กรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้งในอัตราไม่ต่ากว่า 10% ของกำไรสุทธิ และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
วันจดทะเบียนกองทุน
20 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น โดยจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี เป็นต้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, พัฒนศรณ์ เผอิญโชค
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (28 เม.ย. 2560)
หมวดธนาคาร14.91%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค12.45%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์11.36%
หมวดพาณิชย์10.87%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์10.26%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 เม.ย. 2560)
บมจ.ธ.ไทยพาณิชย์5.99%
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น5.90%
บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 19795.32%
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา5.10%
บมจ.ทุนธนชาต5.07%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/04/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+2.34%+6.60%+4.54%+11.08%+1.65%+5.24%+12.90%+12.96%17,669
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.14%+7.52%+6.80%+10.48%+11.86%+14.33%+15.77%+15.71%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+2.23%+6.83%+4.66%+11.79%+2.01%+5.44%+11.30%+9.33%1,374
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.13%+7.86%+6.92%+11.22%+12.27%+14.57%+18.95%+19.30%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-0.67%+3.63%+1.38%+13.95%+2.62%+6.09%+9.62%+12.02%1,867
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.01%+9.07%+7.85%+13.69%+13.63%+16.69%+21.38%+23.91%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-0.65%+3.54%+1.33%+13.58%+2.51%+6.52%+9.70%+7.71%1,471
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.00%+8.99%+7.82%+13.73%+13.66%+16.65%+21.39%+21.09%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+0.90%+17.08%+6.64%+28.69%+5.33%+5.80%+11.13%+8.88%156
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.23%+11.42%+9.65%+15.70%+14.46%+16.71%+20.77%+20.85%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+5.79%+19.94%+10.45%+33.91%+8.08%+7.16%+10.44%+10.90%260
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.58%+12.22%+10.50%+15.04%+14.94%+17.50%+22.69%+22.99%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+0.82%+17.02%+6.56%+29.03%+5.31%+5.71%+12.47%+8.97%469
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.37%+11.48%+9.79%+15.80%+14.54%+16.75%+21.94%+21.32%
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)-0.66%+3.69%+1.35%+14.10%+2.93%+6.97%+10.13%+11.00%238
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.91%+9.01%+7.77%+13.52%+13.58%+16.53%+21.22%+21.07%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+2.28%+9.07%+4.89%+15.49%+4.02%+5.91%N/A+8.65%405
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.24%+8.96%+7.98%+13.02%+14.88%+16.79%N/A+23.18%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+0.95%+9.56%+4.53%+28.43%N/AN/AN/A+28.40%335
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.80%+10.41%+9.15%+15.55%N/AN/AN/A+14.76%
ดัชนี SET TRI+0.84%+6.36%+3.10%+13.29%+3.99%+5.31%+8.57%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.88%+11.69%+6.88%+12.19%+12.83%+15.00%+20.23%N/A
ดัชนี SET50 TRI+2.70%+7.93%+4.78%+13.40%+1.76%+3.20%N/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.34%+12.27%+8.34%+13.61%+14.80%+16.57%N/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน