กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดกรุงศรี-อลิอันซ์ จีไอ โอเรียนทัล เฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX), กองทุนเปิดพรีมาเวสท์-อลิอันซ์ จีไอ โอเรียนทัล อินคัม ฟันด์ (POF)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลแทนที่ดี และต้องการแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนำเงินลงทุนทีได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
วันจดทะเบียนกองทุน
1 มีนาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในกองทุนหลักชื่อ Allianz Oriental Income Fund ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลตอบแทนดีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเป็นหลัก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, พัฒนศรณ์ เผอิญโชค, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, พลสิทธิ์ อาหุนัย, พงศ์สัณห์ อนุรัตน์
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจาก KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KF-ORTFLEX เท่านั้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KF-ORTFLEX เท่านั้น
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 ส.ค. 2560)
Allianz Global Investors Selections RCM Oriental Income Fund97.72%
ทรัพย์สินอื่น2.39%
หนี้สินอื่น-0.11%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2017
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+0.41%-1.45%+3.29%-6.14%+0.32%-4.95%N/A+1.89%575
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) +0.98%-0.63%+6.07%-3.98%+1.97%-3.35%N/A+3.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.92%+9.15%+9.02%+9.97%+12.14%+14.24%N/A+15.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.17%+10.52%+11.24%+11.74%+14.00%+15.53%N/A+16.50%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+2.76%+3.29%+10.87%-2.01%-0.10%-4.81%N/A-3.72%127
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +3.43%+4.41%+14.36%+0.01%+1.83%-2.79%N/A-1.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.98%+10.13%+10.14%+11.02%+13.05%+14.91%N/A+14.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+17.99%+14.51%+13.48%+15.72%+13.47%+13.52%N/A+13.36%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-2.33%-15.35%-20.86%-6.73%-32.86%-20.74%N/A-13.89%493
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-2.05%-14.66%-19.97%-4.82%-31.42%-19.12%N/A-11.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.54%+23.84%+22.60%+26.49%+34.79%+28.95%N/A+27.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.80%+24.83%+23.85%+28.17%+36.96%+30.57%N/A+29.41%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+1.40%+2.52%+3.56%+1.55%+2.67%+2.65%N/A+3.34%396
ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Index [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +1.09%+2.72%+3.65%+0.59%+4.15%+4.21%N/A+4.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.72%+2.92%+3.02%+3.05%+3.12%+3.13%N/A+3.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.07%+4.16%+3.75%+4.43%+3.29%+2.86%N/A+2.79%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+3.63%+7.70%+12.13%+7.88%-2.86%N/AN/A-2.31%92
ดัชนี JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index-unhedge (บาท) +4.20%+10.16%+14.53%+9.71%-0.23%N/AN/A+0.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.73%+7.29%+7.68%+9.08%+10.10%N/AN/A+9.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.37%+7.37%+6.64%+10.31%+10.06%N/AN/A+9.09%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.23%+3.15%+4.78%N/AN/AN/AN/A+5.91%3,112
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.09%+2.72%+3.65%N/AN/AN/AN/A+0.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.15%+1.28%+1.28%N/AN/AN/AN/A+1.36%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.07%+4.16%+3.75%N/AN/AN/AN/A+4.60%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.23%+3.14%+4.75%N/AN/AN/AN/A+5.92%20,400
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.09%+2.72%+3.65%N/AN/AN/AN/A+0.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.15%+1.29%+1.28%N/AN/AN/AN/A+1.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.07%+4.16%+3.75%N/AN/AN/AN/A+4.60%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+0.54%+4.48%+8.42%+7.56%+5.97%+9.50%+3.20%+3.35%157
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific (บาท)+3.62%+7.24%+12.38%+14.79%+7.01%+10.63%+4.23%+3.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.46%+9.69%+9.30%+9.91%+12.53%+12.26%+15.64%+15.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.44%+7.90%+7.97%+9.49%+13.48%+12.86%+19.83%+20.09%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-1.05%-1.40%-1.61%+2.35%N/AN/AN/A+4.32%4,855
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) -1.08%-1.07%-0.61%+5.19%N/AN/AN/A+6.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.50%+4.77%+4.64%+4.83%N/AN/AN/A+6.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.37%+4.56%+4.46%+4.99%N/AN/AN/A+6.49%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME)+1.95%+4.30%+6.79%+5.45%N/AN/AN/A+4.31%3,137
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% JPMorgan Asia Credit Index-Hedged to SGD (บาท)+1.61%+2.64%+6.13%+1.62%N/AN/AN/A+3.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.67%+3.11%+3.35%+4.12%N/AN/AN/A+6.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.86%+3.78%+4.19%+5.10%N/AN/AN/A+6.00%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-1.07%-1.38%-1.60%+2.34%N/AN/AN/A+1.78%2,284
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) -1.08%-1.07%-0.61%+5.19%N/AN/AN/A+4.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.51%+4.76%+4.62%+4.84%N/AN/AN/A+5.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.37%+4.56%+4.46%+4.99%N/AN/AN/A+5.99%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-0.70%-1.19%-1.24%+3.82%+1.85%+5.83%+0.83%+0.88%58
60% ดัชนี MSCI World (บาท) และ 40% Dividened Yield (MSCI World) (บาท)+1.26%+3.12%+6.83%+6.59%+2.37%+5.96%+1.54%+1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.89%+6.65%+6.79%+7.45%+10.44%+9.54%+14.08%+14.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.16%+4.15%+4.37%+5.05%+7.87%+7.38%+12.32%+12.39%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)-2.00%+2.56%+4.88%-0.71%-3.85%-0.10%N/A-0.18%21
ดัชนี MSCI South East Asia (บาท)+1.27%+6.54%+10.14%+5.92%-0.10%+3.49%N/A+5.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.99%+6.71%+6.86%+8.55%+11.02%+11.07%N/A+19.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.24%+6.36%+6.54%+7.94%+11.58%+11.13%N/A+17.58%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+10.39%+15.30%+21.89%+21.35%+5.07%+5.35%N/A-5.16%60
ดัชนี MSCI BRIC Net TR (บาท)(4)+14.06%+21.63%+27.84%+26.13%+2.82%+7.91%N/A+0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.38%+13.31%+13.03%+13.78%+17.83%+16.15%N/A+26.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.70%+13.85%+13.31%+13.90%+18.96%+21.61%N/A+26.26%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+5.61%+5.66%+12.81%+13.94%+3.89%+6.85%N/A+1.25%408
ดัชนี Hang Seng China Enterprise Index (บาท)+3.41%+3.41%+10.36%+12.46%+1.95%+5.05%N/A-0.46%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.98%+12.81%+12.49%+13.97%+21.76%+20.70%N/A+22.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.76%+13.86%+13.72%+15.31%+22.87%+21.88%N/A+23.37%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+9.60%+6.77%+15.88%+13.01%-4.87%-2.54%N/A-2.68%134
ดัชนี MSCI EM Latin America Index (บาท)+10.58%+5.05%+13.76%+14.69%-6.59%-2.95%N/A-3.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.75%+19.90%+18.59%+20.19%+22.84%+20.18%N/A+20.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.53%+19.50%+18.89%+21.98%+24.95%+21.95%N/A+22.62%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+1.51%-0.13%+2.94%+7.27%+8.35%+11.82%N/A+11.44%112
ดัชนี MSCI North America (บาท)(5)+0.41%+0.50%+3.71%+11.40%+10.93%+15.66%N/A+15.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.90%+9.29%+9.10%+10.17%+13.59%+12.65%N/A+12.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.52%+8.44%+8.18%+9.31%+13.39%+12.73%N/A+12.80%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+3.51%+12.73%+18.29%+9.30%+3.20%N/AN/A+4.73%187
ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net (บาท)+5.46%+10.49%+16.88%+16.65%+1.29%N/AN/A+3.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.85%+8.57%+8.24%+9.66%+12.02%N/AN/A+11.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.23%+9.64%+9.22%+10.67%+14.13%N/AN/A+13.12%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)-1.49%+10.45%+13.27%+9.74%+6.32%N/AN/A+8.66%461
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)-2.20%+8.95%+11.18%+10.32%+4.18%N/AN/A+8.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.09%+10.60%+9.90%+10.53%+14.75%N/AN/A+13.85%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.07%+9.84%+9.66%+10.43%+15.81%N/AN/A+14.85%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)+3.82%+4.07%+9.42%+5.90%+4.24%N/AN/A+5.10%9,203
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+0.90%+2.20%+7.36%+4.58%+6.20%N/AN/A+7.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.49%+10.06%+10.57%+12.96%+16.57%N/AN/A+16.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.62%+8.70%+8.87%+10.51%+13.35%N/AN/A+13.23%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+2.22%+8.25%+8.26%+10.59%N/AN/AN/A+4.65%125
ดัชนี S&P Developed SmallCap TR (บาท)(6)+1.17%+2.10%+3.91%+12.08%N/AN/AN/A+8.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.90%+7.92%+8.36%+8.69%N/AN/AN/A+12.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.20%+8.41%+8.50%+9.29%N/AN/AN/A+12.26%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)-4.40%+4.52%+9.49%+8.95%N/AN/AN/A+9.79%1,405
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return - Hedging FX (บาท)-4.73%+3.23%+7.48%+10.13%N/AN/AN/A+9.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.41%+9.73%+9.07%+10.21%N/AN/AN/A+15.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.11%+12.19%+11.60%+10.75%N/AN/AN/A+12.64%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+4.36%+3.58%+5.24%+26.42%N/AN/AN/A+6.54%2,225
ดัชนี MSCI Japan [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +2.80%+5.84%+6.84%+22.53%N/AN/AN/A+6.13%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.82%+13.03%+15.42%+15.73%N/AN/AN/A+23.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.20%+9.30%+8.97%+11.34%N/AN/AN/A+15.80%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+9.61%+20.07%+30.65%+26.00%N/AN/AN/A+4.59%956
MSCI Golden Dragon Index (บาท)+10.08%+19.81%+31.99%+26.78%N/AN/AN/A+1.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.50%+10.28%+9.93%+11.11%N/AN/AN/A+15.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.88%+13.54%+12.55%+13.57%N/AN/AN/A+16.80%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+1.39%+3.83%+0.10%-11.31%N/AN/AN/A-13.28%394
ดัชนี EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+2.91%+6.28%+4.38%+1.68%N/AN/AN/A-0.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.38%+8.41%+8.77%+9.78%N/AN/AN/A+10.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.11%+7.41%+7.11%+6.93%N/AN/AN/A+6.96%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)-3.60%+2.58%+7.04%+8.70%N/AN/AN/A+7.66%726
ดัชนี MSCI World Net Index (บาท)-0.08%+1.38%+3.69%+9.23%N/AN/AN/A+8.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.72%+7.81%+7.60%+8.57%N/AN/AN/A+8.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.28%+7.34%+7.11%+7.82%N/AN/AN/A+7.70%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+3.38%+13.75%N/AN/AN/AN/AN/A+13.02%641
MSCI AC World Information Technology Index+3.77%+12.26%N/AN/AN/AN/AN/A+12.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.39%+15.01%N/AN/AN/AN/AN/A+14.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.21%+10.57%N/AN/AN/AN/AN/A+10.29%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+0.08%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.15%161
Nikkei 225 Index+0.26%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+3.53%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.35%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+8.58%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.90%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+13.35%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+2.34%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.14%48
S&P 500 Index+2.83%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+5.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.19%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+6.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.84%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+6.69%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ (KF-JPSCAP)+9.77%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.35%458
Russell/Nomura Small Cap Total Index (บาท)+4.31%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+4.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.03%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+9.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.83%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.68%
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)+9.59%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+9.57%311
Russell/Nomura Small Cap Total Index (บาท)+4.31%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.06%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+9.84%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.83%N/AN/AN/AN/AN/AN/A+10.76%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+0.76%-1.15%-0.95%-7.83%N/AN/AN/A-5.24%121
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed (บาท)-0.69%-3.48%-2.68%-7.20%N/AN/AN/A-2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.93%+8.63%+8.99%+10.72%N/AN/AN/A+10.68%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.77%+8.10%+8.25%+10.03%N/AN/AN/A+10.28%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(5)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม S&P 500 In dex Total Return เป็น MSCI North America ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
(6)
ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 60 แจ้งเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม MSCI World Small Cap NETR Index เป็น S&P Developed SmallCap TR ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน