กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ / กำไรสะสม
วันจดทะเบียนกองทุน
20 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ โดยพิจารณาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี ทั้งนี้ รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ต.ค. 2561)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค23.37%
หมวดธนาคาร19.95%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8.46%
หมวดพาณิชย์7.01%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์5.83%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ต.ค. 2561)
บมจ.ปตท7.23%
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น5.70%
บมจ.ทุนธนชาต5.17%
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น4.49%
บมจ.บ้านปู4.43%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง, เป็นเงิน 1.2000 บาท)
23 พ.ค. 25610.1000 บาท/หน่วย
20 ก.พ. 25610.4000 บาท/หน่วย
15 พ.ย. 25600.5000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25600.2000 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-2.06%-6.11%-3.96%-1.93%+6.52%+3.11%+18.31%+12.27%20,871
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.48%+12.74%+11.72%+11.11%+11.17%+11.79%+14.77%+15.07%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-1.97%-6.14%-4.33%-2.36%+6.76%+3.30%+18.44%+9.16%1,233
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.70%+13.03%+11.99%+11.35%+11.53%+12.11%+16.08%+18.56%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-0.97%-10.66%-15.11%-11.42%+9.16%+3.07%+14.98%+11.68%2,904
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.72%+15.23%+14.38%+13.91%+13.06%+13.90%+18.68%+23.29%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-1.18%-10.80%-15.26%-11.58%+8.97%+3.17%+15.14%+7.65%2,606
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.78%+15.21%+14.41%+13.99%+13.08%+13.98%+18.66%+20.38%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-0.35%-5.66%-9.16%-9.36%+16.36%+8.30%+17.79%+9.26%624
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.28%+15.73%+14.86%+14.20%+14.27%+14.35%+18.33%+20.18%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+2.14%-0.73%-6.83%-5.94%+18.60%+8.69%+16.46%+11.03%2,570
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.61%+14.59%+14.09%+13.40%+14.27%+14.59%+19.62%+22.16%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-0.12%-5.57%-8.95%-9.13%+16.62%+8.36%+18.81%+9.36%1,996
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.24%+15.76%+14.96%+14.24%+14.33%+14.39%+18.79%+20.64%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-0.95%-10.65%N/AN/AN/AN/AN/A-13.67%27
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.82%+15.30%N/AN/AN/AN/AN/A+14.58%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-0.95%-10.65%-14.93%-11.32%+9.26%+3.38%+15.56%+10.61%578
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.81%+15.30%+14.40%+13.91%+12.99%+13.93%+18.49%+20.37%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)-1.51%-4.93%-0.55%+3.63%+10.77%+5.06%+17.84%+8.86%1,914
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.94%+14.28%+13.27%+12.51%+13.51%+14.22%+19.74%+21.92%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+0.33%-7.53%-17.67%-18.45%N/AN/AN/A+12.56%690
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.01%+15.73%+15.23%+14.40%N/AN/AN/A+13.87%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-1.11%-6.64%-11.03%-11.40%N/AN/AN/A+2.27%2,555
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.68%+14.32%+13.28%+12.61%N/AN/AN/A+11.15%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-1.11%-6.62%-11.01%N/AN/AN/AN/A-10.62%326
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.68%+14.32%+13.23%N/AN/AN/AN/A+12.58%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-0.81%-3.34%-7.69%-6.25%N/AN/AN/A+3.44%135
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.12%+14.00%+13.08%+12.71%N/AN/AN/A+12.36%
ดัชนี SET TRI-0.99%-4.89%-2.10%-0.09%+8.28%+4.19%+15.57%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.46%+12.96%+11.96%+11.30%+11.50%+12.36%+17.30%N/A
ดัชนี SET50 TRI-1.26%-5.16%-0.15%+3.64%+9.16%+3.47%+15.02%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.47%+14.68%+13.55%+12.77%+13.37%+14.12%+19.39%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2018
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
เริ่มใช้ดัชนี SET TRI, SET50 TRI และ SET100 TRI ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 โดยกองทุนที่จัดตั้งก่อน 1 สิงหาคม 2559 ใช้ SET Index, SET50 และ SET100
เป็นดัชนีชี้วัดกองทุน ซึ่งไม่ได้มีการรวมผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินปันผลของหุ้นในดัชนี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน