วิธีการเปิดบัญชีและทำรายการ

วิธีการเปิดบัญชี
หากท่านได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ และตัดสินใจที่จะลงทุนแล้ว ท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนและชำระเงินลงทุนกับเราได้โดยตรง หรือ ที่ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ที่ท่านสะดวกที่สุด โดยการกรอกรายละเอียดลงใน คำขอเปิดบัญชีกองทุน, บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ และ แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

สำหรับบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี

สำหรับนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันออกหนังสือรับรอง
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ใบสำคัญการแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 30 % ขึ้นไป และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ควรเป็นกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุมัติให้บริษัทเปิดบัญชีกองทุนกับ บลจ.กรุงศรี
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
 • ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเงื่อนไขการลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนิติบุคคลหน้าแรกที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี
เอกสารสำเนาทั้งหมด จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนาม

ข้อแนะนำสำหรับผู้ลงทุน

 • ชื่อบัญชีกองทุนควรเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีเงินฝาก ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคารปฏิเสธที่จะรับเงินปันผล และ/หรือ ค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าในบัญชีเงินฝากนั้น
 • การเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีกองทุน จะทำได้ต่อเมื่อท่านเปลี่ยนชื่อ-สกุลตามกฎหมายเท่านั้น
 • สำหรับบัญชีบุคคลธรรมดา ท่านควรแจ้งใหบริษัทฯทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลนั้น สำหรับท่านที่ไม่ประสงค์จะหักภาษีจากเงินปันผล ณ ที่จ่าย ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องนำเงินปันผลนั้นรวมเป็นรายได้ของท่านเพื่อใช้คำนวณฐานภาษีเงินได้ประจำปีต่อไป
 • เพื่อความสะดวกในการทำรายการและตรวจสอบข้อมูลบัญชีกองทุนตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่เว้นวันหยุด บริษัทฯมีบริการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ไว้เพื่อรองรับความต้องการของท่าน ซึ่งบริการนี้เป็นการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
 • หากท่านเปิดบัญชีกองทุนกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านใช้บริการบัตรเอทีเอ็มซึ่งจะทำให้ท่านสามารถทำรายการต่าง ๆ ผ่านทางระบบเอทีเอ็มของทางธนาคารได้อย่างสะดวก
การทำรายการ
ท่านสามารถทำรายการซื้อ ขายคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ 3 ช่องทางคือ

การซื้อหน่วยลงทุน  pdf

 • การซื้อหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนมีจำนวนเงินขั้นต่ำต่างกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดจำนวนขั้นต่ำได้จากหนังสือชี้ชวน ฯ
 • หากท่านชำระเงินด้วยเช็ค กรุณาสั่งจ่ายโดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด .......” หรือ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ.กรุงศรี” และนำฝากภายในเวลาปิดรับเช็ค Clearing ของแต่ละธนาคาร
 • หากท่านต้องการชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ที่หมายเลข 02-657-5757 เพื่อติดต่อขอรับหมายเลขบัญชีสำหรับธนาคารที่ท่านต้องการ
 • ท่านจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และรายงานการถือหน่วยลงทุนรายเดือน (หรือรายไตรมาสสำหรับท่านที่ลงทุนเฉพาะกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว) เป็นหลักฐานสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมของเรา
 • ท่านสามารถเลือกออก Passbook แทนการรับหนังสือรับรองสิทธิและรายงานการถือหน่วยลงทุนรายเดือน

การขายคืนหน่วยลงทุน  pdf

 • การขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละกองทุนมีจำนวนเงินขั้นต่ำต่างกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดจำนวนขั้นต่ำได้จากหนังสือชี้ชวน ฯ
 • หากท่านทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จำนวนยอดหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนคงเหลือของท่านต่ำกว่าที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯจะทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เหลือในกองทุนนั้นทั้งหมด โดยบริษัทได้กำหนดหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำของแต่ละกองทุนแตกต่างกัน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนฯ
 • กองทุนแต่ละประเภทมีกำหนดที่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะเวลาที่ต่างกัน กรุณาศึกษาข้อกำหนดของแต่ละกองทุนเพื่อรับทราบวันที่ท่านจะได้รับเงินค่าขายคืนอีกครั้ง

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  pdf

 • การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนคือการขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนหนึ่งเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของอีกกองทุนหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มกองทุนเดียวกัน รายการทั้งสองจะเกิดขึ้นภายในวันเดียวกันโดยท่านไม่จำเป็นต้องรอรับค่าขายคืนหน่วยลงทุน กองทุนแรกเพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนอีกกองทุนหนึ่ง
 • การทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนมีจำนวนขั้นต่ำต่างกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนนั้นๆ เพื่อทราบจำนวนขั้นต่ำก่อนการสับเปลี่ยนแต่ละครั้ง
 • หากท่านทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วทำให้ยอดหน่วยลงทุนที่เหลือในบัญชีกองทุนของท่านต่ำกว่าที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เหลือทั้งหมดจากกองทุนต้นทางไปยังกองทุนปลายทาง โดยบริษัทได้กำหนดหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำของแต่ละกองทุนแตกต่างกัน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดจำนวนขั้นต่ำได้จากหนังสือชี้ชวนฯ
การสมัครเพื่อใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์
ท่านสามารถขอใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำรายการซื้อ ขาย หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ได้ เพียงกรอกข้อมูลลงในใบสมัครเพื่อขอใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร/บัตรเครดิต และส่งเอกสารกลับมายังบริษัท เราจะดำเนินการให้ท่านภายใน 2 สัปดาห์
รายชื่อธนาคาร/บัตรเครดิต ที่สามารถทำการหักบัญชีอัตโนมัติได้
 1. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 2. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 3. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
 4. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 5. บมจ. ธนาคารทหารไทย
 6. บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 7. บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 8. บัตรเครดิตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ออกโดยบริษัทดังนี้
 • บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เช่น บัตรเครดิตกรุงศรีจีอี บัตรเครดิตโฮมโปร
 • บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เช่น บัตรเครดิตเซ็นทรัล บัตรเครดิตโรบินสัน
 • บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เช่น บัตรเครดิตเทสโก้
 • บริษัท อยุธยาคาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เช่น บัตรเครดิต AYCS (บัตร AIG เดิม)
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เช่น บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์
การสมัครใช้บริการหักบัญชีเงินฝาก ผ่านตู้เอทีเอ็ม และ อินเตอร์เน็ต
นอกเหนือจากการกรอกแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากและส่งเอกสารกลับมาที่เรา พร้อมใบสมัครเพื่อใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับท่านที่ใช้บัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทย ท่านสามารถขอใช้บริการหักบัญชีเงินฝากผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ/หรือ ตู้เอทีเอ็ม รายละเอียดดังนี้
ทางเรา จะสามารถดำเนินการให้กับท่านได้ทันทีที่ได้รับเอกสารใบสมัครเพื่อขอใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมใบบันทึกรายการขอใช้บริการผ่านระบบ DDR จากท่าน ซึ่งการทำการขอใช้บริการหักบัญชีผ่านระบบ DDR นี้ จะช่วยทำให้ท่านสามารถทำรายการได้ภายใน 3 วันทำการเท่านั้น (จากเดิม 2 สัปดาห์ หากท่านยื่นคำขอฯ โดยวิธียื่นเอกสารมาที่บริษัทฯ)
ในกรณีที่ท่านใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ อยู่แล้ว ทางเราจะเพิ่มบัญชีเงินฝากให้ท่านโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนการโอนย้ายกองทุน RMF/LTF จากบลจ.อื่น มายัง บลจ.กรุงศรี
ขั้นตอนที่1
กรณีลูกค้าใหม่: ติดต่อบลจ.กรุงศรีหรือตัวแทนสนับสนุนการขายเพื่อทำการเปิดบัญชีกองทุนก่อน
กรณีลูกค้าปัจจุบัน: เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2
กรอกแบบฟอร์ม "คำสั่งซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กรณีเปลี่ยนบลจ.)"
ของบลจ.กรุงศรี
ขั้นตอนที่ 3
ติดต่อทำธุกรรมกับบลจ.ที่ต้องการจะโอนกองทุนออก (บลจ.ต้นทาง) โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้
1) สำเนาแบบฟอร์ม "คำสั่งซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กรณีเปลี่ยนบลจ.)"
(ตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงสำหรับบลจ.ต้นทาง)
2) แบบฟอร์ม "คำสั่งโอนย้าย (สับเปลี่ยนออก) RMF/LTF" ของบลจ.ต้นทาง
ขั้นตอนที่ 4
แฟกซ์เอกสารทั้งหมด (เอกสารของบลจ.กรุงศรี และ บลจ.ต้นทาง) มาที่ฝ่ายการตลาด บลจ.กรุงศรี ที่เบอร์แฟกซ์ 02-657-5775-7 พร้อมโทรยืนยันการส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่ โทร 02-657-5757 กด 2
สำหรับแบบฟอร์มของบลจ.กรุงศรีในขั้นตอนที่ 2 กรุณาส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่
บลจ.กรุงศรี ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม. 10330
ขั้นตอนที่ 5
ลูกค้าได้ีัรับการจัดสรรหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ หลังจากรายการธุรกรรมของ บลจ.ต้นทาง เสร็จสมบูรณ์


วางแผนการลงทุน

การเริ่มต้นออมและลงทุนเร็วเท่าใด ยิ่งทำให้ความมั่งคั่งของเราเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น