กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ / กำไรสะสม
วันจดทะเบียนกองทุน
20 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ โดยพิจารณาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี ทั้งนี้ รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (29 มิ.ย. 2561)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค24.45%
หมวดธนาคาร16.81%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7.73%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์6.35%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์6.20%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 มิ.ย. 2561)
บมจ.ปตท7.23%
บมจ.บ้านปู6.59%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์5.16%
บมจ.ทุนธนชาต4.87%
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น4.62%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 4 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง, เป็นเงิน 1.2000 บาท)
23 พ.ค. 25610.1000 บาท/หน่วย
20 ก.พ. 25610.4000 บาท/หน่วย
15 พ.ย. 25600.5000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25600.2000 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/06/2018
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-8.50%-7.31%-7.31%+6.36%+3.49%+1.74%+13.24%+12.31%19,651
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.66%+10.48%+10.64%+9.22%+11.30%+12.97%+15.47%+15.13%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-8.78%-7.88%-7.88%+5.86%+3.71%+1.93%+12.19%+9.09%1,126
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.08%+10.80%+10.94%+9.44%+11.70%+13.26%+17.88%+18.67%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-14.31%-19.30%-19.30%+1.47%+5.25%+2.07%+8.22%+11.61%2,628
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.60%+12.97%+13.47%+12.03%+13.26%+15.17%+20.54%+23.39%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-14.13%-19.16%-19.16%+1.68%+5.18%+2.32%+8.35%+7.49%2,203
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.68%+13.08%+13.49%+12.10%+13.28%+15.26%+20.54%+20.48%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-11.66%-16.06%-16.06%+2.85%+11.14%+6.60%+11.04%+8.89%536
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.06%+14.08%+14.38%+12.54%+14.44%+15.48%+19.85%+20.27%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-11.07%-15.68%-15.68%+1.01%+11.86%+6.26%+9.63%+10.55%2,273
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.82%+13.67%+13.99%+12.14%+14.59%+15.91%+21.48%+22.31%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-11.80%-16.11%-16.11%+2.98%+11.28%+6.62%+11.18%+8.98%1,809
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.19%+14.26%+14.56%+12.61%+14.49%+15.53%+20.86%+20.74%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)-14.38%N/AN/AN/AN/AN/AN/A-17.98%22
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.61%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+12.85%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-14.38%-19.18%-19.18%+1.38%+5.39%+2.42%+8.73%+10.48%539
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.61%+12.97%+13.44%+11.96%+13.17%+15.19%+20.37%+20.47%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)-9.20%-5.93%-5.93%+8.77%+5.62%+4.55%+10.13%+8.59%1,467
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.50%+12.25%+12.33%+10.41%+14.07%+15.24%+21.90%+22.11%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-14.39%-23.69%-23.69%-10.13%N/AN/AN/A+10.85%600
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.61%+14.43%+15.03%+12.73%N/AN/AN/A+13.61%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-10.26%-15.62%-15.62%-3.40%N/AN/AN/A-1.30%2,404
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.85%+12.23%+12.42%+10.90%N/AN/AN/A+10.11%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-10.24%-15.60%-15.60%N/AN/AN/AN/A-15.24%309
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.84%+12.23%+12.24%N/AN/AN/AN/A+11.46%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-9.25%-14.75%-14.75%N/AN/AN/AN/A-3.93%129
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.43%+12.28%+12.41%N/AN/AN/AN/A+11.66%
ดัชนี SET TRI-9.25%-7.33%-7.33%+4.41%+3.69%+2.92%+8.11%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.24%+10.96%+10.96%+9.22%+11.89%+13.34%+19.10%N/A
ดัชนี SET50 TRI-9.40%-5.73%-5.73%+8.94%+3.77%+2.37%+7.25%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.88%+12.44%+12.44%+10.52%+13.82%+15.00%+21.52%N/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน