กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ / กำไรสะสม
วันจดทะเบียนกองทุน
20 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ โดยพิจารณาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี ทั้งนี้ รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (30 มี.ค. 2561)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค24.62%
หมวดธนาคาร16.74%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์8.21%
หมวดพาณิชย์8.19%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7.56%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 มี.ค. 2561)
บมจ.ปตท8.54%
บมจ.บ้านปู5.30%
บมจ.ทุนธนชาต5.23%
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์5.13%
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น4.62%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 3 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง, เป็นเงิน 1.1000 บาท)
20 ก.พ. 25610.4000 บาท/หน่วย
15 พ.ย. 25600.5000 บาท/หน่วย
23 ส.ค. 25600.2000 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30/03/2018
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+1.30%+6.95%+1.30%+18.75%+6.60%+2.61%+13.41%+13.51%20,426
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.11%+8.97%+9.13%+7.38%+11.12%+13.51%+15.45%+15.19%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+0.99%+6.57%+0.99%+18.65%+6.89%+2.87%+12.60%+9.98%1,194
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.32%+9.11%+9.33%+7.51%+11.50%+13.79%+18.01%+18.76%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-5.82%+5.88%-5.82%+23.20%+11.45%+3.80%+9.63%+12.59%2,795
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.32%+12.67%+12.56%+10.42%+13.14%+15.97%+20.60%+23.48%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-5.86%+5.85%-5.86%+23.21%+11.35%+4.15%+9.73%+8.79%1,921
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.46%+12.78%+12.65%+10.48%+13.15%+15.97%+20.61%+20.57%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-4.98%+2.30%-4.98%+24.26%+16.33%+6.70%+11.85%+10.02%545
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.11%+12.38%+13.26%+11.00%+14.24%+16.21%+19.90%+20.35%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-5.18%+4.63%-5.18%+22.05%+14.34%+6.45%+10.03%+11.63%2,332
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.27%+11.38%+11.49%+10.25%+14.28%+16.64%+21.57%+22.40%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-4.88%+2.70%-4.88%+24.62%+16.53%+6.78%+12.30%+10.10%1,944
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.35%+12.47%+13.50%+11.04%+14.30%+16.24%+20.91%+20.82%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-5.61%+5.88%-5.61%+23.18%+11.65%+4.02%+10.08%+11.86%586
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.29%+12.53%+12.51%+10.32%+13.05%+15.93%+20.43%+20.56%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+3.60%+10.78%+3.60%+21.14%+8.94%+6.19%+10.65%+9.80%989
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.75%+9.83%+10.75%+8.29%+13.98%+15.92%+22.03%+22.27%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-10.86%-3.88%-10.86%+11.72%N/AN/AN/A+20.88%724
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.30%+12.59%+13.95%+10.96%N/AN/AN/A+13.27%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-5.98%-0.49%-5.98%+10.14%N/AN/AN/A+9.31%2,596
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.52%+10.67%+10.74%+9.04%N/AN/AN/A+8.92%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-5.98%N/A-5.98%N/AN/AN/AN/A-5.57%306
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.51%N/A+10.53%N/AN/AN/AN/A+9.83%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-6.06%+1.61%-6.06%N/AN/AN/AN/A+5.86%137
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.15%+11.29%+11.38%N/AN/AN/AN/A+10.75%
ดัชนี SET TRI+2.12%+7.24%+2.12%+16.40%+7.07%+3.43%+8.50%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.41%+8.67%+9.41%+7.19%+11.78%+14.13%+19.22%N/A
ดัชนี SET50 TRI+4.05%+10.63%+4.05%+21.49%+6.94%+3.54%+7.58%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.67%+9.77%+10.67%+8.17%+13.71%+15.69%+21.64%N/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน