กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
1 พฤศจิกายน 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ โดยพิจารณาบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ หรือมีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลที่ดี ทั้งนี้ รวมถึงหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการซื้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 พ.ค. 2561)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค26.58%
หมวดธนาคาร16.45%
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์7.16%
หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์6.48%
หมวดพาณิชย์6.46%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 พ.ค. 2561)
บมจ.ปตท8.59%
บมจ.บ้านปู6.68%
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น5.19%
บมจ.ทุนธนชาต5.04%
บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์4.10%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2018
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-5.25%+1.81%-1.31%+14.71%+5.46%+1.72%+13.11%+13.03%20,587
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.05%+9.16%+9.76%+8.32%+11.19%+13.36%+15.47%+15.14%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-5.45%+1.44%-1.66%+14.40%+5.79%+1.95%+11.96%+9.65%1,171
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.40%+9.40%+10.01%+8.50%+11.57%+13.64%+17.96%+18.69%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-12.69%-8.47%-12.40%+12.83%+7.84%+1.88%+8.35%+12.09%2,778
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.54%+12.06%+12.79%+11.19%+13.16%+15.81%+20.57%+23.42%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-12.65%-8.47%-12.30%+13.06%+7.75%+2.27%+8.46%+8.14%2,063
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.79%+12.17%+12.87%+11.27%+13.17%+15.83%+20.58%+20.50%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)-10.32%-4.82%-8.44%+16.59%+14.00%+5.97%+11.10%+9.61%565
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.24%+12.45%+13.40%+11.55%+14.23%+16.10%+19.89%+20.28%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)-12.35%-7.67%-10.38%+11.26%+13.15%+6.06%+9.11%+11.07%2,343
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.60%+12.34%+13.27%+11.31%+14.43%+16.57%+21.57%+22.34%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)-10.40%-4.80%-8.36%+16.89%+14.21%+6.05%+11.48%+9.69%1,959
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.45%+12.60%+13.59%+11.60%+14.29%+16.13%+20.88%+20.75%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)-12.68%-8.16%-12.20%+12.77%+8.01%+2.25%+8.90%+11.17%583
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.51%+12.05%+12.74%+11.10%+13.07%+15.81%+20.41%+20.49%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)-4.56%+6.68%+1.30%+17.95%+8.32%+5.00%+10.04%+9.41%1,177
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.72%+10.78%+11.48%+9.38%+13.99%+15.78%+21.98%+22.16%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)-11.69%-14.26%-15.08%+2.66%N/AN/AN/A+16.64%669
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.95%+13.24%+14.37%+11.78%N/AN/AN/A+13.41%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)-8.99%-6.15%-8.91%+5.06%N/AN/AN/A+5.12%2,555
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.24%+10.62%+11.47%+9.91%N/AN/AN/A+9.50%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)-8.97%-6.13%-8.89%N/AN/AN/AN/A-8.50%330
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.24%+10.61%+11.33%N/AN/AN/AN/A+10.63%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)-7.04%-3.27%-7.67%N/AN/AN/AN/A+4.05%139
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.64%+10.74%+11.41%N/AN/AN/AN/A+10.93%
ดัชนี SET TRI-4.14%+3.68%+0.27%+13.94%+6.63%+3.04%+8.08%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.60%+9.52%+10.13%+8.20%+11.78%+13.98%+19.18%N/A
ดัชนี SET50 TRI-4.44%+6.45%+1.72%+18.50%+6.55%+2.99%+7.14%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.95%+10.88%+11.59%+9.43%+13.72%+15.56%+21.61%N/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน