กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
จุดประสงค์การลงทุน
สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผลของหุ้นที่ลงทุนรวมทั้งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแ่ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
23 มีนาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 มี.ค. 2560)
หมวดธนาคาร18.91%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค17.24%
หมวดพาณิชย์10.37%
หมวดวัสดุก่อสร้าง10.28%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8.51%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 มี.ค. 2560)
บมจ.ปตท7.61%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย7.52%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย6.86%
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ6.00%
บมจ.ธ.กสิกรไทย5.47%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 32 ครั้ง, เป็นเงิน 14.9000 บาท)
22 ก.พ. 25600.1000 บาท/หน่วย
17 พ.ย. 25590.2500 บาท/หน่วย
26 พ.ค. 25590.5000 บาท/หน่วย
19 ก.พ. 25590.3000 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25580.3000 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 25580.3000 บาท/หน่วย
25 พ.ค. 25580.3000 บาท/หน่วย
19 ก.พ. 25580.3000 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25570.3000 บาท/หน่วย
22 ส.ค. 25570.4000 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+4.00%+5.24%+4.00%+9.16%+2.82%+6.16%+13.11%+13.00%17,723
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.32%+10.64%+7.33%+11.07%+11.91%+14.42%+15.78%+15.76%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+4.11%+5.42%+4.11%+9.81%+3.21%+6.29%+11.24%+9.34%1,371
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.44%+11.40%+7.45%+11.80%+12.32%+14.66%+18.94%+19.35%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+1.45%+5.68%+1.45%+12.59%+3.29%+6.91%+9.95%+12.08%1,872
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.02%+13.97%+8.04%+13.90%+13.67%+16.76%+21.38%+23.95%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+1.44%+5.53%+1.44%+12.29%+3.22%+7.35%+10.04%+7.77%1,524
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.99%+14.02%+7.99%+13.93%+13.70%+16.72%+21.39%+21.14%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+7.50%+21.34%+7.50%+28.27%+6.30%+6.82%+11.61%+9.00%151
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.90%+16.53%+9.97%+15.93%+14.49%+16.77%+20.77%+20.89%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+9.70%+20.31%+9.70%+29.91%+9.28%+7.83%+10.76%+10.91%249
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.56%+15.41%+10.68%+15.49%+14.98%+17.64%+22.69%+23.04%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+7.41%+21.55%+7.41%+28.57%+6.30%+6.75%+12.89%+9.09%483
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.03%+16.82%+10.10%+16.04%+14.57%+16.81%+21.94%+21.37%
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)+1.39%+5.61%+1.39%+12.76%+3.62%+7.77%+10.46%+11.07%237
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.92%+13.80%+7.93%+13.74%+13.62%+16.60%+21.22%+21.12%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+4.49%+8.32%+4.49%+14.56%+4.86%+6.34%N/A+8.68%412
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.53%+12.66%+8.54%+13.82%+14.92%+16.89%N/A+23.26%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+3.83%+14.80%+3.83%+28.93%N/AN/AN/A+29.89%335
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.27%+16.22%+9.30%+15.58%N/AN/AN/A+15.07%
ดัชนี SET TRI+2.96%+7.11%+2.96%+12.85%+4.89%+5.82%+8.95%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.88%+11.69%+6.88%+12.19%+12.83%+15.00%+20.23%N/A
ดัชนี SET50 TRI+4.13%+6.38%+4.13%+10.90%+2.40%+3.57%N/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.34%+12.27%+8.34%+13.61%+14.80%+16.57%N/AN/A
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน