กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
จุดประสงค์การลงทุน
สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผลของหุ้นที่ลงทุนรวมทั้งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแ่ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
23 มีนาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, พัฒนศรณ์ เผอิญโชค
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 พ.ค. 2560)
หมวดธนาคาร18.14%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค17.35%
หมวดพาณิชย์10.54%
หมวดวัสดุก่อสร้าง10.32%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8.23%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 พ.ค. 2560)
บมจ.ปตท8.00%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย7.02%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย6.99%
บมจ.ธ.กสิกรไทย5.47%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์4.94%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 33 ครั้ง, เป็นเงิน 15.1500 บาท)
24 พ.ค. 25600.2500 บาท/หน่วย
22 ก.พ. 25600.1000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25590.2500 บาท/หน่วย
26 พ.ค. 25590.5000 บาท/หน่วย
19 ก.พ. 25590.3000 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25580.3000 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 25580.3000 บาท/หน่วย
25 พ.ค. 25580.3000 บาท/หน่วย
19 ก.พ. 25580.3000 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25570.3000 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+3.02%+7.03%+4.84%+10.74%+2.17%+6.73%+12.60%+12.87%17,599
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.48%+6.32%+6.41%+10.18%+11.71%+14.13%+15.76%+15.65%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+3.12%+7.44%+5.09%+11.69%+2.57%+6.97%+11.33%+9.30%1,337
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.48%+6.48%+6.53%+10.91%+12.11%+14.39%+18.95%+19.25%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+2.70%+4.02%+2.98%+11.32%+3.02%+8.44%+9.44%+12.06%1,883
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.11%+8.25%+8.15%+13.62%+13.47%+16.48%+21.38%+23.87%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+2.68%+3.95%+2.93%+11.01%+2.91%+8.89%+9.52%+7.78%1,453
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.12%+8.21%+8.13%+13.67%+13.50%+16.44%+21.39%+21.03%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+2.26%+13.52%+10.33%+29.63%+6.17%+8.36%+11.01%+9.10%159
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.98%+10.33%+10.20%+15.69%+14.42%+16.55%+20.77%+20.80%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+4.59%+17.84%+13.68%+35.57%+9.33%+9.62%+10.23%+11.05%296
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.34%+10.40%+10.48%+14.89%+14.86%+17.32%+22.68%+22.94%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+2.12%+13.50%+10.26%+29.89%+6.21%+8.29%+12.52%+9.18%498
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.05%+10.41%+10.30%+15.78%+14.49%+16.58%+21.95%+21.27%
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)+2.67%+4.03%+2.96%+11.53%+3.32%+8.74%+9.97%+11.05%234
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.04%+8.19%+8.08%+13.47%+13.41%+16.42%+21.21%+21.01%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+2.49%+8.28%+4.89%+12.68%+4.25%+7.95%N/A+8.56%412
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.61%+7.73%+7.71%+12.57%+14.76%+16.55%N/A+23.09%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+4.28%+9.80%+7.62%+26.35%N/AN/AN/A+29.07%349
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.26%+9.92%+9.72%+15.61%N/AN/AN/A+14.57%
ดัชนี SET TRI+1.86%+5.46%+3.22%+11.82%+4.00%+6.88%+8.00%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.70%+6.46%+6.32%+11.43%+12.68%+14.70%+20.20%N/A
ดัชนี SET50 TRI+2.57%+6.71%+4.31%+10.46%+1.86%+4.92%N/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.03%+7.40%+7.32%+12.36%+14.63%+16.23%N/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน