กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M20 (KFFIF6M20)
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ เสนอขายเพียงครั้งเดียวในช่วง IPO และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (โปรดอ่านสรุปสาระสำคัญของกองทุน)
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
25 เมษายน 2560
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชน และ/หรือเงินฝากธนาคาร ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (fully hedge)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ศิระ คล่องวิชา, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ฑิฆัมพร วิชัยธรรมธร, ธีรภาพ จิรศักยกุล, รัมภารัจน์ ยุธานหัส, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
4
ระดับความเสี่ยง
4
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนไทยจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 10,000
วันเวลาทำการซื้อขาย: เสนอขาย (IPO) ระหว่างวันที่ 18 - 24 เมษายน 2560 เท่านั้น
(กรณีจองซื้อด้วยเช็คเปิดรับถึง 21 เมษายน 2560 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร
กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPO ภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส กองทุนเปิดกรุงศรีมันนี่ และกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ เท่านั้น)
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-1.85%+0.69%+2.87%-2.11%-0.03%-4.35%N/A+1.90%587
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) -1.59%+2.74%+5.04%-0.45%+1.65%-2.77%N/A+3.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.44%+9.42%+9.12%+11.43%+12.21%+14.34%N/A+15.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.95%+12.07%+11.90%+13.37%+14.10%+15.71%N/A+16.67%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+0.52%+5.17%+7.89%+2.82%-0.25%N/AN/A-4.44%118
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +0.95%+7.56%+10.56%+4.41%+1.75%N/AN/A-2.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.36%+10.55%+10.27%+12.39%+13.06%N/AN/A+14.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.57%+14.16%+9.34%+13.51%+12.33%N/AN/A+12.91%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-13.33%-12.59%-18.97%-14.00%-33.85%-19.13%N/A-14.04%468
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-12.87%-12.30%-18.29%-12.74%-32.38%-17.48%N/A-11.44%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.19%+21.87%+21.42%+28.60%+34.25%+29.02%N/A+28.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+23.90%+23.08%+22.60%+30.67%+36.39%+30.64%N/A+29.52%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+1.10%+2.54%+2.13%+2.03%+2.34%+2.90%N/A+3.26%407
ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Index [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +1.57%+2.71%+2.53%+1.91%+4.22%+4.40%N/A+5.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.14%+3.21%+3.20%+3.09%+3.09%+3.13%N/A+3.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.15%+2.97%+1.98%+3.26%+2.78%+2.54%N/A+2.57%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+3.93%+10.44%+8.20%+10.42%-3.76%N/AN/A-3.21%79
ดัชนี JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index-unhedge (บาท) +5.56%+12.01%+9.92%+12.22%-1.33%N/AN/A-0.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.67%+8.85%+8.69%+10.48%+10.12%N/AN/A+9.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.74%+6.56%+3.75%+9.26%+9.37%N/AN/A+8.85%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.89%+4.36%+3.50%N/AN/AN/AN/A+4.63%2,360
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.57%+2.71%+2.53%N/AN/AN/AN/A-0.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.41%+1.35%+1.35%N/AN/AN/AN/A+1.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.15%+2.97%+1.98%N/AN/AN/AN/A+3.62%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.88%+4.34%+3.47%N/AN/AN/AN/A+4.63%14,251
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.57%+2.71%+2.53%N/AN/AN/AN/A-0.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.43%+1.36%+1.36%N/AN/AN/AN/A+1.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.15%+2.97%+1.98%N/AN/AN/AN/A+3.62%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+3.92%+8.39%+7.83%+12.17%+6.41%+9.86%+2.86%+3.38%149
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific (บาท)+3.50%+8.82%+8.46%+15.72%+6.56%+10.66%+3.30%+3.59%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.89%+8.50%+8.54%+10.76%+12.41%+12.23%+15.90%+15.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.41%+8.44%+8.32%+11.25%+13.52%+13.09%+20.39%+20.31%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-0.35%+2.17%-0.57%+4.06%N/AN/AN/A+5.21%5,473
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) +0.01%+3.00%+0.48%+7.71%N/AN/AN/A+7.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.06%+4.64%+4.73%+5.18%N/AN/AN/A+7.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.79%+4.59%+4.53%+5.48%N/AN/AN/A+6.67%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME)+2.30%+5.04%+4.75%+8.24%N/AN/AN/A+3.86%2,654
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% JPMorgan Asia Credit Index-Hedged to SGD (บาท)+1.01%+4.11%+4.44%+3.15%N/AN/AN/A+3.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.43%+3.38%+3.16%+5.16%N/AN/AN/A+7.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.72%+4.55%+4.41%+5.52%N/AN/AN/A+6.22%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-0.32%+2.21%-0.53%+4.13%N/AN/AN/A+2.77%2,399
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) +0.01%+3.00%+0.48%+7.71%N/AN/AN/A+6.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.04%+4.63%+4.70%+5.17%N/AN/AN/A+6.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.79%+4.59%+4.53%+5.48%N/AN/AN/A+6.21%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-0.49%+1.58%-0.54%+2.22%+1.87%+7.23%N/A+0.97%60
60% ดัชนี MSCI World (บาท) และ 40% Dividened Yield (MSCI World) (บาท)+2.28%+7.27%+6.12%+7.12%+3.12%+8.29%N/A+2.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.45%+6.93%+6.76%+10.10%+10.38%+9.70%N/A+14.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.17%+4.78%+4.51%+6.99%+7.89%+7.66%N/A+12.53%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)+4.65%+8.71%+7.02%+6.36%-2.98%+1.52%N/A+0.03%22
ดัชนี MSCI South East Asia (บาท)+5.20%+10.58%+8.77%+9.64%+0.19%+4.65%N/A+5.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.33%+7.84%+7.37%+9.76%+11.05%+11.44%N/A+19.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.35%+7.62%+7.23%+9.39%+11.65%+11.40%N/A+17.81%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+4.45%+10.33%+10.42%+21.29%+2.55%+4.11%N/A-6.27%95
ดัชนี MSCI BRIC Net TR (บาท)(4)+6.64%+10.76%+12.08%+18.40%+0.15%+6.05%N/A-0.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.28%+13.27%+13.33%+14.23%+17.77%+16.29%N/A+26.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.00%+13.68%+13.72%+15.07%+18.84%+21.75%N/A+26.53%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+0.04%+1.97%+6.81%+17.70%+4.08%+4.85%N/A+0.54%472
ดัชนี Hang Seng China Enterprise Index (บาท)0.00%+2.27%+6.72%+15.64%+2.17%+3.12%N/A-0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.69%+12.43%+12.20%+14.83%+21.79%+20.88%N/A+22.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.07%+13.78%+13.77%+16.16%+22.94%+22.12%N/A+23.64%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-2.58%+6.60%+5.73%+15.48%-6.05%-4.28%N/A-3.98%132
ดัชนี MSCI EM Latin America Index (บาท)-5.01%+3.63%+2.88%+18.27%-6.80%-4.41%N/A-4.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+25.29%+21.35%+21.45%+21.83%+22.82%+20.46%N/A+21.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.20%+22.35%+22.34%+24.17%+25.05%+22.23%N/A+22.91%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)-1.62%+2.89%+1.41%+6.31%+8.70%+12.28%N/A+11.71%127
ดัชนี S&P 500 Index Total Return (บาท)+0.09%+5.92%+3.29%+11.95%+11.47%+16.96%N/A+16.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.73%+9.11%+9.26%+10.65%+13.61%+12.97%N/A+12.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.43%+8.27%+8.01%+10.16%+13.38%+12.98%N/A+12.98%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+8.90%+14.40%+14.28%+10.18%+3.68%N/AN/A+4.21%158
ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net (บาท)+4.77%+11.38%+10.83%+18.65%+0.49%N/AN/A+2.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.28%+8.37%+8.51%+10.54%+12.05%N/AN/A+11.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.13%+9.40%+9.26%+12.18%+14.07%N/AN/A+13.31%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+12.13%+17.42%+14.99%+7.78%+5.19%N/AN/A+9.64%450
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+11.40%+19.33%+13.68%+8.96%+3.08%N/AN/A+9.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.87%+9.21%+9.09%+13.41%+14.71%N/AN/A+14.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.38%+10.08%+9.92%+15.73%+15.84%N/AN/A+15.15%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)+0.24%+4.87%+5.40%-1.65%N/AN/AN/A+4.18%9,081
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+1.29%+8.60%+6.40%+1.18%N/AN/AN/A+7.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.41%+10.85%+10.00%+13.47%N/AN/AN/A+16.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.71%+8.49%+8.39%+11.15%N/AN/AN/A+13.52%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+5.91%+9.05%+5.91%+2.28%N/AN/AN/A+4.25%131
ดัชนี MSCI World Small Cap NETR Index+0.92%+5.74%+2.70%+11.29%N/AN/AN/A+9.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.97%+8.63%+8.67%+13.03%N/AN/AN/A+12.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.69%+8.82%+8.73%+11.77%N/AN/AN/A+12.58%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+9.32%+17.76%+14.53%+13.83%N/AN/AN/A+12.76%1,108
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return - Hedging FX (บาท)+8.35%+19.05%+12.81%+15.67%N/AN/AN/A+12.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.32%+7.34%+7.11%+12.15%N/AN/AN/A+16.22%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.99%+5.97%+5.56%+9.64%N/AN/AN/A+12.57%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-0.75%+3.62%+0.84%+21.50%N/AN/AN/A+5.31%2,334
ดัชนี MSCI Japan [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +2.96%+7.57%+3.93%+15.67%N/AN/AN/A+5.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.05%+17.49%+17.76%+20.85%N/AN/AN/A+24.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.12%+14.02%+9.90%+14.89%N/AN/AN/A+16.46%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+9.55%+14.96%+19.20%+27.79%N/AN/AN/A+0.65%884
MSCI Golden Dragon Index (บาท)+8.84%+15.25%+19.91%+26.58%N/AN/AN/A-3.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.95%+9.18%+8.80%+11.75%N/AN/AN/A+16.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.82%+10.22%+7.44%+9.94%N/AN/AN/A+15.65%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+2.41%-2.22%-1.27%N/AN/AN/AN/A-16.93%447
ดัชนี EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+3.28%+1.04%+1.43%N/AN/AN/AN/A-3.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.51%+9.04%+9.03%N/AN/AN/AN/A+10.79%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.76%+7.23%+7.14%N/AN/AN/AN/A+6.91%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+6.41%+14.08%+11.04%N/AN/AN/AN/A+12.27%698
MSCI World Index (บาท)+1.46%+6.74%+3.77%N/AN/AN/AN/A+9.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.58%+7.10%+6.70%N/AN/AN/AN/A+8.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.45%+7.19%+7.03%N/AN/AN/AN/A+7.84%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+10.04%N/A+9.32%N/AN/AN/AN/A+9.32%503
MSCI AC World Information Technology Index+8.18%N/A+8.11%N/AN/AN/AN/A+8.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.54%N/A+10.29%N/AN/AN/AN/A+10.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.61%N/A+8.24%N/AN/AN/AN/A+8.24%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)-1.90%-0.51%-1.70%-8.55%N/AN/AN/A-6.95%148
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed (บาท)-2.81%+0.73%-2.00%-4.64%N/AN/AN/A-2.83%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.37%+10.05%+9.07%+11.06%N/AN/AN/A+11.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.48%+9.61%+8.57%+10.91%N/AN/AN/A+10.77%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน