กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ย. 2562
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้
วันจดทะเบียนกองทุน
11 กุมภาพันธ์ 2542
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เน้นการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนที่มีคุณภาพดี
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร
การกระจายการลงทุน
12.69%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

46.17%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0.95%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

39.57%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

0.68%

ทรัพย์สินอื่น

-0.05%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 2 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 พ.ย. 2562)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ12.22%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย48.37%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.16%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน38.01%
ทรัพย์สินอื่น0.46%
หนี้สินอื่น-0.22%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (29 พ.ย. 2562)
ธนาคารแห่งประเทศไทย48.37%
กระทรวงการคลัง12.22%
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)2.95%
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)2.71%
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป2.57%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4/2ปี/2561-6.81%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2562-6.19%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12-5.98%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561-3.94%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ รุ่นที่ 1/3ปี/2562-3.87%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-5.47%-7.50%-1.56%-8.38%+2.77%+1.07%+9.75%+7.32%302
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.21%+9.99%+9.50%+10.10%+9.93%+11.15%+15.49%+19.02%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-5.31%-7.37%-1.52%-8.22%+2.87%+1.19%+9.76%+10.02%1,857
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.04%+9.84%+9.33%+9.92%+9.81%+10.97%+15.55%+18.63%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)-7.98%-9.04%-2.08%-10.89%+1.54%+1.47%+9.49%+11.92%388
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.31%+11.73%+11.17%+11.80%+11.89%+13.10%+16.97%+19.74%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-1.03%+2.31%+6.98%+4.47%+4.66%+3.66%+9.07%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.58%+4.19%+3.80%+4.03%+3.95%+4.84%+6.32%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+1.07%+2.51%+3.23%+3.95%+2.27%+2.39%+2.60%+3.07%1,888
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.99%+1.81%+2.49%+3.26%+2.05%+1.03%+5.97%+6.21%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.88%+0.76%+0.64%+0.61%+0.52%+0.65%+0.66%+3.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.62%+0.47%+0.42%+0.41%+0.32%+3.22%+5.77%+8.62%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+0.51%+1.86%+4.35%+3.77%N/AN/AN/A+2.79%4,483
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-0.60%+0.39%+2.45%+1.59%N/AN/AN/A+2.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.18%+2.25%+1.97%+2.02%N/AN/AN/A+2.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.78%+1.61%+1.49%+1.59%N/AN/AN/A+1.68%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)-1.59%-1.10%+2.44%+0.34%N/AN/AN/A+0.23%1,622
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-1.85%-0.45%+3.19%+0.93%N/AN/AN/A+0.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.55%+4.23%+3.85%+4.00%N/AN/AN/A+4.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.62%+3.25%+3.00%+3.20%N/AN/AN/A+3.61%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-4.03%-4.81%N/AN/AN/AN/AN/A-3.68%362
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-3.09%-1.29%N/AN/AN/AN/AN/A+0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.33%+6.60%N/AN/AN/AN/AN/A+6.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.55%+4.94%N/AN/AN/AN/AN/A+4.70%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2019
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00 2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(2)
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):25.00 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):25.00
(3)
1. ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน (%):50.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน (%):50.00
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(5)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
(6)
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%):50.00 2. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%):50.00
(7)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(8)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน