กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
จุดประสงค์การลงทุน
สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผลของหุ้นที่ลงทุนรวมทั้งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแ่ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
23 มีนาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, พัฒนศรณ์ เผอิญโชค
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ส.ค. 2560)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค19.27%
หมวดธนาคาร17.43%
หมวดพาณิชย์9.90%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8.46%
หมวดวัสดุก่อสร้าง8.31%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ส.ค. 2560)
บมจ.ปตท7.95%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย6.68%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย6.37%
บมจ.ธ.กสิกรไทย5.61%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์4.99%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 34 ครั้ง, เป็นเงิน 15.3500 บาท)
23 ส.ค. 25600.2000 บาท/หน่วย
24 พ.ค. 25600.2500 บาท/หน่วย
22 ก.พ. 25600.1000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25590.2500 บาท/หน่วย
26 พ.ค. 25590.5000 บาท/หน่วย
19 ก.พ. 25590.3000 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25580.3000 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 25580.3000 บาท/หน่วย
25 พ.ค. 25580.3000 บาท/หน่วย
19 ก.พ. 25580.3000 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+5.70%+8.89%+10.81%+8.84%+1.91%+6.77%+12.34%+13.14%18,377
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.39%+5.42%+6.03%+9.23%+11.34%+13.91%+15.55%+15.48%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+5.85%+9.15%+11.24%+9.17%+2.24%+7.04%+12.00%+9.58%1,348
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.58%+5.52%+6.18%+9.83%+11.74%+14.17%+18.78%+19.07%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+6.52%+9.40%+9.70%+9.39%+3.62%+9.23%+9.03%+12.25%1,953
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.31%+7.69%+7.82%+12.74%+13.29%+16.26%+21.05%+23.73%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+6.56%+9.41%+9.68%+9.14%+3.48%+9.68%+9.10%+8.14%1,598
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.28%+7.69%+7.81%+12.79%+13.31%+16.22%+21.05%+20.86%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+9.72%+12.20%+21.06%+28.68%+7.74%+10.36%+10.88%+9.68%207
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.97%+10.01%+9.76%+15.13%+14.35%+16.38%+20.38%+20.64%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+6.48%+11.37%+21.04%+26.98%+8.72%+9.44%+9.45%+11.34%746
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.84%+9.57%+9.86%+13.85%+14.51%+17.00%+22.18%+22.76%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+9.62%+11.95%+20.87%+28.92%+7.67%+10.29%+12.70%+9.73%802
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.88%+10.01%+9.79%+15.24%+14.41%+16.42%+21.56%+21.11%
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)+6.48%+9.32%+9.63%+9.46%+3.84%+9.44%+9.53%+11.34%232
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.27%+7.64%+7.77%+12.57%+13.22%+16.21%+20.88%+20.84%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+4.43%+7.02%+9.53%+8.81%+2.57%+7.70%N/A+8.81%451
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.31%+6.43%+7.18%+11.37%+14.50%+16.19%N/A+22.81%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+4.59%+9.07%+12.55%+17.70%N/AN/AN/A+27.42%425
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.88%+9.09%+9.03%+14.93%N/AN/AN/A+13.65%
กรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D)+2.89%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.97%2,233
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.92%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+6.96%
ดัชนี SET TRI+4.31%+6.25%+7.67%+7.28%+2.08%+6.24%+7.40%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.25%+5.46%+5.92%+10.59%+12.44%+14.41%+19.79%N/A
ดัชนี SET50 TRI+5.79%+8.50%+10.35%+8.29%+0.65%+4.84%N/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.29%+6.15%+6.93%+11.11%+14.40%+15.91%N/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน