กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+2.13%+6.22%+6.22%+11.27%+1.61%+6.61%+12.02%+12.90%17,803
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.46%+6.07%+6.07%+9.73%+11.51%+14.00%+15.69%+15.59%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+2.21%+6.41%+6.41%+12.09%+1.95%+6.82%+11.45%+9.34%1,322
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.58%+6.18%+6.18%+10.43%+11.92%+14.25%+18.95%+19.18%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+3.99%+5.50%+5.50%+10.55%+3.57%+8.53%+9.09%+12.14%1,942
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.67%+7.83%+7.83%+13.14%+13.37%+16.33%+21.31%+23.82%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+3.99%+5.49%+5.49%+10.31%+3.47%+9.00%+9.18%+7.93%1,506
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.70%+7.82%+7.82%+13.20%+13.41%+16.30%+21.32%+20.97%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+6.67%+14.67%+14.67%+29.45%+7.23%+8.84%+10.77%+9.36%175
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.66%+9.74%+9.74%+15.37%+14.36%+16.42%+20.70%+20.74%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+7.40%+17.81%+17.81%+37.93%+9.38%+9.52%+9.84%+11.27%356
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.41%+9.97%+9.97%+14.55%+14.65%+17.12%+22.59%+22.87%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+6.68%+14.58%+14.58%+29.70%+7.28%+8.77%+12.35%+9.43%571
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.70%+9.83%+9.83%+15.47%+14.42%+16.45%+21.90%+21.21%
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)+3.98%+5.43%+5.43%+10.66%+3.86%+8.78%+9.60%+11.17%235
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.64%+7.76%+7.76%+12.98%+13.32%+16.28%+21.15%+20.95%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+1.10%+5.65%+5.65%+13.26%+2.95%+7.65%N/A+8.57%412
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.56%+7.21%+7.21%+11.90%+14.62%+16.33%N/A+22.98%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+6.36%+10.44%+10.44%+21.42%N/AN/AN/A+29.55%375
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.24%+9.23%+9.23%+15.19%N/AN/AN/A+14.17%
กรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D)+2.29%N/A+1.79%N/AN/AN/AN/A+1.79%2,206
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.95%N/A+6.73%N/AN/AN/AN/A+6.73%
ดัชนี SET TRI+1.12%+4.12%+4.12%+11.18%+2.64%+6.50%+7.53%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.78%+5.92%+5.92%+10.94%+12.55%+14.52%+20.11%N/A
ดัชนี SET50 TRI+1.02%+5.19%+5.19%+11.46%+0.51%+4.50%N/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.91%+6.86%+6.86%+11.65%+14.50%+16.04%N/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)