กองทุนผสม

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+3.54%+6.69%+3.54%+11.85%+3.64%+9.08%+10.53%+9.01%376
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.92%+11.50%+6.93%+11.54%+11.92%+15.76%+20.28%+20.65%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+3.51%+6.50%+3.51%+11.75%+3.69%+9.03%+10.51%+11.67%1,300
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.80%+11.30%+6.80%+11.36%+11.75%+15.80%+19.57%+19.73%
กรุงศรีสเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ (KFSF)+0.39%+0.58%+0.39%+1.07%+2.05%+3.24%+3.83%+6.07%197
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.10%+0.14%+0.31%+0.23%+0.28%+0.90%+1.39%+3.03%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)+1.63%+6.16%+1.63%+13.82%+4.61%+8.59%+10.00%+14.20%719
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.93%+13.85%+7.95%+13.76%+13.55%+16.78%+20.85%+20.81%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+1.76%+2.95%+1.76%+5.73%+4.04%+4.61%+6.46%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.91%+4.97%+2.91%+5.07%+5.31%+6.30%+8.38%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 80-20 (KFMIX80-20)+0.87%+1.01%+0.87%+2.18%+2.08%N/AN/A+2.10%60
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.04%+2.38%+1.04%+4.81%+3.66%N/AN/A+3.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.67%+2.36%+1.67%+2.39%+2.44%N/AN/A+2.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.37%+2.36%+1.37%+2.45%+2.57%N/AN/A+2.78%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.53%+0.35%+0.53%+0.26%+2.65%+3.20%+2.85%+3.15%1,959
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.65%+0.77%+0.65%+1.20%+2.65%+3.74%+5.90%+6.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.49%+0.64%+0.50%+0.80%+0.76%+0.80%+0.80%+4.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.22%+0.31%+0.22%+1.48%+4.52%+5.91%+8.24%+9.21%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 40%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 25%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 15% และ (4) SET Total Return Index 20%