กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ / กำไรสะสม
วันจดทะเบียนกองทุน
20 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ โดยพิจารณาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี ทั้งนี้ รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ต.ค. 2560)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค14.93%
หมวดพาณิชย์11.83%
หมวดธนาคาร11.61%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์11.03%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์7.12%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ต.ค. 2560)
บมจ.ทุนธนชาต6.17%
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น5.99%
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น5.65%
บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง5.04%
บมจ.ปตท4.68%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง, เป็นเงิน 0.7000 บาท)
15 พ.ย. 25600.5000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25600.2000 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+11.12%+14.15%+19.33%+21.68%+3.70%+6.54%+12.39%+13.71%19,172
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.20%+6.59%+6.69%+7.06%+11.31%+13.87%+15.55%+15.40%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+11.27%+14.46%+19.79%+22.28%+3.98%+6.79%+11.39%+10.05%1,414
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.33%+6.71%+6.82%+7.30%+11.69%+14.13%+18.68%+18.99%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+20.32%+25.38%+27.11%+29.93%+9.20%+11.22%+9.29%+12.96%2,205
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.85%+8.81%+8.57%+9.01%+13.25%+16.29%+20.99%+23.65%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+20.36%+25.50%+27.16%+29.94%+9.08%+11.71%+9.37%+9.20%1,734
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.82%+8.80%+8.59%+8.96%+13.27%+16.26%+21.00%+20.77%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+21.26%+32.04%+40.80%+54.59%+14.76%+12.15%+11.28%+10.78%434
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.46%+9.82%+9.97%+10.64%+14.33%+16.41%+20.32%+20.55%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+18.24%+26.56%+39.78%+51.79%+14.06%+11.56%+9.43%+12.34%1,046
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.33%+9.65%+10.10%+10.98%+14.42%+16.95%+22.10%+22.66%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+21.46%+32.25%+40.92%+54.75%+14.83%+12.12%+12.59%+10.82%1,340
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.56%+9.85%+10.04%+10.69%+14.40%+16.45%+21.45%+21.02%
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)+20.17%+25.17%+26.86%+29.80%+9.38%+11.43%+9.81%+12.36%276
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.74%+8.73%+8.50%+8.94%+13.17%+16.24%+20.83%+20.75%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+10.56%+11.73%+17.20%+21.86%+4.62%+8.13%+8.60%+9.39%509
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.87%+7.37%+7.61%+8.18%+14.52%+16.15%+22.63%+22.65%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+21.38%+25.67%+31.36%+37.68%N/AN/AN/A+36.37%705
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.85%+9.53%+9.40%+9.99%N/AN/AN/A+13.39%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+15.17%+17.80%N/AN/AN/AN/AN/A+17.04%2,473
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.62%+8.41%N/AN/AN/AN/AN/A+8.03%
ดัชนี SET TRI+10.29%+11.48%+14.94%+18.57%+3.83%+6.42%+6.93%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.36%+6.15%+6.28%+6.83%+12.40%+14.37%+19.70%N/A
ดัชนี SET50 TRI+10.23%+11.73%+17.07%+20.59%+2.36%+5.14%+5.31%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.99%+7.17%+7.41%+8.05%+14.41%+15.88%+22.24%N/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน