กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
18 พฤษภาคม 2559
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมัอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+1)
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ส.ค. 2560)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ4.18%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย32.64%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก45.13%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน18.44%
ทรัพย์สินอื่น0.89%
หนี้สินอื่น-1.27%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 ส.ค. 2560)
ธนาคารแห่งประเทศไทย32.63%
บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง5.99%
Agricultural Bank of China5.87%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC4.88%
China Construction Bank Corp (HK Branch)4.72%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
CB17N09A-4.95%
ADCB18305_SMARTA+4.88%
GHB18809_SMARTAAA4.63%
BOC18201_SMARTA4.37%
ABC18205_SMARTA4.13%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.92%+1.39%+1.77%+1.90%+2.35%+2.82%+2.72%+3.01%5,850
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.35%+0.31%+0.32%+0.37%+0.46%+0.51%+0.62%+0.66%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.92%+1.37%+1.78%+1.72%+2.33%+2.84%+2.67%+3.41%3,234
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.34%+0.32%+0.33%+0.40%+0.48%+0.52%+0.62%+1.02%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+1.56%+2.23%+2.60%+1.13%+3.32%+3.25%+3.55%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.93%+0.80%+0.76%+0.96%+1.23%+1.24%+1.52%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.39%+0.76%+1.01%+1.45%+1.68%+2.10%+2.13%+3.69%50,152
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.32%+0.63%+0.84%+1.24%+1.31%+1.62%+1.80%+2.68%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.06%+0.06%+0.15%+0.06%+0.07%+0.10%+0.24%+1.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.03%+0.03%+0.03%+0.02%+0.05%+0.08%+0.10%+0.69%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.48%+0.91%+1.20%+1.70%N/AN/AN/A+1.63%28,135
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.39%+0.81%+1.06%+1.58%N/AN/AN/A+1.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.12%+0.10%+0.10%+0.09%N/AN/AN/A+0.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.07%+0.06%N/AN/AN/A+0.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+1.10%+1.77%+2.25%N/AN/AN/AN/A+2.31%3,384
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+1.14%+1.88%+2.39%N/AN/AN/AN/A+1.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.46%+0.43%+0.50%N/AN/AN/AN/A+0.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.63%+0.56%+0.54%N/AN/AN/AN/A+0.61%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(5)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(6)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน