กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2567
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
20 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ โดยพิจารณาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี ทั้งนี้ รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
กวิฬ เหรียญเสาวภาคย์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 พ.ค. 2567)
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม24.83%
หมวดพาณิชย์16.49%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค10.06%
หมวดธนาคาร7.72%
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ7.00%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 พ.ค. 2567)
บมจ.ซีพี ออลล์8.13%
บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น5.21%
บมจ.คาราบาวกรุ๊ป4.22%
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล4.17%
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง4.06%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง, เป็นเงิน 2.6500 บาท)
11 เม.ย. 25670.1500 บาท/หน่วย
18 เม.ย. 25650.3000 บาท/หน่วย
19 ก.ค. 25640.2000 บาท/หน่วย
16 เม.ย. 25640.3500 บาท/หน่วย
19 ม.ค. 25640.1500 บาท/หน่วย
19 พ.ย. 25610.3000 บาท/หน่วย
23 พ.ค. 25610.1000 บาท/หน่วย
20 ก.พ. 25610.4000 บาท/หน่วย
15 พ.ย. 25600.5000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25600.2000 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-0.23%+2.68%+0.42%-7.73%-5.09%-5.74%-1.69%+5.98%9,366
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.01%+10.11%+10.09%+11.05%+11.18%+16.80%+14.21%+15.46%
กรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า (KFVALUE-A)-0.23%+2.66%+0.41%-7.67%-5.06%-5.75%-1.60%+4.74%727
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.92%+10.02%+10.00%+10.96%+11.11%+16.59%+14.21%+17.90%
กรุงศรีหุ้นแวลู-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFVALUE-I)-0.23%+2.66%+0.41%-7.67%N/AN/AN/A-7.86%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.92%+10.02%+10.00%+10.89%N/AN/AN/A+11.02%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+0.48%+3.75%+1.69%-6.59%-3.27%-4.58%-1.32%+7.89%1,156
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.43%+10.38%+10.48%+11.30%+11.16%+16.33%+14.78%+21.98%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+0.46%+3.70%+1.65%-6.57%-3.34%-4.61%-1.36%+3.90%928
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.38%+10.34%+10.45%+11.24%+11.14%+16.22%+14.74%+19.25%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+2.69%+7.68%+5.69%-2.43%+2.04%+2.07%+3.30%+6.61%500
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.17%+11.35%+11.40%+12.15%+11.99%+17.20%+15.62%+19.31%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+2.30%+2.59%+0.17%-6.97%+0.69%-1.25%+2.98%+7.33%2,019
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.61%+9.56%+9.49%+11.16%+12.72%+19.43%+16.87%+21.31%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+2.64%+7.71%+5.80%-2.73%+1.97%+1.97%+3.31%+6.71%1,320
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.43%+11.43%+11.56%+12.32%+12.13%+17.25%+15.67%+19.68%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+0.49%+3.72%+1.67%-6.66%-3.49%-4.51%N/A-6.95%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.49%+10.42%+10.53%+11.33%+11.11%+16.21%N/A+15.67%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+0.49%+3.73%+1.67%-6.66%-3.48%-4.52%-1.19%+6.05%491
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.50%+10.42%+10.53%+11.33%+11.11%+16.21%+14.70%+19.26%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)-0.39%-1.00%-3.56%-9.02%-3.23%-3.01%+1.12%+4.79%2,068
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.06%+11.56%+11.75%+12.57%+11.98%+18.73%+16.26%+20.70%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-0.40%+3.72%-0.22%-9.32%-4.27%+0.05%N/A+2.31%192
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.10%+11.28%+11.26%+12.05%+12.92%+16.67%N/A+15.57%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+1.70%+5.75%+2.59%-6.81%-4.94%-5.44%N/A-4.27%685
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.75%+11.32%+11.52%+12.01%+11.61%+16.34%N/A+14.97%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)+1.70%+5.76%+2.59%-6.81%-4.94%-5.44%N/A-6.78%458
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.75%+11.32%+11.52%+12.00%+11.61%+16.34%N/A+15.45%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+1.84%+4.58%+2.12%-5.42%-1.99%-0.95%N/A-0.99%65
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.79%+10.36%+10.23%+11.00%+11.04%+15.62%N/A+14.76%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)+0.12%-1.07%-3.63%-8.46%-3.13%N/AN/A+1.88%189
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.44%+11.01%+11.23%+12.06%+11.62%N/AN/A+13.62%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.42%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.02%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรี SET100-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFS100-I)+0.11%-1.07%-3.63%N/AN/AN/AN/A-7.95%18
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.43%+11.01%+11.24%N/AN/AN/AN/A+11.91%
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)-0.11%-1.32%-3.85%-8.48%-2.70%N/AN/A+3.52%10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.55%+11.07%+11.30%+12.08%+11.69%N/AN/A+13.90%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.14%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.68%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)+0.23%+1.06%-0.85%-5.46%-3.45%N/AN/A+0.89%4
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.39%+7.41%+7.49%+8.12%+7.98%N/AN/A+8.88%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)+0.28%+1.40%-1.24%-7.87%-5.25%N/AN/A+0.60%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.45%+10.54%+10.61%+11.58%+11.44%N/AN/A+12.74%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)+0.48%+3.78%+1.67%-6.43%-3.24%N/AN/A+3.58%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.46%+10.41%+10.52%+11.32%+11.18%N/AN/A+11.95%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-0.32%-0.27%-2.86%-9.32%-2.60%-0.66%+2.62%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.55%+10.29%+10.45%+11.31%+11.13%+16.77%+14.42%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+0.08%-0.99%-3.55%-7.80%-2.23%-2.43%+1.56%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.71%+11.15%+11.40%+12.12%+11.77%+18.81%+16.30%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-0.07%-1.14%-3.72%-8.49%-3.10%-2.35%+1.63%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.63%+11.14%+11.37%+12.19%+11.75%+18.52%+16.06%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2024
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ข้อมูลดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ บริษัทมอร์นิ่งสตาร์ รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้บริการข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม และบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนในการรวบรวม การคำนวณ หรือ การจัดทำดัชนีมอร์นิ่งสตาร์ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกกล่าวถึงโดยใช้คำว่า “Morningstar Parties”) ไม่รับรองความถูกต้อง ครบถ้วน และ/หรือ ความรวดเร็วในการอัพเดทข้อมูลดัชนีมอร์นิ่งสตาร์หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ และจะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบในความผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือการหยุดให้บริการข้อมูลเหล่านั้น ไม่มีบริษัทหรือบุคคลใดใน Morningstar Parties ทำหน้าที่เป็นตัวแทน หรือ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ถึงผลที่ได้รับจากการใช้งานดัชนีของมอร์นิ่งสตาร์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกรวมอยู่ภายใต้ดัชนีนั้นๆ
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน