กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาหุ้นปันผล (AYFSDIV)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2559
ประเภทของกองทุน
กองทุนเปิดตราสารแห่งทุน (Equity Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 12 ครั้งโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
จุดประสงค์การลงทุน
สร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากเงินปันผลของหุ้นที่ลงทุนรวมทั้งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแ่ก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
23 มีนาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ต.ค. 2559)
หมวดธนาคาร18.09%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค16.63%
หมวดวัสดุก่อสร้าง10.66%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์9.37%
หมวดพาณิชย์8.93%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ต.ค. 2559)
บมจ.ปตท7.97%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย7.52%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย7.16%
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ6.12%
บมจ.ธ.กสิกรไทย5.35%
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 10 ครั้งล่าสุด
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 31 ครั้ง, เป็นเงิน 14.8000 บาท)
17 พ.ย. 25590.2500 บาท/หน่วย
26 พ.ค. 25590.5000 บาท/หน่วย
19 ก.พ. 25590.3000 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25580.3000 บาท/หน่วย
24 ส.ค. 25580.3000 บาท/หน่วย
25 พ.ค. 25580.3000 บาท/หน่วย
19 ก.พ. 25580.3000 บาท/หน่วย
18 พ.ย. 25570.3000 บาท/หน่วย
22 ส.ค. 25570.4000 บาท/หน่วย
23 พ.ค. 25570.3000 บาท/หน่วย
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)-3.79%+3.47%+11.25%+4.91%+1.07%+9.25%+12.78%18,936
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)-4.00%+3.95%+11.71%+5.46%+1.40%+9.36%+9.06%1,600
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)-1.28%+7.02%+16.73%+15.88%+2.30%+9.89%+12.16%2,092
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)-1.48%+6.78%+16.38%+15.49%+2.52%+10.40%+7.77%1,716
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+3.31%+14.20%+25.31%+21.45%+5.52%+8.42%+8.38%104
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+1.20%+15.04%+25.98%+21.36%+5.99%+9.36%+10.12%158
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+3.62%+14.45%+25.72%+21.86%+5.53%+8.39%+8.49%450
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)-1.19%+7.21%+17.02%+16.29%+2.86%+10.75%+11.16%227
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)-3.77%+4.06%+20.01%+12.56%+2.48%+9.08%+8.11%394
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+2.49%+15.08%N/AN/AN/AN/A+25.63%202
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์-2.47%+6.04%+17.25%+11.04%+3.27%+8.69%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-2.10%+7.26%+21.13%+14.77%+6.66%+12.41%N/A
ดัชนี SET 50-4.08%+3.52%+15.93%+8.46%+0.28%+6.22%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50-3.79%+4.69%+19.78%+12.16%+3.60%+9.83%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน