กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+1.20%+4.75%+13.57%+13.53%+4.06%+8.84%+12.90%19,187
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.21%+12.34%+13.16%+13.16%+12.87%+14.58%+15.92%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+1.25%+5.34%+14.21%+14.17%+4.45%+9.00%+9.19%1,605
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.36%+13.38%+13.86%+13.85%+13.25%+14.82%+19.52%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+4.17%+4.79%+17.90%+17.85%+5.03%+9.27%+12.16%2,076
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.13%+16.84%+15.17%+15.17%+14.76%+16.93%+24.09%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+4.03%+4.57%+17.54%+17.49%+5.25%+9.75%+7.80%1,810
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.22%+16.93%+15.19%+15.18%+14.86%+16.90%+21.31%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+12.88%+12.89%+28.92%+28.83%+6.95%+7.96%+8.57%102
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.26%+19.43%+17.05%+17.02%+15.29%+16.89%+21.05%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+9.68%+17.07%+30.59%+30.50%+9.16%+9.28%+10.35%160
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.17%+18.00%+17.39%+17.36%+15.86%+17.89%+23.21%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+13.17%+13.19%+29.42%+29.33%+6.99%+7.95%+8.67%450
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.65%+19.54%+17.16%+17.12%+15.33%+16.93%+21.53%
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)+4.16%+4.96%+18.24%+18.18%+5.65%+10.14%+11.17%226
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.91%+16.62%+15.06%+15.05%+14.80%+16.78%+21.29%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+3.66%+7.21%+23.90%+23.82%+5.44%+9.12%+8.40%388
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.82%+15.20%+17.23%+17.21%+15.86%+17.09%+23.54%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+10.56%+9.94%+28.17%N/AN/AN/A+28.17%221
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.04%+19.38%+16.43%N/AN/AN/A+16.43%
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์+4.03%+6.78%+19.79%+19.73%+5.89%+8.51%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.10%+14.28%+14.19%+14.19%+13.67%+15.17%N/A
ดัชนี SET 50+2.16%+5.96%+18.60%+18.54%+2.97%+6.07%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.29%+14.96%+16.82%+16.82%+15.69%+16.76%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2017
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี