กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดกรุงศรี-อลิอันซ์ จีไอ โอเรียนทัล เฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX), กองทุนเปิดพรีมาเวสท์-อลิอันซ์ จีไอ โอเรียนทัล อินคัม ฟันด์ (POF)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2560
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลแทนที่ดี และต้องการแสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนำเงินลงทุนทีได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
วันจดทะเบียนกองทุน
1 มีนาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในกองทุนหลักชื่อ Allianz Oriental Income Fund ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลตอบแทนดีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเป็นหลัก
ชื่อผู้จัดการกองทุน
วิพุธ เอื้ออานันท์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาวิณี สุขศรีวงศ์, สาธิต บัวชู, จาตุรันต์ สอนไว, ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
  • 3 เดือน
  • 12 เดือน
  • ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
5
ระดับความเสี่ยง
5
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

กองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 2,000
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 4 วันทำการ หลังจากวันขายคืนหน่วยลงทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจาก KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KF-ORTFLEX เท่านั้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น. (สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง KFCASH, KFCASHPLUS, KFMONEY, KFSPLUS และ KFSMART เท่านั้น) *ทำรายการได้เฉพาะวันทำการที่กำหนดในปฏิทินวันทำการซื้อขายกองทุน KF-ORTFLEX เท่านั้น
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
การกระจายการลงทุน (31 ม.ค. 2560)
Allianz Global Investors Selections RCM Oriental Income Fund98.81%
ทรัพย์สินอื่น1.30%
หนี้สินอื่น-0.12%
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-5.84%-9.83%+1.28%+4.27%-1.12%-6.13%N/A+1.78%595
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) -4.08%-8.72%+4.03%+7.46%+1.12%-4.52%N/A+3.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.24%+11.09%+8.67%+13.67%+12.47%+14.51%N/A+15.98%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.39%+12.93%+15.65%+16.13%+14.29%+15.96%N/A+16.87%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-6.12%-10.24%+2.95%+6.13%-1.99%N/AN/A-5.73%127
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] -4.82%-9.73%+5.76%+8.81%+0.56%N/AN/A-3.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.38%+12.26%+10.78%+14.54%+13.34%N/AN/A+15.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+18.30%+14.33%+9.31%+15.61%+12.40%N/AN/A+13.17%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)+9.16%+15.89%-5.10%+13.39%-28.41%-18.53%N/A-12.82%499
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return+9.27%+17.18%-5.03%+15.65%-26.91%-16.84%N/A-10.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+30.69%+31.22%+22.41%+33.68%+33.88%+28.93%N/A+28.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+32.78%+33.50%+24.96%+36.55%+36.01%+30.55%N/A+29.80%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)-1.13%-1.52%+0.50%+2.43%+2.56%+3.14%N/A+3.16%943
ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Index [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] -1.99%-2.82%+0.23%+1.83%+4.62%+4.37%N/A+4.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.55%+3.12%+3.31%+2.96%+3.05%+3.11%N/A+3.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.51%+3.37%+1.38%+3.07%+2.75%+2.53%N/A+2.59%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)-3.26%-1.54%+2.12%+11.84%-2.49%N/AN/A-4.78%314
ดัชนี JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index-unhedge (บาท) -3.24%-1.99%+2.25%+11.82%-0.23%N/AN/A-2.34%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.64%+10.74%+10.11%+11.58%+10.02%N/AN/A+9.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.63%+10.81%+3.27%+11.20%+9.32%N/AN/A+8.96%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.31%N/A+0.55%N/AN/AN/AN/A+1.65%1,272
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-1.99%N/A+0.23%N/AN/AN/AN/A-2.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.64%N/A+1.19%N/AN/AN/AN/A+1.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.51%N/A+1.38%N/AN/AN/AN/A+4.01%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.34%N/A+0.54%N/AN/AN/AN/A+1.67%6,469
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index-1.99%N/A+0.23%N/AN/AN/AN/A-2.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.66%N/A+1.21%N/AN/AN/AN/A+1.49%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.51%N/A+1.38%N/AN/AN/AN/A+4.01%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+3.33%+1.32%+1.84%+11.58%+2.96%+7.40%N/A+2.90%157
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific (บาท)+2.91%+6.15%+3.16%+18.15%+6.75%+8.59%N/A+3.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.01%+10.33%+9.31%+12.47%+12.93%+12.33%N/A+16.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.04%+11.08%+8.34%+14.26%+13.85%+13.27%N/A+20.59%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+2.49%+3.21%-1.08%+8.26%N/AN/AN/A+5.77%5,810
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) +3.99%+5.75%-0.58%+14.31%N/AN/AN/A+8.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.75%+5.02%+5.18%+6.25%N/AN/AN/A+7.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.14%+5.63%+5.22%+6.47%N/AN/AN/A+6.96%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME)+0.25%-0.62%+1.12%+9.15%N/AN/AN/A+2.46%2,213
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% JPMorgan Asia Credit Index-Hedged to SGD (บาท)-0.87%-4.24%+1.81%+8.87%N/AN/AN/A+2.43%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.42%+5.24%+4.51%+6.60%N/AN/AN/A+7.55%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.50%+6.11%+6.87%+6.31%N/AN/AN/A+6.62%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+2.49%+3.19%-1.08%+8.43%N/AN/AN/A+3.05%1,902
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) +3.99%+5.75%-0.58%+14.31%N/AN/AN/A+7.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.74%+5.03%+5.13%+6.23%N/AN/AN/A+6.37%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.14%+5.63%+5.22%+6.47%N/AN/AN/A+6.62%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+4.47%+4.38%-0.92%+9.22%+4.11%+6.53%N/A+0.97%62
60% ดัชนี MSCI World (บาท) และ 40% Dividened Yield (MSCI World) (บาท)+3.22%+0.83%+1.83%+10.57%+3.76%+7.02%N/A+2.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.18%+8.21%+8.16%+11.28%+10.51%+9.82%N/A+14.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+5.67%+5.79%+6.31%+8.31%+8.04%+7.94%N/A+12.73%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)-0.70%-3.88%+1.83%+8.60%-1.10%+0.25%N/A-0.53%23
ดัชนี MSCI South East Asia (บาท)+0.57%-1.34%+2.66%+11.19%+1.93%+3.27%N/A+4.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.59%+10.63%+8.24%+11.22%+11.18%+11.77%N/A+19.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.49%+9.78%+8.35%+11.44%+11.78%+11.63%N/A+18.09%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+0.70%+8.62%+3.97%+24.45%+2.73%-0.29%N/A-7.09%83
ดัชนี MSCI BRIC Net TR (บาท)(4)+0.36%+7.35%+5.17%+27.74%+1.25%+1.69%N/A-1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.85%+14.53%+13.05%+16.31%+17.86%+16.40%N/A+26.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+13.97%+13.68%+11.12%+16.85%+18.93%+21.90%N/A+26.87%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+2.75%+9.85%+2.96%+19.88%+4.18%+1.70%N/A+0.04%422
ดัชนี Hang Seng China Enterprise Index (บาท)+2.73%+10.45%+2.20%+17.23%+2.03%-0.35%N/A-1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.29%+15.21%+8.98%+18.95%+22.10%+21.19%N/A+22.78%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.40%+16.78%+11.87%+20.05%+23.19%+22.40%N/A+23.99%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-3.38%+2.99%+4.60%+34.60%-3.92%-6.20%N/A-4.31%110
ดัชนี MSCI EM Latin America Index (บาท)-3.51%+6.28%+5.37%+41.49%-2.60%-6.79%N/A-4.35%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+23.15%+20.65%+14.03%+23.01%+22.21%+20.11%N/A+21.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+28.31%+23.84%+16.36%+26.58%+24.56%+21.91%N/A+22.88%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+8.54%+5.33%+1.45%+20.02%+11.22%N/AN/A+12.58%182
ดัชนี S&P 500 Index Total Return (บาท)+8.40%+7.03%+0.16%+18.16%+13.24%N/AN/A+17.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.59%+11.16%+9.52%+12.75%+13.82%N/AN/A+13.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.61%+10.20%+8.70%+11.83%+13.77%N/AN/A+13.26%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)-5.11%-5.11%+1.94%+7.62%+3.79%N/AN/A+1.79%127
ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net (บาท)+1.06%+5.14%+3.65%+20.54%+1.17%N/AN/A+0.72%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.20%+10.57%+7.16%+12.08%+12.09%N/AN/A+11.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.95%+11.88%+7.83%+14.28%+14.18%N/AN/A+13.55%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+4.03%-1.15%+1.61%+1.98%+3.61%N/AN/A+6.89%658
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+3.50%-2.15%+0.10%+2.39%+2.20%N/AN/A+6.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.03%+10.57%+7.18%+16.21%+14.79%N/AN/A+14.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.61%+11.25%+10.53%+17.54%+15.97%N/AN/A+15.53%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)+4.43%-7.72%-0.06%-2.71%N/AN/AN/A+2.54%9,220
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+4.24%-7.03%+0.40%+0.29%N/AN/AN/A+5.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.06%+15.57%+15.17%+17.16%N/AN/AN/A+17.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.99%+12.19%+11.97%+13.11%N/AN/AN/A+14.13%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+7.44%+4.77%+1.18%+4.18%N/AN/AN/A+2.85%131
ดัชนี MSCI World Small Cap+9.48%+7.22%+0.52%+21.11%N/AN/AN/A+8.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.98%+9.23%+10.72%+14.36%N/AN/AN/A+13.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.81%+10.06%+10.45%+13.20%N/AN/AN/A+13.06%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+5.95%+2.00%+1.75%+6.64%N/AN/AN/A+8.86%1,274
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return - Hedging FX (บาท)+5.58%+1.38%-0.29%+6.42%N/AN/AN/A+8.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.97%+11.00%+6.97%+15.64%N/AN/AN/A+17.15%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.77%+8.57%+8.38%+10.38%N/AN/AN/A+12.84%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+13.04%+28.69%-0.62%+14.56%N/AN/AN/A+5.44%2,096
ดัชนี MSCI Japan [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +9.68%+16.71%+0.34%+7.97%N/AN/AN/A+4.62%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.94%+18.62%+23.17%+26.49%N/AN/AN/A+25.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.94%+13.08%+8.60%+17.82%N/AN/AN/A+17.27%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+2.10%+8.65%+6.88%+22.94%N/AN/AN/A-5.26%821
MSCI Golden Dragon Index (บาท)+0.60%+6.65%+6.43%+21.23%N/AN/AN/A-10.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.29%+12.14%+9.32%+14.00%N/AN/AN/A+17.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.95%+11.17%+11.99%+12.37%N/AN/AN/A+16.17%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-9.08%-16.04%-3.97%N/AN/AN/AN/A-19.21%482
ดัชนี EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-1.55%-2.63%+0.57%N/AN/AN/AN/A-4.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.38%+11.38%+9.92%N/AN/AN/AN/A+11.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.01%+6.30%+6.34%N/AN/AN/AN/A+6.69%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+4.06%N/A+1.05%N/AN/AN/AN/A+2.17%1,095
MSCI World Index (บาท)+6.63%N/A+0.61%N/AN/AN/AN/A+5.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.25%N/A+5.53%N/AN/AN/AN/A+9.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.90%N/A+7.61%N/AN/AN/AN/A+8.40%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)-2.10%-12.30%-2.69%N/AN/AN/AN/A-8.99%155
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed (บาท)-0.06%-8.78%-1.39%N/AN/AN/AN/A-2.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.00%+12.36%+11.50%N/AN/AN/AN/A+11.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.93%+11.76%+10.09%N/AN/AN/AN/A+11.64%
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2017
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และผลตอบแทนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้คำนวณเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์]
(7)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(8)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(9)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(10)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 40%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 25%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 15% และ (4) SET Total Return Index 20%
(11)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(12)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(13)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(14)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 10%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 5%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 5%, (4) SET Total Return Index 70% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(15)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 20%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 50% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(16)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 40%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 15%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 15%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(17)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 50%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(18)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 30%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 40% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน