กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)+1.57%+3.61%+3.61%+8.05%+1.81%N/AN/A+3.75%56
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.77%+3.41%+3.41%+8.24%+4.23%N/AN/A+5.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.98%+5.43%+5.43%+7.67%+8.38%N/AN/A+10.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.68%+4.46%+4.46%+7.64%+8.62%N/AN/A+10.30%
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส (KFLS30PLUS)+1.20%+2.66%+2.66%+5.71%+1.22%N/AN/A+2.82%59
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.60%+2.72%+2.72%+6.01%+3.51%N/AN/A+4.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.47%+3.77%+3.77%+5.27%+5.87%N/AN/A+7.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.77%+3.33%+3.33%+5.48%+6.16%N/AN/A+7.39%
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส (KFLS55PLUS)+0.53%+1.24%+1.24%+2.59%+0.89%N/AN/A+1.56%20
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.46%+1.85%+1.85%+2.99%+2.77%N/AN/A+3.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.36%+1.47%+1.47%+2.08%+2.37%N/AN/A+3.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.55%+1.77%+1.77%+2.37%+2.62%N/AN/A+3.21%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 10%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 5%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 5%, (4) SET Total Return Index 70% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(5)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 20%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 50% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(6)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 40%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 15%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 15%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%