กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ / กำไรสะสม
วันจดทะเบียนกองทุน
20 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ โดยพิจารณาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี ทั้งนี้ รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ม.ค. 2561)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค17.20%
หมวดธนาคาร12.85%
หมวดพาณิชย์9.72%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์9.17%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์7.76%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ม.ค. 2561)
บมจ.ทุนธนชาต5.53%
บมจ.บ้านปู5.10%
บมจ.ปตท5.01%
บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง4.80%
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น4.70%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 3 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง, เป็นเงิน 1.1000 บาท)
20 ก.พ. 25610.4000 บาท/หน่วย
15 พ.ย. 25600.5000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25600.2000 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2018
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+5.60%+17.35%+3.42%+23.37%+6.29%+5.14%+13.88%+13.94%20,083
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.94%+8.06%+8.49%+6.84%+11.12%+13.81%+15.47%+15.26%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+5.52%+17.41%+3.39%+23.47%+6.58%+5.43%+13.53%+10.29%1,345
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.99%+8.16%+8.67%+6.92%+11.49%+14.07%+18.14%+18.84%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+7.40%+29.23%+2.92%+33.75%+12.84%+8.16%+11.33%+13.18%2,519
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.08%+10.55%+9.12%+9.31%+12.99%+16.27%+20.67%+23.54%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+7.35%+29.20%+2.88%+33.84%+12.73%+8.59%+11.41%+9.58%1,989
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.13%+10.56%+8.95%+9.32%+12.98%+16.23%+20.68%+20.63%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+4.13%+26.27%+4.36%+38.74%+18.99%+10.18%+13.34%+10.89%504
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.60%+10.19%+10.24%+9.96%+14.09%+16.40%+19.94%+20.41%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+5.01%+24.15%+4.00%+40.59%+17.17%+9.97%+11.80%+12.49%2,023
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.63%+9.56%+9.57%+9.62%+14.24%+16.91%+21.65%+22.49%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+4.30%+26.68%+4.50%+39.06%+19.19%+10.23%+14.22%+10.94%1,960
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.39%+10.13%+10.38%+9.95%+14.14%+16.43%+21.00%+20.88%
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)+7.41%+29.07%+3.03%+33.56%+13.01%+8.34%+11.77%+12.69%471
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.92%+10.41%+9.13%+9.20%+12.89%+16.21%+20.51%+20.62%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+9.08%+20.60%+4.68%+24.66%+8.04%+7.48%+11.29%+10.07%728
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.79%+8.80%+10.91%+7.71%+14.03%+16.12%+22.15%+22.41%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+0.63%+22.14%+1.60%+27.66%N/AN/AN/A+31.39%892
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.93%+10.14%+8.58%+9.52%N/AN/AN/A+13.00%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+2.18%+17.69%+2.61%N/AN/AN/AN/A+19.60%2,745
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.84%+9.33%+8.65%N/AN/AN/AN/A+8.27%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+3.43%N/A+1.84%N/AN/AN/AN/A+14.77%136
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.57%N/A+10.15%N/AN/AN/AN/A+10.12%
ดัชนี SET TRI+6.32%+17.27%+4.19%+19.53%+6.03%+5.04%+9.16%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.58%+7.46%+8.25%+6.50%+11.87%+14.33%+19.31%N/A
ดัชนี SET50 TRI+8.49%+19.58%+4.51%+24.48%+5.26%+4.39%+8.00%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.76%+8.84%+10.48%+7.56%+13.80%+15.86%+21.76%N/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน