กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)+1.01%+4.28%+11.02%+10.99%+3.94%N/A+3.33%51
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+2.01%+4.67%+17.88%+17.83%+7.27%N/A+5.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.93%+9.38%+9.89%+9.88%+9.07%N/A+10.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.31%+9.83%+9.62%+9.62%+9.42%N/A+10.77%
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส (KFLS30PLUS)+0.68%+2.97%+7.38%+7.35%+3.00%N/A+2.53%65
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+1.24%+3.21%+13.26%+13.22%+5.73%N/A+4.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.86%+6.44%+6.75%+6.75%+6.42%N/A+7.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.29%+6.99%+6.83%+6.83%+6.72%N/A+7.73%
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส (KFLS55PLUS)+0.41%+1.33%+3.18%+3.17%+1.83%N/A+1.45%26
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.14%+1.12%+6.83%+6.81%+3.82%N/A+3.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.72%+2.55%+2.66%+2.66%+2.63%N/A+3.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.90%+2.84%+2.85%+2.85%+2.84%N/A+3.34%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2017
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 10%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 5%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 5%, (4) SET Total Return Index 70% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(5)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 20%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 50% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(6)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 40%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 15%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 15%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%