กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2563
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารแห่งหนี้
วันจดทะเบียนกองทุน
11 กุมภาพันธ์ 2542
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ เน้นการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนที่มีคุณภาพดี
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร
การกระจายการลงทุน
23.10%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

29.70%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

0.61%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

46.40%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

1.27%

ทรัพย์สินอื่น

-1.08%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 2 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ส.ค. 2563)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ23.10%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย29.70%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก0.61%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน46.40%
ทรัพย์สินอื่น1.27%
หนี้สินอื่น-1.08%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 ส.ค. 2563)
ธนาคารแห่งประเทศไทย29.70%
กระทรวงการคลัง23.10%
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ4.38%
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)3.55%
บมจ. ซีพี ออลล์3.26%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4-8.86%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2562-6.89%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2/2ปี/2563-4.56%
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 12-4.53%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/3ปี/2561-4.43%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)-2.83%-4.56%-16.40%-19.82%-7.69%-0.78%+4.65%+5.31%228
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.68%+31.11%+28.73%+24.00%+16.53%+14.56%+16.21%+19.52%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)-2.69%-4.47%-16.26%-19.55%-7.50%-0.65%+4.59%+8.35%1,295
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.79%+31.06%+28.70%+23.95%+16.45%+14.47%+16.26%+19.03%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-1.13%-0.61%-7.13%-8.87%-0.03%+2.84%+5.68%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.37%+12.66%+11.89%+10.06%+7.61%+7.16%+8.06%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)-0.06%-1.06%+0.06%+0.73%+1.89%+1.96%+2.62%+2.97%1,758
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.11%+0.75%+1.57%+2.33%+2.21%+2.43%+4.20%+6.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.66%+1.73%+1.58%+1.32%+0.87%+0.82%+0.77%+3.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.29%+0.82%+0.75%+0.64%+0.46%+2.96%+7.17%+9.75%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)-1.12%-2.44%-4.01%-4.71%+0.29%N/AN/A+0.54%2,625
เกณฑ์มาตรฐาน(5)-0.26%+0.52%-2.01%-2.24%+0.70%N/AN/A+0.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.98%+5.57%+5.19%+4.38%+3.07%N/AN/A+3.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.83%+5.54%+5.15%+4.30%+2.85%N/AN/A+2.81%
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)-2.00%-2.52%-6.98%-8.72%N/AN/AN/A-3.49%1,071
เกณฑ์มาตรฐาน(6)-0.67%+0.44%-5.16%-6.20%N/AN/AN/A-2.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.62%+8.87%+8.70%+7.50%N/AN/AN/A+5.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.11%+9.83%+9.28%+7.79%N/AN/AN/A+5.87%
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER)-2.72%-5.41%-13.25%-15.95%N/AN/AN/A-12.58%240
เกณฑ์มาตรฐาน(7)-1.08%+0.36%-8.30%-10.11%N/AN/AN/A-5.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.46%+17.64%+16.71%+14.15%N/AN/AN/A+12.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.90%+15.58%+14.63%+12.25%N/AN/AN/A+10.52%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2020
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน