กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)+2.01%+3.03%+2.01%+6.61%+2.71%N/AN/A+3.60%50
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+2.86%+4.93%+2.86%+11.42%+6.32%N/AN/A+5.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.88%+8.12%+5.88%+8.43%+8.54%N/AN/A+10.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.97%+8.06%+4.97%+8.37%+8.80%N/AN/A+10.53%
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส (KFLS30PLUS)+1.45%+2.14%+1.45%+4.56%+1.97%N/AN/A+2.71%62
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+2.33%+3.60%+2.33%+8.55%+5.05%N/AN/A+4.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.06%+5.61%+4.06%+5.81%+6.01%N/AN/A+7.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.63%+5.74%+3.63%+5.97%+6.27%N/AN/A+7.56%
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส (KFLS55PLUS)+0.70%+1.11%+0.70%+2.14%+1.26%N/AN/A+1.52%21
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.61%+1.75%+1.61%+4.57%+3.50%N/AN/A+3.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.58%+2.22%+1.58%+2.29%+2.43%N/AN/A+3.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.77%+2.40%+1.77%+2.53%+2.65%N/AN/A+3.27%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 10%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 5%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 5%, (4) SET Total Return Index 70% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(5)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 20%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 50% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(6)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 40%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 15%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 15%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%