กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2562
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ / กำไรสะสม
วันจดทะเบียนกองทุน
20 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ โดยพิจารณาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี ทั้งนี้ รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (28 ก.พ. 2562)
หมวดธนาคาร22.61%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค21.17%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร10.82%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์8.39%
หมวดพาณิชย์7.06%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 ก.พ. 2562)
บมจ.ปตท7.39%
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น5.96%
บมจ.ทุนธนชาต5.27%
บมจ.บ้านปู5.04%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์4.86%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 5 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง, เป็นเงิน 1.5000 บาท)
19 พ.ย. 25610.3000 บาท/หน่วย
23 พ.ค. 25610.1000 บาท/หน่วย
20 ก.พ. 25610.4000 บาท/หน่วย
15 พ.ย. 25600.5000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25600.2000 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-0.23%-6.28%+5.05%-9.88%+7.84%+4.82%+16.67%+11.70%21,064
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.27%+12.45%+9.03%+11.82%+10.41%+11.18%+14.45%+14.98%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-0.22%-6.13%+5.02%-9.98%+8.05%+5.07%+17.17%+8.79%1,258
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.23%+12.51%+9.00%+12.02%+10.79%+11.50%+15.36%+18.42%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-1.23%-7.36%+5.68%-18.69%+8.22%+4.29%+13.40%+11.28%2,837
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.95%+14.54%+11.13%+14.14%+12.93%+13.22%+17.82%+23.16%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-1.10%-7.42%+5.72%-18.77%+8.13%+4.28%+13.58%+7.21%2,549
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.84%+14.52%+11.13%+14.17%+12.95%+13.25%+17.80%+20.24%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-2.08%-7.42%+5.97%-14.45%+15.42%+7.78%+16.35%+8.76%605
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.65%+14.93%+11.68%+15.06%+14.09%+13.94%+17.82%+20.06%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-1.60%-2.82%+4.82%-11.16%+15.66%+9.93%+15.62%+10.60%2,598
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.63%+13.86%+11.87%+14.36%+13.56%+14.03%+19.03%+22.01%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-2.10%-7.26%+5.85%-14.44%+15.66%+7.85%+16.97%+8.87%2,014
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.49%+14.75%+11.57%+15.06%+14.13%+13.98%+17.82%+20.51%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-1.12%-7.01%+5.68%N/AN/AN/AN/A-16.73%23
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.85%+14.46%+11.59%N/AN/AN/AN/A+13.97%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-1.12%-7.16%+5.68%-18.53%+8.35%+4.57%+13.98%+10.10%696
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.85%+14.48%+11.19%+14.12%+12.84%+13.17%+17.62%+20.24%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+1.22%-2.99%+5.66%-6.35%+12.71%+6.95%+17.20%+8.59%1,905
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.83%+13.31%+8.96%+13.00%+12.26%+13.47%+18.53%+21.69%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-3.48%-10.89%+6.18%-21.85%+7.79%N/AN/A+7.79%578
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.37%+15.28%+13.28%+15.35%+13.99%N/AN/A+13.97%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-1.52%-6.66%+5.05%-13.83%N/AN/AN/A+0.26%2,416
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.70%+14.08%+10.80%+13.61%N/AN/AN/A+11.45%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-1.52%-6.61%+5.05%-13.77%N/AN/AN/A-10.23%317
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.70%+14.07%+10.95%+13.60%N/AN/AN/A+12.64%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+1.22%-5.57%+8.58%-8.55%N/AN/AN/A+1.56%133
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.09%+13.75%+12.11%+13.31%N/AN/AN/A+12.44%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+1.12%-3.13%+6.02%-6.83%+10.90%+7.90%+18.63%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.98%+12.26%+8.20%+11.94%+10.83%+11.74%+16.40%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+1.15%-2.63%+5.51%-6.06%+12.39%+7.46%+17.94%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.14%+13.73%+8.91%+13.33%+12.27%+13.44%+18.23%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2019
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน