กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2559
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
27 ธันวาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายในวันทำการที่ 4 หลังจากวันขายคืนหน่วย
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ต.ค. 2559)
หมวดธนาคาร18.21%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค16.81%
หมวดวัสดุก่อสร้าง10.56%
หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์9.16%
หมวดพาณิชย์8.84%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ต.ค. 2559)
บมจ.ปตท8.26%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย7.42%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย7.34%
บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ5.97%
บมจ.ธ.กรุงเทพ5.44%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.25%+0.50%+0.92%+1.00%+1.36%+1.78%+2.07%1,170
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.69%+1.27%+1.38%+1.60%+1.98%+2.08%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)-0.05%+0.45%+1.11%+1.36%+2.64%+3.06%+2.45%4,168
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)-0.73%-0.02%+0.90%+1.31%+2.31%+2.59%+1.88%333
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.11%+0.68%+1.40%+1.66%+2.48%+2.59%+1.82%139
เกณฑ์มาตรฐาน(2)-0.94%-0.51%+1.98%+2.63%+3.82%+3.34%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)-2.44%+4.16%+14.35%+10.41%+2.33%+10.61%+13.96%2,621
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)-2.43%+4.04%+14.03%+10.14%+2.58%+12.16%+12.31%627
เกณฑ์มาตรฐาน(3)-1.71%+2.77%+9.62%+6.83%+3.52%+6.00%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)-3.79%+3.83%+11.38%+5.15%+1.36%+9.36%+11.56%7,858
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)-1.33%+6.91%+16.55%+15.69%+2.73%+10.25%+10.23%805
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)-3.16%+5.60%+19.12%+12.31%+3.99%+9.99%+9.86%963
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์-2.47%+6.04%+17.25%+11.04%+3.27%+8.69%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์-2.10%+7.26%+21.13%+14.77%+6.66%+12.41%N/A
ดัชนี SET 100-3.70%+4.70%+16.88%+9.76%+1.18%+7.05%N/A
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100-3.41%+5.86%+20.72%+13.45%+4.50%+10.65%N/A
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน