กองทุนผสม

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+3.04%+4.32%+16.99%+16.94%+5.59%+10.80%+8.87%434
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.80%+13.64%+12.96%+12.96%+13.23%+15.87%+20.88%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+2.88%+4.22%+16.99%+16.94%+5.66%+10.70%+11.61%1,195
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.53%+13.37%+12.80%+12.80%+13.09%+15.90%+19.88%
กรุงศรีสเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ (KFSF)+0.20%+0.52%+1.25%+1.25%+2.16%+3.42%+6.15%196
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.17%+0.18%+0.40%+0.25%+0.29%+0.92%+3.05%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)+4.46%+5.52%+19.25%+19.19%+6.68%+10.97%+14.34%708
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+17.99%+16.70%+15.02%+15.02%+14.74%+16.95%+20.97%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+1.17%+2.54%+10.65%+10.61%+4.67%+5.81%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.34%+5.93%+5.87%+5.87%+5.63%+6.35%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 80-20 (KFMIX80-20)+0.14%+1.23%+3.48%+3.47%+2.56%N/A+2.00%65
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.33%+2.53%+6.31%+6.30%+4.04%N/A+3.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.91%+2.67%+2.72%+2.72%+2.60%N/A+2.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.06%+2.88%+2.85%+2.85%+2.73%N/A+2.86%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปี10 ปี
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)-0.18%+0.04%+1.28%+1.27%+2.91%+3.14%+3.16%3,166
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.12%+0.47%+5.13%+6.93%+3.64%+5.20%+6.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.75%+0.67%+0.90%+0.90%+0.78%+0.80%+4.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.37%+0.32%+3.65%+3.65%+4.96%+6.00%+9.27%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 20 ม.ค. 2017
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 40%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 25%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 15% และ (4) SET Total Return Index 20%