0.02%+0.04%+0.06%+0.08%N/A+0.10%
กรุงศรีมันนี่ (KFMONEY)+0.28%+0.55%+0.28%+1.08%+1.44%+1.83%+0.17%+0.44%344
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.51%-1.25%+0.51%-1.49%+2.90%+3.03%+3.06%+3.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.05%+0.06%+0.05%+0.07%+0.09%+5.17%+5.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.50%+0.82%+0.50%+1.04%+0.98%+1.01%+1.33%+1.33%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์]