กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. 2565
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
26 กุมภาพันธ์ 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (29 เม.ย. 2565)
หมวดธนาคาร11.64%
หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์10.71%
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม10.23%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค8.47%
หมวดธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง8.04%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 เม.ย. 2565)
บมจ.ธ.เกียรตินาคินภัทร7.39%
บมจ.เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป5.65%
บมจ.ช.การช่าง5.31%
บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส4.56%
บมจ.ทุนธนชาต4.25%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+1.92%+1.81%+1.23%+2.95%-4.45%-0.74%+2.20%+8.22%13,412
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.19%+11.74%+11.50%+11.44%+19.68%+16.45%+15.42%+15.96%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+1.89%+1.75%+1.18%+2.83%-4.55%-0.81%+2.26%+6.43%902
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.17%+11.72%+11.47%+11.43%+19.43%+16.30%+15.46%+18.52%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+1.58%+2.29%+0.76%+2.90%-4.88%-1.40%+2.28%+9.17%1,509
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.72%+12.02%+11.14%+11.01%+19.02%+16.65%+16.67%+22.64%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+1.63%+2.34%+0.80%+2.70%-4.92%-1.41%+2.48%+5.13%1,149
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.71%+12.08%+11.16%+11.04%+18.87%+16.56%+16.60%+19.95%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+4.60%+3.28%+3.68%+10.80%+2.97%+4.45%+5.12%+7.64%389
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.59%+13.11%+12.93%+12.48%+20.08%+17.56%+17.14%+19.99%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+0.83%+6.48%+2.97%+7.45%-0.07%+2.80%+4.95%+8.67%2,256
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.40%+14.09%+12.95%+14.03%+23.07%+19.44%+18.49%+22.10%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+4.66%+3.36%+3.80%+10.86%+2.89%+4.48%+5.09%+7.73%1,218
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.79%+13.24%+13.12%+12.66%+20.11%+17.57%+17.16%+20.37%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFGROWTH-A)+1.54%+2.12%+0.72%+2.19%-4.71%N/AN/A-7.26%10
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.72%+11.93%+11.13%+10.85%+18.84%N/AN/A+17.47%
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล (KFGROWTH-D)+1.54%+2.12%+0.72%+2.18%-4.76%-1.30%+2.75%+7.55%676
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.72%+11.93%+11.12%+10.85%+18.85%+16.52%+16.52%+19.95%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-สะสมมูลค่า (KFENS50-A)+1.22%+1.98%+1.55%+3.96%-1.69%+2.38%+4.13%+6.45%1,885
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.68%+11.88%+11.25%+12.40%+22.09%+18.41%+17.61%+21.66%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+7.97%+6.66%+7.03%+13.44%+6.25%+2.50%N/A+6.97%295
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.22%+14.09%+13.59%+13.12%+18.82%+16.75%N/A+16.40%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล (KFTSTAR-D)+1.13%+0.58%+0.27%+1.65%-5.14%-2.79%N/A-2.85%982
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.58%+12.25%+11.80%+11.10%+18.77%+16.24%N/A+16.08%
กรุงศรีไทยออลสตาร์-สะสมมูลค่า (KFTSTAR-A)+1.13%+0.58%+0.27%+1.65%-5.14%N/AN/A-6.38%428
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.58%+12.25%+11.80%+11.10%+18.77%N/AN/A+16.87%
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)+0.33%+3.02%+0.71%+4.39%+0.82%N/AN/A+0.89%78
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.79%+12.07%+11.06%+10.89%+18.02%N/AN/A+16.14%
กรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า (KFS100-A)+1.71%+2.65%+1.30%+5.81%N/AN/AN/A+13.58%32
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.71%+11.59%+11.08%+11.80%N/AN/AN/A+15.72%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.84%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A-0.65%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50-สะสมมูลค่า (KFLTF50-A)+1.50%+3.10%+1.73%+5.94%N/AN/AN/A+17.75%8
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.75%+11.81%+11.24%+12.10%N/AN/AN/A+16.37%
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+0.90%N/AN/AN/AN/A
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.18%N/AN/AN/AN/A
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล (KFLTFD70-D)+1.01%+1.20%+0.64%+2.15%N/AN/AN/A+11.08%4
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.54%+8.24%+8.06%+8.02%N/AN/AN/A+9.91%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล (KFLTFDIV-D)+1.62%+1.52%+0.95%+2.62%N/AN/AN/A+14.89%7
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.12%+11.74%+11.44%+11.44%N/AN/AN/A+14.19%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFLTFEQ-A)+1.74%+2.47%+0.91%+2.91%N/AN/AN/A+18.23%0
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.79%+12.11%+11.23%+11.02%N/AN/AN/A+12.74%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.47%+4.22%+1.93%+8.35%+2.96%+4.38%+6.40%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.79%+11.21%+11.14%+11.14%+19.58%+16.35%+15.68%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50+0.41%+2.39%+0.67%+5.76%-1.35%+2.67%+4.45%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.08%+11.97%+11.49%+12.22%+22.29%+18.59%+17.59%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100+0.99%+2.85%+0.75%+6.45%-0.09%+3.05%+5.01%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.03%+11.78%+11.34%+11.91%+21.85%+18.26%+17.37%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2022
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน