กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2548
นโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นหลัก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส
การกระจายการลงทุน
45.42%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

10.85%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

9.03%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

34.98%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

1.55%

ทรัพย์สินอื่น

-1.83%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 2 วันทำการ ถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 มี.ค. 2560)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ45.42%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย10.85%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก9.03%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน34.98%
ทรัพย์สินอื่น1.55%
หนี้สินอื่น-1.83%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 มี.ค. 2560)
กระทรวงการคลัง34.04%
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร11.38%
ธนาคารแห่งประเทศไทย10.85%
ธนาคารอาคารสงเคราะห์4.32%
บจ.เงินติดล้อ3.95%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
TB17906A-12.82%
LB17OA-10.07%
GGLB183AAAA8.89%
ILB217A-4.44%
BOT192A-3.40%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.49%+0.43%+0.49%+0.73%+2.37%+2.91%+2.72%+3.00%6,240
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.31%+0.39%+0.32%+0.45%+0.47%+0.51%+0.67%+0.67%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.51%+0.26%+0.51%+0.47%+2.37%+2.93%+2.69%+3.42%3,484
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.34%+0.43%+0.35%+0.49%+0.50%+0.53%+0.66%+1.03%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.57%-1.14%+0.57%-1.26%+3.19%+3.37%+3.38%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.62%+1.02%+0.62%+1.31%+1.22%+1.24%+1.56%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.37%+0.70%+0.37%+1.36%+1.81%+2.22%+2.26%+3.74%56,898
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.30%+0.61%+0.30%+1.19%+1.36%+1.73%+1.88%+2.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.06%+0.05%+0.16%+0.06%+0.08%+0.10%+0.27%+1.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.03%+0.02%+0.04%+0.06%+0.08%+0.11%+0.70%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.43%+0.80%+0.43%N/AN/AN/AN/A+1.33%19,383
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.39%+0.78%+0.39%N/AN/AN/AN/A+1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.08%+0.08%+0.08%N/AN/AN/AN/A+0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.07%+0.06%+0.07%N/AN/AN/AN/A+0.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+0.63%N/A+0.63%N/AN/AN/AN/A+0.69%713
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.74%N/A+0.74%N/AN/AN/AN/A+0.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.59%N/A+0.60%N/AN/AN/AN/A+0.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.49%N/A+0.49%N/AN/AN/AN/A+0.64%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(5)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(6)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน