กองทุนผสม

ตารางเปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+2.18%+5.80%+5.80%+10.37%+2.64%+9.73%+9.90%+9.01%371
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.96%+6.02%+6.02%+10.55%+11.47%+15.34%+20.23%+20.42%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+2.12%+5.71%+5.71%+10.17%+2.71%+9.74%+9.06%+11.62%1,375
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.93%+5.93%+5.93%+10.35%+11.27%+15.35%+19.46%+19.58%
กรุงศรีสเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ (KFSF)+0.41%+0.80%+0.80%+1.32%+2.02%+3.01%+3.68%+6.00%148
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.10%+0.10%+0.10%+0.15%+0.28%+0.82%+1.38%+3.00%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)+4.23%+5.93%+5.93%+11.78%+4.82%+10.12%+9.15%+14.27%754
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.55%+7.72%+7.72%+13.02%+13.24%+16.38%+20.77%+20.65%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+1.08%+2.87%+2.87%+5.48%+2.97%+4.92%+5.64%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.04%+2.51%+2.51%+4.57%+5.20%+6.11%+8.33%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 80-20 (KFMIX80-20)+0.83%+1.71%+1.71%+2.96%+1.80%N/AN/A+2.19%55
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.68%+1.72%+1.72%+4.30%+3.12%N/AN/A+3.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.44%+1.55%+1.55%+2.18%+2.37%N/AN/A+2.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.95%+1.18%+1.18%+2.20%+2.51%N/AN/A+2.69%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.73%+1.27%+1.27%+1.31%+2.57%+3.13%+2.77%+3.14%1,496
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.56%+1.22%+1.22%+1.70%+1.49%+3.92%+5.07%+6.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.40%+0.45%+0.45%+0.58%+0.73%+0.79%+0.76%+3.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.27%+0.25%+0.25%+0.29%+4.34%+5.69%+8.18%+9.15%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 40%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 25%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 15% และ (4) SET Total Return Index 20%