กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2562
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ / กำไรสะสม
วันจดทะเบียนกองทุน
20 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ โดยพิจารณาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี ทั้งนี้ รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (28 มิ.ย. 2562)
หมวดธนาคาร23.51%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค19.63%
หมวดพาณิชย์13.30%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8.57%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์7.49%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 มิ.ย. 2562)
บมจ.ปตท7.08%
บมจ. ซีพี ออลล์6.23%
บมจ.ธ.กรุงไทย5.43%
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น5.09%
บมจ.ธ.กรุงเทพ4.53%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 5 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง, เป็นเงิน 1.5000 บาท)
19 พ.ย. 25610.3000 บาท/หน่วย
23 พ.ค. 25610.1000 บาท/หน่วย
20 ก.พ. 25610.4000 บาท/หน่วย
15 พ.ย. 25600.5000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25600.2000 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+2.99%+7.68%+7.68%+3.82%+7.11%+2.98%+14.43%+11.59%21,314
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.13%+8.59%+8.59%+11.07%+10.02%+10.99%+14.25%+14.84%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+2.97%+7.66%+7.66%+4.20%+7.34%+3.17%+14.15%+8.77%1,238
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.10%+8.54%+8.54%+11.13%+10.34%+11.30%+14.60%+18.27%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+2.71%+7.54%+7.54%+2.88%+4.90%+3.01%+10.24%+11.19%2,846
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.04%+10.43%+10.43%+13.14%+12.77%+13.06%+17.39%+23.03%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+2.76%+7.60%+7.60%+2.69%+4.83%+2.96%+10.41%+7.17%2,560
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.09%+10.46%+10.46%+13.14%+12.81%+13.09%+17.38%+20.08%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+1.74%+5.30%+5.30%+3.41%+11.26%+5.57%+13.00%+8.52%599
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.88%+11.07%+11.07%+13.69%+13.92%+13.87%+17.21%+19.91%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+5.29%+7.44%+7.44%+10.44%+15.47%+7.86%+12.78%+10.54%2,480
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.23%+10.24%+10.24%+12.53%+13.13%+13.76%+18.42%+21.83%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+1.76%+5.25%+5.25%+3.72%+11.49%+5.70%+13.31%+8.64%2,080
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.71%+10.94%+10.94%+13.58%+13.94%+13.90%+17.41%+20.36%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+2.69%+7.50%+7.50%+3.28%N/AN/AN/A-11.79%28
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.93%+10.38%+10.38%+13.07%N/AN/AN/A+13.12%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+2.61%+7.41%+7.41%+3.03%+4.95%+3.20%+10.80%+10.00%711
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.98%+10.41%+10.41%+13.10%+12.67%+13.00%+17.20%+20.08%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+6.39%+12.03%+12.03%+12.08%+11.35%+5.86%+13.53%+8.88%1,766
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.71%+8.88%+8.88%+11.89%+11.41%+13.34%+17.73%+21.44%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+5.87%+9.52%+9.52%+1.58%+3.51%N/AN/A+8.00%559
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.76%+11.42%+11.42%+13.81%+13.95%N/AN/A+13.67%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+2.24%+6.30%+6.30%+3.43%N/AN/AN/A+0.75%2,331
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.52%+10.09%+10.09%+12.53%N/AN/AN/A+11.22%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)+2.24%+6.30%+6.30%+3.48%N/AN/AN/A-7.62%305
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.52%+10.09%+10.09%+12.53%N/AN/AN/A+12.13%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+2.74%+9.81%+9.81%+7.76%N/AN/AN/A+1.91%133
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.56%+9.98%+9.98%+12.08%N/AN/AN/A+11.88%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+6.61%+12.78%+12.78%+11.89%+9.56%+6.38%+15.22%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.75%+8.03%+8.03%+10.88%+10.39%+11.62%+15.72%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+6.45%+12.12%+12.12%+12.75%+11.49%+6.14%+14.15%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.70%+8.94%+8.94%+12.16%+11.47%+13.33%+17.44%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/06/2019
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน