กรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้งในอัตราไม่ต่ากว่า 10% ของกำไรสุทธิ และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
วันจดทะเบียนกองทุน
20 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น โดยจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี เป็นต้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, พัฒนศรณ์ เผอิญโชค
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 มิ.ย. 2560)
หมวดธนาคาร13.67%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์11.52%
หมวดพาณิชย์11.40%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค10.58%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์10.56%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 มิ.ย. 2560)
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์5.96%
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น5.96%
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 19795.74%
บมจ.ทุนธนชาต5.14%
บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง4.83%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+2.13%+6.22%+6.22%+11.27%+1.61%+6.61%+12.02%+12.90%17,803
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.46%+6.07%+6.07%+9.73%+11.51%+14.00%+15.69%+15.59%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+2.21%+6.41%+6.41%+12.09%+1.95%+6.82%+11.45%+9.34%1,322
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.58%+6.18%+6.18%+10.43%+11.92%+14.25%+18.95%+19.18%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+3.99%+5.50%+5.50%+10.55%+3.57%+8.53%+9.09%+12.14%1,942
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.67%+7.83%+7.83%+13.14%+13.37%+16.33%+21.31%+23.82%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+3.99%+5.49%+5.49%+10.31%+3.47%+9.00%+9.18%+7.93%1,506
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.70%+7.82%+7.82%+13.20%+13.41%+16.30%+21.32%+20.97%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+6.67%+14.67%+14.67%+29.45%+7.23%+8.84%+10.77%+9.36%175
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.66%+9.74%+9.74%+15.37%+14.36%+16.42%+20.70%+20.74%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+7.40%+17.81%+17.81%+37.93%+9.38%+9.52%+9.84%+11.27%356
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.41%+9.97%+9.97%+14.55%+14.65%+17.12%+22.59%+22.87%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+6.68%+14.58%+14.58%+29.70%+7.28%+8.77%+12.35%+9.43%571
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.70%+9.83%+9.83%+15.47%+14.42%+16.45%+21.90%+21.21%
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)+3.98%+5.43%+5.43%+10.66%+3.86%+8.78%+9.60%+11.17%235
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.64%+7.76%+7.76%+12.98%+13.32%+16.28%+21.15%+20.95%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+1.10%+5.65%+5.65%+13.26%+2.95%+7.65%N/A+8.57%412
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.56%+7.21%+7.21%+11.90%+14.62%+16.33%N/A+22.98%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+6.36%+10.44%+10.44%+21.42%N/AN/AN/A+29.55%375
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.24%+9.23%+9.23%+15.19%N/AN/AN/A+14.17%
กรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D)+2.29%N/A+1.79%N/AN/AN/AN/A+1.79%2,206
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.95%N/A+6.73%N/AN/AN/AN/A+6.73%
ดัชนี SET TRI+1.12%+4.12%+4.12%+11.18%+2.64%+6.50%+7.53%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.78%+5.92%+5.92%+10.94%+12.55%+14.52%+20.11%N/A
ดัชนี SET50 TRI+1.02%+5.19%+5.19%+11.46%+0.51%+4.50%N/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.91%+6.86%+6.86%+11.65%+14.50%+16.04%N/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน