กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
16 ตุลาคม 2545
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพิ้นฐานดี และปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วงเวลา
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู
การกระจายการลงทุน
6.82%

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก

92.89%

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน

0.57%

ทรัพย์สินอื่น

-0.28%

หนี้สินอื่น

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายในวันทำการที่ 4 หลังจากวันขายคืนหน่วย
รายละเอียดการลงทุน (31 ม.ค. 2560)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก6.82%
บมจ.ปตท7.76%
บมจ.ธ.กสิกรไทย4.84%
บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน4.37%
บมจ.บิวตี้ คอมมูนิตี้4.35%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย4.19%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์4.08%
ทรัพย์สินอื่น0.57%
หนี้สินอื่น-0.28%
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกน้ำหนักการลงทุน
PTT-7.76%
KBANK-4.84%
SAVING-UOBTAAA4.45%
ROBINS-4.37%
BEAUTY-4.35%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.26%+0.52%+0.09%+1.00%+1.31%+1.72%+1.85%+2.05%1,396
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.71%+0.12%+1.39%+1.55%+1.93%+1.91%+2.07%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.08%+0.05%+0.06%+0.08%+0.10%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.09%+0.07%+0.14%+0.07%+0.15%+0.18%+0.40%+0.44%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)-0.07%0.00%+0.17%+0.73%+2.36%+2.94%+2.84%+2.43%4,443
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.54%+0.53%+0.45%+0.58%+0.64%+0.69%+1.00%+2.44%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-1.16%-1.09%+0.07%+0.13%+1.99%+2.45%+2.01%+1.85%348
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.29%+1.25%+1.03%+1.52%+1.07%+0.97%+0.73%+0.67%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.08%+0.30%+0.17%+1.12%+2.31%+2.51%+1.88%+1.81%169
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.46%+0.45%+0.56%+0.58%+0.54%+0.56%+0.49%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-1.54%-1.55%+0.08%+0.84%+3.40%+3.03%+3.56%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.24%+1.09%+0.75%+1.50%+1.23%+1.26%+1.57%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+4.83%+2.44%+2.26%+20.20%+7.82%+10.25%+10.18%+14.11%2,777
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.03%+13.56%+7.49%+11.96%+12.36%+15.99%+20.33%+20.48%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+4.76%+2.44%+2.23%+19.78%+7.49%+11.80%+11.48%+12.48%710
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.93%+13.40%+7.44%+11.83%+12.15%+15.65%+19.01%+19.49%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.94%+0.96%+1.16%+10.86%+5.40%+5.49%+6.68%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.76%+5.95%+3.28%+5.41%+5.39%+6.35%+8.40%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+4.06%+1.59%+2.07%+15.31%+5.91%+8.68%N/A+11.84%8,636
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.57%+12.20%+8.32%+11.90%+12.24%+14.54%N/A+16.16%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+4.07%+2.30%+1.87%+22.34%+7.79%+9.07%+10.90%+10.35%921
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.72%+16.44%+7.02%+14.15%+13.97%+16.79%+21.28%+21.33%
ดัชนี SET TRI+5.47%+3.51%+2.24%+21.07%+7.37%+7.78%+9.20%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.69%+14.16%+7.89%+13.03%+13.03%+15.13%+20.28%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+5.08%+3.56%+1.96%+22.99%+8.23%+8.96%+11.47%+10.11%1,104
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.01%+14.86%+9.37%+14.42%+14.41%+16.45%+22.36%+22.37%
ดัชนี SET100 TRI+5.31%+2.37%+2.08%+20.54%+5.46%+6.17%+8.38%+7.39%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.07%+15.19%+9.30%+14.71%+14.80%+16.62%+22.61%+22.73%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+2.46%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+2.47%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-5.80%-9.83%+1.36%+4.30%-1.22%-6.17%N/A+2.04%998
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) -4.08%-8.72%+4.03%+7.46%+1.12%-4.52%N/A+3.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.26%+11.11%+8.75%+13.69%+12.48%+14.52%N/A+16.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.39%+12.93%+15.65%+16.13%+14.29%+15.96%N/A+16.70%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+4.01%-1.16%+1.59%+2.19%N/AN/AN/A+6.30%82
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+3.50%-2.15%+0.10%+2.39%N/AN/AN/A+1.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.03%+10.58%+7.18%+16.29%N/AN/AN/A+15.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.61%+11.25%+10.53%+17.54%N/AN/AN/A+17.37%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+4.40%-7.70%-0.09%-2.62%N/AN/AN/A-0.94%953
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+4.24%-7.03%+0.40%+0.29%N/AN/AN/A+1.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.02%+15.54%+15.16%+17.13%N/AN/AN/A+18.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.99%+12.19%+11.97%+13.11%N/AN/AN/A+14.39%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+13.36%+29.83%-2.34%+12.95%N/AN/AN/A+0.98%48
ดัชนี MSCI Japan USD hedged (บาท) +10.11%+17.46%-1.41%+5.56%N/AN/AN/A-4.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+20.36%+19.91%+24.83%+27.08%N/AN/AN/A+26.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+21.98%+18.92%+18.63%+25.84%N/AN/AN/A+26.25%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2017
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์]
(7)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(8)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(9)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(10)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 40%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 25%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 15% และ (4) SET Total Return Index 20%
(11)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(12)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(13)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(14)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 10%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 5%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 5%, (4) SET Total Return Index 70% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(15)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 20%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 50% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(16)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 40%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 15%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 15%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(17)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 50%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(18)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 30%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 40% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน