กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน
วันจดทะเบียนกองทุน
27 ธันวาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในหุ้นทุนอย่างน้อยร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลดีและหุ้นที่มีราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำถึงปานกลาง (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, พัฒนศรณ์ เผอิญโชค
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
6
ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 1,000 บาท หรือ 100 หน่วย (ผู้ลงทุนจะขายหรือไถ่ถอนเงินลงทุนใน RMF ได้โดยรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี และ ต้องลงทุนมาแล้ว อย่างน้อย 5 ปี หรือทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต)
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายในวันทำการที่ 4 หลังจากวันขายคืนหน่วย
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
5 หมวดหลักทรัพย์แรกที่ลงทุน (31 พ.ค. 2560)
หมวดธนาคาร17.11%
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค16.80%
หมวดวัสดุก่อสร้าง10.10%
หมวดพาณิชย์9.95%
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7.72%
5 อันดับแรกของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 พ.ค. 2560)
บมจ.ปตท8.01%
บมจ.ท่าอากาศยานไทย7.05%
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย7.02%
บมจ.ธ.กสิกรไทย5.11%
บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์4.86%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.26%+0.53%+0.44%+1.02%+1.23%+1.63%+1.76%+2.03%1,378
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.70%+0.58%+1.40%+1.50%+1.84%+1.85%+2.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.08%+0.04%+0.06%+0.08%+0.09%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.08%+0.08%+0.07%+0.11%+0.18%+0.33%+0.43%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.39%+0.68%+0.78%+1.13%+2.01%+2.94%+2.51%+2.41%4,600
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.33%+0.42%+0.35%+0.49%+0.60%+0.68%+0.94%+2.42%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.41%+0.68%+0.83%+0.66%+1.74%+2.54%+1.98%+1.86%327
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.87%+0.98%+0.89%+1.24%+1.08%+0.99%+0.75%+0.68%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.45%+0.86%+0.85%+1.55%+2.10%+2.55%+1.85%+1.82%181
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.27%+0.37%+0.34%+0.43%+0.52%+0.55%+0.49%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.65%+0.53%+1.01%+0.03%+3.11%+3.32%+3.24%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.64%+0.74%+0.62%+1.02%+1.21%+1.24%+1.55%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+3.09%+6.40%+4.48%+10.82%+2.27%+9.72%+9.56%+13.94%2,820
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.84%+6.47%+6.37%+10.98%+11.59%+15.65%+20.32%+20.28%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+3.09%+6.35%+4.44%+10.65%+2.21%+11.24%+10.28%+12.34%769
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.75%+6.40%+6.30%+10.85%+11.41%+15.30%+18.95%+19.29%
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+1.26%+2.98%+2.12%+5.88%+3.55%+5.14%+5.83%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.36%+2.70%+2.62%+4.78%+5.24%+6.18%+8.37%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+2.84%+6.78%+4.64%+10.87%+2.18%+6.85%N/A+11.69%8,754
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.21%+6.08%+6.16%+10.23%+11.69%+14.12%N/A+15.91%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+2.62%+3.77%+2.73%+10.94%+2.94%+8.71%+9.80%+10.11%938
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.96%+8.06%+7.97%+13.46%+13.30%+16.42%+21.26%+21.05%
ดัชนี SET TRI+1.86%+5.46%+3.22%+11.82%+4.00%+6.88%+8.00%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.70%+6.46%+6.32%+11.43%+12.68%+14.70%+20.20%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+2.41%+6.47%+4.09%+12.43%+4.79%+8.16%+9.98%+10.01%1,175
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.00%+7.19%+7.12%+12.27%+13.98%+15.98%+22.27%+22.09%
ดัชนี SET100 TRI+2.56%+6.64%+4.24%+11.64%+2.69%+5.69%+7.18%+7.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.03%+7.22%+7.13%+12.49%+14.41%+16.15%+22.53%+22.44%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.79%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.56%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-1.87%+0.78%+2.94%-2.11%-0.13%-4.41%N/A+2.16%997
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) -1.59%+2.74%+5.04%-0.45%+1.65%-2.77%N/A+3.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.45%+9.43%+9.14%+11.45%+12.22%+14.35%N/A+15.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.95%+12.07%+11.90%+13.37%+14.10%+15.71%N/A+16.49%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+12.11%+17.40%+14.98%+7.95%N/AN/AN/A+10.79%91
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+11.40%+19.33%+13.68%+8.96%N/AN/AN/A+6.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.86%+9.21%+9.08%+13.48%N/AN/AN/A+15.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.38%+10.08%+9.92%+15.73%N/AN/AN/A+16.59%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+0.23%+4.85%+5.35%-1.59%N/AN/AN/A+1.31%1,005
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+1.29%+8.60%+6.40%+1.18%N/AN/AN/A+3.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.43%+10.85%+10.02%+13.44%N/AN/AN/A+17.30%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.71%+8.49%+8.39%+11.15%N/AN/AN/A+13.68%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-3.22%-0.94%-4.10%+16.08%N/AN/AN/A-0.44%55
ดัชนี MSCI Japan USD hedged (บาท) +0.41%+2.64%-1.35%+9.43%N/AN/AN/A-3.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.73%+18.93%+19.36%+21.78%N/AN/AN/A+25.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.39%+13.95%+14.47%+19.98%N/AN/AN/A+24.02%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+6.35%+13.74%+11.00%N/AN/AN/AN/A+15.09%155
MSCI World Index (บาท)+1.46%+6.74%+3.77%N/AN/AN/AN/A+7.18%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.53%+6.85%+6.59%N/AN/AN/AN/A+6.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.45%+7.19%+7.03%N/AN/AN/AN/A+7.20%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+1.91%+4.20%+3.49%N/AN/AN/AN/A+4.40%133
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.57%+2.71%+2.53%N/AN/AN/AN/A+2.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.42%+1.34%+1.36%N/AN/AN/AN/A+1.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.15%+2.97%+1.98%N/AN/AN/AN/A+3.62%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน