กรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้งในอัตราไม่ต่ากว่า 10% ของกำไรสุทธิ และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
วันจดทะเบียนกองทุน
20 มีนาคม 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียนข้างต้น โดยจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ และ/หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี เป็นต้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู, สาวิณี สุขศรีวงศ์, พัฒนศรณ์ เผอิญโชค
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 4 วันทำการนับจากวันทำรายการ
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+3.89%-0.05%+1.77%+11.58%+4.02%+6.82%N/A+12.88%18,553
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.12%+11.90%+7.73%+11.57%+12.03%+14.49%N/A+15.82%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+4.19%+0.02%+1.91%+12.29%+4.46%+6.99%+11.09%+9.23%1,594
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.41%+12.79%+7.96%+12.35%+12.45%+14.73%+18.95%+19.42%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+1.29%-0.01%+0.28%+17.45%+4.56%+6.81%+9.98%+12.07%1,996
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.46%+16.34%+8.32%+14.17%+13.82%+16.82%+21.39%+24.00%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+1.25%-0.25%+0.25%+17.11%+4.53%+7.24%+10.06%+7.72%1,702
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.36%+16.42%+8.25%+14.19%+13.86%+16.79%+21.40%+21.20%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+11.01%+14.69%+7.89%+35.18%+8.55%+7.22%+11.62%+9.10%131
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.58%+18.99%+8.97%+16.01%+14.53%+16.78%+20.76%+20.95%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+12.67%+14.02%+8.69%+31.16%+10.82%+8.79%+10.86%+10.90%246
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.45%+17.16%+10.83%+15.71%+15.06%+17.74%+22.70%+23.11%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+11.14%+15.16%+7.97%+35.75%+8.58%+7.22%+13.11%+9.19%465
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.65%+19.17%+9.13%+16.12%+14.60%+16.82%+21.93%+21.42%
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)+1.33%+0.12%+0.28%+17.75%+4.98%+7.65%+10.51%+11.05%231
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.41%+16.10%+8.24%+14.02%+13.78%+16.67%+21.22%+21.18%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+5.66%+1.67%+2.35%+20.72%+5.66%+6.38%N/A+8.52%455
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.77%+14.79%+9.27%+14.76%+15.01%+16.99%N/A+23.37%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+5.29%+7.91%+3.20%+32.19%N/AN/AN/A+31.97%315
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.66%+19.14%+8.94%+15.53%N/AN/AN/A+15.47%
ดัชนี SET TRI+3.54%+0.98%+1.34%+17.35%+5.66%+6.13%+8.72%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.21%+14.00%+7.27%+12.72%+12.90%+15.08%+20.25%N/A
ดัชนี SET50 TRI+4.04%-0.20%+1.70%+15.30%+2.94%+3.68%N/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.64%+14.51%+9.07%+14.53%+14.87%+16.67%N/AN/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2017
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน