กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาว (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2548
นโยบายการลงทุน
มุ่งเน้นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเป็นหลัก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส
การกระจายการลงทุน
27.97%

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ

28.39%

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

7.19%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

37.80%

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน

1.02%

ทรัพย์สินอื่น

-2.37%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 1,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 2 วันทำการ ถัดจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 พ.ค. 2560)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ27.97%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย28.39%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก7.19%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน37.80%
ทรัพย์สินอื่น1.02%
หนี้สินอื่น-2.37%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 พ.ค. 2560)
ธนาคารแห่งประเทศไทย28.39%
กระทรวงการคลัง24.68%
บจ.เงินติดล้อ4.22%
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร3.28%
บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์3.01%
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
BOT192A-11.62%
TB17906A-9.34%
BOT203A-7.07%
BOT199A-6.74%
LB21DA-5.60%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.46%+0.85%+0.84%+1.41%+2.25%+2.88%+2.59%+2.99%5,823
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.26%+0.32%+0.29%+0.39%+0.46%+0.51%+0.65%+0.67%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.44%+0.82%+0.85%+1.20%+2.23%+2.89%+2.55%+3.40%3,478
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.28%+0.37%+0.33%+0.42%+0.48%+0.53%+0.64%+1.02%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.65%+0.53%+1.01%+0.03%+3.11%+3.32%+3.24%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.64%+0.74%+0.62%+1.02%+1.21%+1.24%+1.55%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.37%+0.73%+0.62%+1.40%+1.75%+2.17%+2.14%+3.72%54,753
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.30%+0.62%+0.51%+1.22%+1.34%+1.68%+1.84%+2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.06%+0.06%+0.15%+0.06%+0.08%+0.10%+0.25%+1.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.03%+0.02%+0.04%+0.06%+0.08%+0.10%+0.70%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.42%+0.83%+0.71%+1.59%N/AN/AN/A+1.56%21,519
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.40%+0.79%+0.67%+1.58%N/AN/AN/A+1.57%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.08%+0.08%+0.08%+0.08%N/AN/AN/A+0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.07%+0.07%+0.07%+0.07%N/AN/AN/A+0.07%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+0.67%+1.29%+1.14%N/AN/AN/AN/A+1.20%1,000
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.70%+1.20%+1.24%N/AN/AN/AN/A+0.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.39%+0.61%+0.52%N/AN/AN/AN/A+0.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.49%+0.57%+0.48%N/AN/AN/AN/A+0.60%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(5)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(6)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน