กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
27 ธันวาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, พัฒนศรณ์ เผอิญโชค
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายในวันทำการที่ 4 หลังจากวันขายคืนหน่วย
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 ส.ค. 2560)
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค19.11%
หมวดธนาคาร16.46%
หมวดพาณิชย์9.58%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8.29%
หมวดวัสดุก่อสร้าง8.21%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ส.ค. 2560)
บมจ.ปตท7.92%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย6.58%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย6.33%
บมจ.ธ.กสิกรไทย5.19%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์4.86%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.25%+0.51%+0.69%+1.03%+1.17%+1.55%+1.72%+2.01%1,355
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.71%+0.94%+1.41%+1.48%+1.78%+1.82%+2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.08%+0.04%+0.06%+0.08%+0.09%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.06%+0.07%+0.07%+0.11%+0.18%+0.33%+0.43%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.68%+1.08%+1.47%+1.31%+2.06%+2.81%+2.71%+2.42%4,743
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.34%+0.34%+0.35%+0.45%+0.60%+0.66%+0.89%+2.40%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+1.45%+1.86%+2.29%+1.39%+2.09%+2.59%+2.07%+1.93%332
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.07%+0.98%+0.97%+1.14%+1.12%+1.00%+0.77%+0.69%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.94%+1.39%+1.80%+1.91%+2.26%+2.51%+1.90%+1.85%192
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.34%+0.31%+0.35%+0.39%+0.52%+0.55%+0.50%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+1.56%+2.23%+2.60%+1.13%+3.32%+3.25%+3.55%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.93%+0.80%+0.76%+0.96%+1.23%+1.24%+1.52%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+5.24%+8.48%+9.95%+9.24%+2.07%+9.81%+9.60%+14.08%2,982
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.48%+5.64%+6.02%+10.27%+11.25%+15.40%+19.94%+20.11%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+5.19%+8.44%+9.85%+9.15%+2.07%+10.54%+9.62%+12.50%842
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.42%+5.57%+5.97%+10.15%+11.08%+15.05%+18.49%+19.14%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+2.94%+4.24%+5.14%+4.21%+2.73%+4.75%+5.58%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.29%+2.33%+2.50%+4.45%+5.15%+6.06%+8.20%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+5.52%+8.52%+10.42%+8.40%+1.82%+6.90%N/A+11.99%9,227
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.28%+5.23%+5.83%+9.16%+11.29%+13.90%N/A+15.72%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+6.49%+9.27%+9.39%+9.03%+3.46%+9.49%+9.35%+10.49%1,003
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.24%+7.58%+7.69%+12.60%+13.11%+16.20%+20.93%+20.83%
ดัชนี SET TRI+4.31%+6.25%+7.67%+7.28%+2.08%+6.24%+7.40%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.25%+5.46%+5.92%+10.59%+12.44%+14.41%+19.79%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+5.13%+7.66%+9.43%+8.39%+3.11%+7.78%+9.29%+10.24%1,270
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.07%+6.02%+6.72%+11.14%+13.70%+15.67%+21.82%+21.87%
ดัชนี SET100 TRI+5.05%+7.75%+9.51%+7.88%+1.02%+5.41%+6.52%+7.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.13%+6.06%+6.75%+11.38%+14.16%+15.84%+22.06%+22.22%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.51%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.52%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+0.40%-1.48%+3.35%-6.14%+0.22%-5.00%N/A+2.14%993
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) +0.98%-0.63%+6.07%-3.98%+1.97%-3.35%N/A+3.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.92%+9.15%+9.03%+9.98%+12.16%+14.25%N/A+15.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.17%+10.52%+11.24%+11.74%+14.00%+15.53%N/A+16.32%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)-1.49%+10.44%+13.27%+9.73%N/AN/AN/A+9.16%101
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-2.20%+8.95%+11.18%+10.32%N/AN/AN/A+4.74%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.08%+10.59%+9.89%+10.52%N/AN/AN/A+14.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.07%+9.84%+9.66%+10.43%N/AN/AN/A+16.03%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+3.79%+4.03%+9.35%+5.85%N/AN/AN/A+2.56%1,041
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+0.90%+2.20%+7.36%+4.58%N/AN/AN/A+3.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.52%+10.08%+10.60%+12.96%N/AN/AN/A+16.83%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.62%+8.70%+8.87%+10.51%N/AN/AN/A+13.34%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+1.92%-1.36%-2.26%+20.92%N/AN/AN/A+0.70%59
ดัชนี MSCI Japan USD hedged (บาท) +0.35%+0.76%-1.00%+17.08%N/AN/AN/A-3.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.92%+14.44%+16.84%+17.01%N/AN/AN/A+23.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.18%+11.40%+12.66%+14.99%N/AN/AN/A+22.46%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)-3.64%+2.48%+6.96%N/AN/AN/AN/A+10.91%196
ดัชนี MSCI World Net Index (บาท)-0.08%+1.38%+3.69%N/AN/AN/AN/A+7.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.72%+7.79%+7.57%N/AN/AN/AN/A+7.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.28%+7.34%+7.11%N/AN/AN/AN/A+7.22%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+1.23%+3.17%+4.76%N/AN/AN/AN/A+5.68%187
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.09%+2.72%+3.65%N/AN/AN/AN/A+4.10%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.14%+1.29%+1.28%N/AN/AN/AN/A+1.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.07%+4.16%+3.75%N/AN/AN/AN/A+4.60%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน