กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2562
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้
วันจดทะเบียนกองทุน
11 กุมภาพันธ์ 2542
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เน้นการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนที่มีคุณภาพดี
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร
การกระจายการลงทุน
22.21%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

33.14%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0.82%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

43.76%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

0.21%

ทรัพย์สินอื่น

-0.15%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 2 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ก.ค. 2562)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ9.38%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย42.69%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก1.73%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน47.26%
ทรัพย์สินอื่น1.16%
หนี้สินอื่น-2.21%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 ก.ค. 2562)
ธนาคารแห่งประเทศไทย42.69%
กระทรวงการคลัง9.38%
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์3.72%
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)3.44%
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป3.31%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 4/2ปี/2561-8.67%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2562-7.86%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2560-5.87%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561-5.00%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12-4.45%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-2.14%-0.91%+4.14%-3.53%+3.98%+2.90%+11.32%+7.95%323
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.60%+8.35%+8.62%+10.74%+10.57%+11.10%+15.75%+19.15%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-2.17%-0.97%+4.01%-3.52%+4.02%+3.05%+11.16%+10.52%1,962
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.48%+8.20%+8.44%+10.57%+10.42%+10.93%+15.73%+18.71%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)-1.15%+1.64%+6.40%-3.81%+3.92%+4.10%+11.33%+12.68%428
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.12%+10.53%+10.55%+12.81%+12.88%+13.06%+17.19%+19.83%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+3.29%+5.35%+8.18%+4.98%+4.88%+4.66%+8.90%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.74%+3.42%+3.39%+4.34%+4.32%+4.80%+6.45%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+1.42%+1.93%+2.13%+2.76%+1.95%+2.42%+2.50%+3.05%1,543
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.81%+1.19%+1.48%+2.35%+1.78%+1.49%+6.45%+6.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.59%+0.49%+0.50%+0.46%+0.48%+0.63%+0.65%+3.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.25%+0.24%+0.29%+0.31%+0.28%+3.32%+5.96%+8.67%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี (KFHAPPY)+1.34%+2.63%+3.83%+2.93%N/AN/AN/A+2.88%4,548
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 40% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 40% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 20%+1.01%+1.98%+3.17%+2.20%N/AN/AN/A+2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.33%+1.94%+1.87%+2.07%N/AN/AN/A+2.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.41%+1.33%+1.33%+1.70%N/AN/AN/A+1.67%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)+0.50%+1.95%+4.09%+2.35%N/AN/AN/A+1.69%2,034
(1)ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 30% (2)อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 30% (3)ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 40%+1.45%+3.07%+5.29%+2.60%N/AN/AN/A+1.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.89%+3.52%+3.47%+4.12%N/AN/AN/A+4.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.81%+2.65%+2.66%+3.42%N/AN/AN/A+3.61%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-0.82%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+0.36%347
(1)2-year Zero Rate Return (ZRR) Index 20% (2)An average 1-year fixed deposit rate for individuals of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% (3)SET Total Return Index (SET TRI) 60%+1.90%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.77%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+5.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.22%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.95%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2019
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน