กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)+0.27%+0.53%+0.53%+1.02%+1.19%+1.58%+1.73%+1.97%21,681
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.30%+0.61%+0.61%+1.20%+1.32%+1.65%+1.81%+2.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.04%+0.04%+0.05%+0.08%+0.09%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.05%+0.07%+0.30%+0.40%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.26%+0.53%+0.53%+1.05%+1.35%+1.77%N/A+1.84%2,864
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.31%+0.62%+0.62%+1.21%+1.33%+1.66%N/A+1.78%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.04%+0.04%+0.04%+0.06%+0.08%N/A+0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.05%+0.08%N/A+0.10%
กรุงศรีมันนี่ (KFMONEY)+0.29%+0.57%+0.57%+1.10%+1.38%+1.76%+0.12%+0.45%417
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.98%+1.50%+1.50%-0.36%+3.01%+2.96%+3.12%+3.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.05%+0.05%+0.05%+0.07%+0.08%+5.17%+4.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.64%+0.57%+0.57%+0.77%+0.98%+1.01%+1.30%+1.31%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.68%+1.17%+1.17%+1.40%+2.31%+2.87%+2.69%+3.00%5,750
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.31%+0.31%+0.31%+0.38%+0.46%+0.51%+0.63%+0.67%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.64%+1.15%+1.15%+1.15%+2.28%+2.87%+2.64%+3.41%3,401
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.32%+0.33%+0.33%+0.41%+0.48%+0.52%+0.62%+1.02%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+1.03%+1.61%+1.61%-0.12%+3.29%+3.29%+3.45%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.80%+0.71%+0.71%+0.97%+1.22%+1.25%+1.53%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.38%+0.75%+0.75%+1.41%+1.73%+2.15%+2.15%+3.71%48,957
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.31%+0.62%+0.62%+1.21%+1.33%+1.66%+1.82%+2.69%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.06%+0.06%+0.06%+0.06%+0.08%+0.10%+0.25%+1.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.02%+0.02%+0.02%+0.05%+0.08%+0.10%+0.69%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.43%+0.86%+0.86%+1.62%N/AN/AN/A+1.58%22,741
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.40%+0.80%+0.80%+1.58%N/AN/AN/A+1.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.08%+0.08%+0.08%+0.08%N/AN/AN/A+0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.07%+0.07%+0.07%+0.07%N/AN/AN/A+0.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+0.90%+1.53%+1.53%N/AN/AN/AN/A+1.60%1,535
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+0.92%+1.66%+1.66%N/AN/AN/AN/A+1.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.41%+0.51%+0.51%N/AN/AN/AN/A+0.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.55%+0.52%+0.52%N/AN/AN/AN/A+0.61%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+2.18%+5.80%+5.80%+10.37%+2.64%+9.73%+9.90%+9.01%371
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.96%+6.02%+6.02%+10.55%+11.47%+15.34%+20.23%+20.42%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+2.12%+5.71%+5.71%+10.17%+2.71%+9.74%+9.06%+11.62%1,375
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.93%+5.93%+5.93%+10.35%+11.27%+15.35%+19.46%+19.58%
กรุงศรีสเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ (KFSF)+0.41%+0.80%+0.80%+1.32%+2.02%+3.01%+3.68%+6.00%148
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.10%+0.10%+0.10%+0.15%+0.28%+0.82%+1.38%+3.00%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)+4.23%+5.93%+5.93%+11.78%+4.82%+10.12%+9.15%+14.27%754
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.55%+7.72%+7.72%+13.02%+13.24%+16.38%+20.77%+20.65%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+1.08%+2.87%+2.87%+5.48%+2.97%+4.92%+5.64%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.04%+2.51%+2.51%+4.57%+5.20%+6.11%+8.33%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 80-20 (KFMIX80-20)+0.83%+1.71%+1.71%+2.96%+1.80%N/AN/A+2.19%55
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+0.68%+1.72%+1.72%+4.30%+3.12%N/AN/A+3.50%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.44%+1.55%+1.55%+2.18%+2.37%N/AN/A+2.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.95%+1.18%+1.18%+2.20%+2.51%N/AN/A+2.69%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.73%+1.27%+1.27%+1.31%+2.57%+3.13%+2.77%+3.14%1,496
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.56%+1.22%+1.22%+1.70%+1.49%+3.92%+5.07%+6.75%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.40%+0.45%+0.45%+0.58%+0.73%+0.79%+0.76%+3.99%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.27%+0.25%+0.25%+0.29%+4.34%+5.69%+8.18%+9.15%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+2.13%+6.22%+6.22%+11.27%+1.61%+6.61%+12.02%+12.90%17,803
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.46%+6.07%+6.07%+9.73%+11.51%+14.00%+15.69%+15.59%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+2.21%+6.41%+6.41%+12.09%+1.95%+6.82%+11.45%+9.34%1,322
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.58%+6.18%+6.18%+10.43%+11.92%+14.25%+18.95%+19.18%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+3.99%+5.50%+5.50%+10.55%+3.57%+8.53%+9.09%+12.14%1,942
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.67%+7.83%+7.83%+13.14%+13.37%+16.33%+21.31%+23.82%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+3.99%+5.49%+5.49%+10.31%+3.47%+9.00%+9.18%+7.93%1,506
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.70%+7.82%+7.82%+13.20%+13.41%+16.30%+21.32%+20.97%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+6.67%+14.67%+14.67%+29.45%+7.23%+8.84%+10.77%+9.36%175
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.66%+9.74%+9.74%+15.37%+14.36%+16.42%+20.70%+20.74%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+7.40%+17.81%+17.81%+37.93%+9.38%+9.52%+9.84%+11.27%356
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.41%+9.97%+9.97%+14.55%+14.65%+17.12%+22.59%+22.87%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+6.68%+14.58%+14.58%+29.70%+7.28%+8.77%+12.35%+9.43%571
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.70%+9.83%+9.83%+15.47%+14.42%+16.45%+21.90%+21.21%
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)+3.98%+5.43%+5.43%+10.66%+3.86%+8.78%+9.60%+11.17%235
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.64%+7.76%+7.76%+12.98%+13.32%+16.28%+21.15%+20.95%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+1.10%+5.65%+5.65%+13.26%+2.95%+7.65%N/A+8.57%412
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.56%+7.21%+7.21%+11.90%+14.62%+16.33%N/A+22.98%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+6.36%+10.44%+10.44%+21.42%N/AN/AN/A+29.55%375
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.24%+9.23%+9.23%+15.19%N/AN/AN/A+14.17%
กรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D)+2.29%N/A+1.79%N/AN/AN/AN/A+1.79%2,206
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.95%N/A+6.73%N/AN/AN/AN/A+6.73%
ดัชนี SET TRI+1.12%+4.12%+4.12%+11.18%+2.64%+6.50%+7.53%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.78%+5.92%+5.92%+10.94%+12.55%+14.52%+20.11%N/A
ดัชนี SET50 TRI+1.02%+5.19%+5.19%+11.46%+0.51%+4.50%N/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.91%+6.86%+6.86%+11.65%+14.50%+16.04%N/AN/A
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)-1.37%+1.08%+1.08%-9.99%-1.67%-4.67%N/A+1.67%572
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) -1.43%+2.84%+2.84%-9.11%-0.36%-3.61%N/A+3.02%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.90%+8.91%+8.91%+10.41%+12.14%+14.20%N/A+15.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.08%+11.64%+11.64%+12.05%+14.10%+15.56%N/A+16.61%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)-0.16%+6.28%+6.28%-6.46%-2.16%N/AN/A-4.66%121
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] -0.14%+8.48%+8.48%-5.92%-0.61%N/AN/A-2.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.21%+9.91%+9.91%+11.46%+13.00%N/AN/A+14.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.00%+9.12%+9.12%+12.31%+12.28%N/AN/A+12.84%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-9.56%-21.29%-21.29%-15.99%-35.16%-19.45%N/A-14.22%562
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-9.55%-21.04%-21.04%-14.81%-33.83%-17.96%N/A-11.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.85%+21.73%+21.73%+27.99%+34.43%+28.82%N/A+28.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+25.29%+22.77%+22.77%+29.70%+36.56%+30.42%N/A+29.46%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+1.53%+2.22%+2.22%+1.16%+2.30%+2.79%N/A+3.23%402
ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Index [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +1.49%+2.43%+2.43%-0.05%+4.11%+4.33%N/A+4.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.73%+3.07%+3.07%+3.10%+3.10%+3.12%N/A+3.18%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.47%+1.93%+1.93%+3.17%+2.80%+2.56%N/A+2.57%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+2.77%+8.53%+8.53%+4.83%-3.98%N/AN/A-3.09%81
ดัชนี JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index-unhedge (บาท) +3.65%+10.42%+10.42%+6.48%-1.57%N/AN/A-0.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.08%+8.23%+8.23%+9.51%+10.09%N/AN/A+9.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.50%+3.68%+3.68%+8.90%+9.42%N/AN/A+8.81%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+1.73%+3.77%+3.77%N/AN/AN/AN/A+4.89%2,750
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.49%+2.43%+2.43%N/AN/AN/AN/A-0.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.16%+1.33%+1.33%N/AN/AN/AN/A+1.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.47%+1.93%+1.93%N/AN/AN/AN/A+3.59%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.73%+3.74%+3.74%N/AN/AN/AN/A+4.90%17,437
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.49%+2.43%+2.43%N/AN/AN/AN/A-0.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.16%+1.33%+1.33%N/AN/AN/AN/A+1.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.47%+1.93%+1.93%N/AN/AN/AN/A+3.59%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+4.44%+8.42%+8.42%+15.25%+5.31%+9.32%+2.62%+3.41%152
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific (บาท)+4.58%+9.96%+9.96%+18.86%+6.37%+10.07%+3.60%+3.70%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.10%+8.81%+8.81%+9.82%+12.46%+12.19%+15.86%+15.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.80%+8.32%+8.32%+10.04%+13.54%+12.98%+20.30%+20.24%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)+0.45%-0.99%-0.99%+5.45%N/AN/AN/A+4.86%5,358
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) +1.05%+0.34%+0.34%+8.93%N/AN/AN/A+7.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.38%+4.53%+4.53%+4.82%N/AN/AN/A+7.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.24%+4.43%+4.43%+5.09%N/AN/AN/A+6.60%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME)+1.77%+5.29%+5.29%+7.40%N/AN/AN/A+3.96%2,826
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% JPMorgan Asia Credit Index-Hedged to SGD (บาท)+1.94%+5.04%+5.04%+1.66%N/AN/AN/A+3.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+2.83%+3.19%+3.19%+4.93%N/AN/AN/A+6.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.03%+4.40%+4.40%+5.26%N/AN/AN/A+6.15%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)+0.46%-0.96%-0.96%+5.46%N/AN/AN/A+2.36%2,476
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) +1.05%+0.34%+0.34%+8.93%N/AN/AN/A+5.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.38%+4.52%+4.52%+4.82%N/AN/AN/A+5.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.24%+4.43%+4.43%+5.09%N/AN/AN/A+6.11%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)+1.12%+0.13%+0.13%+7.53%+1.81%+6.46%N/A+1.03%59
60% ดัชนี MSCI World (บาท) และ 40% Dividened Yield (MSCI World) (บาท)+2.76%+6.47%+6.47%+7.77%+2.99%+7.57%N/A+2.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.14%+6.62%+6.62%+7.41%+10.39%+9.56%N/A+14.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.50%+4.61%+4.61%+5.25%+7.91%+7.49%N/A+12.49%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)+3.37%+6.74%+6.74%+2.92%-2.77%+0.69%N/A0.00%22
ดัชนี MSCI South East Asia (บาท)+4.24%+9.55%+9.55%+6.95%+0.44%+3.98%N/A+5.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.91%+7.08%+7.08%+9.10%+11.07%+11.21%N/A+19.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.85%+6.94%+6.94%+8.53%+11.65%+11.22%N/A+17.73%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+4.08%+10.77%+10.77%+20.11%+2.15%+3.96%N/A-6.18%98
ดัชนี MSCI BRIC Net TR (บาท)(11)+9.02%+13.38%+13.38%+19.77%-0.59%+5.38%N/A-0.52%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.52%+12.58%+12.58%+13.56%+17.74%+16.17%N/A+26.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.89%+13.43%+13.43%+13.72%+18.88%+21.62%N/A+26.43%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+0.39%+5.27%+5.27%+14.61%+3.15%+4.46%N/A+0.34%453
ดัชนี Hang Seng China Enterprise Index (บาท)-0.99%+3.62%+3.62%+14.02%+1.30%+2.91%N/A-1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.92%+11.81%+11.81%+14.00%+21.77%+20.76%N/A+22.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.33%+13.30%+13.30%+15.48%+22.91%+21.97%N/A+23.53%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)-2.56%+6.49%+6.49%+8.23%-6.14%-4.28%N/A-3.84%152
ดัชนี MSCI EM Latin America Index (บาท)-3.88%+2.90%+2.90%+8.18%-7.59%-4.94%N/A-4.42%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+24.18%+20.16%+20.16%+20.58%+22.85%+20.23%N/A+21.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+24.37%+20.77%+20.77%+22.60%+25.02%+22.04%N/A+22.80%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+0.96%+1.88%+1.88%+10.82%+8.34%+12.23%N/A+11.61%127
ดัชนี S&P 500 Index Total Return (บาท)+1.83%+3.72%+3.72%+13.93%+11.30%+16.18%N/A+16.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.72%+9.05%+9.05%+10.23%+13.62%+12.75%N/A+12.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.75%+8.02%+8.02%+9.18%+13.40%+12.77%N/A+12.91%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+7.08%+15.57%+15.57%+9.39%+3.32%N/AN/A+4.38%169
ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net (บาท)+4.18%+11.20%+11.20%+17.11%+0.24%N/AN/A+2.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.14%+8.14%+8.14%+9.60%+12.05%N/AN/A+11.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.24%+8.99%+8.99%+10.85%+14.07%N/AN/A+13.22%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+7.56%+13.56%+13.56%+13.94%+4.69%N/AN/A+9.11%462
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+6.07%+10.78%+10.78%+11.98%+2.31%N/AN/A+8.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.21%+9.64%+9.64%+10.91%+14.79%N/AN/A+13.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.76%+10.09%+10.09%+10.95%+15.89%N/AN/A+15.06%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)+4.32%+9.65%+9.65%+5.83%N/AN/AN/A+5.48%9,106
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+5.25%+8.99%+8.99%+4.57%N/AN/AN/A+8.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.02%+10.57%+10.57%+13.02%N/AN/AN/A+16.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.51%+8.74%+8.74%+10.35%N/AN/AN/A+13.43%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+5.13%+6.74%+6.74%+13.00%N/AN/AN/A+4.41%129
ดัชนี MSCI World Small Cap NETR Index+2.98%+4.08%+4.08%+16.83%N/AN/AN/A+9.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.10%+8.69%+8.69%+9.09%N/AN/AN/A+12.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.83%+8.90%+8.90%+9.51%N/AN/AN/A+12.50%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+2.88%+11.45%+11.45%+16.32%N/AN/AN/A+11.19%1,115
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return - Hedging FX (บาท)+1.26%+9.29%+9.29%+15.47%N/AN/AN/A+10.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.35%+8.15%+8.15%+10.43%N/AN/AN/A+16.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.27%+6.80%+6.80%+8.10%N/AN/AN/A+12.39%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)+5.91%+4.87%+4.87%+46.12%N/AN/AN/A+6.87%2,369
ดัชนี MSCI Japan [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +6.46%+6.82%+6.82%+32.25%N/AN/AN/A+6.58%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+13.91%+16.98%+16.98%+18.91%N/AN/AN/A+23.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.11%+9.33%+9.33%+11.80%N/AN/AN/A+16.22%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+7.72%+21.96%+21.96%+29.12%N/AN/AN/A+1.69%892
MSCI Golden Dragon Index (บาท)+8.33%+21.92%+21.92%+27.80%N/AN/AN/A-2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.57%+8.61%+8.61%+10.93%N/AN/AN/A+16.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.63%+7.09%+7.09%+9.78%N/AN/AN/A+15.51%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)+4.78%-1.51%-1.51%-17.76%N/AN/AN/A-16.60%431
ดัชนี EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)+5.24%+2.13%+2.13%-1.52%N/AN/AN/A-2.99%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.83%+8.78%+8.78%+10.55%N/AN/AN/A+10.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.61%+7.08%+7.08%+6.68%N/AN/AN/A+6.91%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+4.52%+9.66%+9.66%N/AN/AN/AN/A+10.87%758
MSCI World Index (บาท)+2.12%+3.81%+3.81%N/AN/AN/AN/A+9.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.36%+7.37%+7.37%N/AN/AN/AN/A+8.46%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.44%+7.14%+7.14%N/AN/AN/AN/A+7.82%
กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ (KF-GTECH)+7.41%N/A+8.06%N/AN/AN/AN/A+8.06%580
MSCI AC World Information Technology Index+5.14%N/A+6.77%N/AN/AN/AN/A+6.77%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+16.87%N/A+14.92%N/AN/AN/AN/A+14.92%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+10.90%N/A+9.73%N/AN/AN/AN/A+9.73%
กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HJPINDX)+6.10%N/A+5.31%N/AN/AN/AN/A+5.31%87
Nikkei 225 Index+6.14%N/A+5.12%N/AN/AN/AN/A+5.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.55%N/A+9.47%N/AN/AN/AN/A+9.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.01%N/A+11.97%N/AN/AN/AN/A+11.97%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KF-HUSINDX)+2.49%N/A+2.32%N/AN/AN/AN/A+2.32%57
S&P 500 Index+3.12%N/A+3.27%N/AN/AN/AN/A+3.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.76%N/A+6.71%N/AN/AN/AN/A+6.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.69%N/A+3.69%N/AN/AN/AN/A+3.69%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)+2.73%-0.74%-0.74%-7.80%N/AN/AN/A-5.77%133
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed (บาท)+0.59%-2.34%-2.34%-6.23%N/AN/AN/A-2.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.16%+8.79%+8.79%+10.58%N/AN/AN/A+10.82%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.20%+8.41%+8.41%+10.31%N/AN/AN/A+10.57%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+1.56%+4.44%+4.44%+8.83%+2.19%+5.43%+8.75%+8.79%7,501
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.11%+4.27%+4.27%+7.31%+8.27%+9.83%+11.23%+11.22%
ดัชนี SET TRI+1.12%+4.12%+4.12%+11.18%+2.64%+6.50%+7.53%+7.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.78%+5.92%+5.92%+10.94%+12.55%+14.52%+20.11%+20.09%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+2.86%+3.73%+3.73%+7.11%+2.58%+6.46%+7.11%+7.30%676
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.26%+5.30%+5.30%+8.84%+9.05%+11.19%+15.44%+15.49%
เกณฑ์มาตรฐาน(12)+0.90%+3.11%+3.11%+9.22%+4.19%+7.34%+8.75%+8.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.31%+4.14%+4.14%+7.63%+9.54%+11.47%+14.19%+14.55%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+2.07%+6.03%+6.03%+11.37%+1.56%+6.49%+11.70%+12.30%39,473
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.35%+5.98%+5.98%+9.86%+11.49%+13.99%+15.79%+15.29%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+4.02%+5.36%+5.36%+10.38%+3.49%+8.94%+9.32%+10.17%1,507
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.64%+7.78%+7.78%+12.99%+13.21%+16.25%+21.20%+21.01%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+1.98%+7.78%+7.78%+19.83%+5.67%+9.87%+9.50%+9.73%1,102
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.70%+7.59%+7.59%+13.55%+13.86%+16.28%+20.83%+20.48%
ดัชนี SET TRI+1.12%+4.12%+4.12%+11.18%+2.64%+6.50%+7.53%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.78%+5.92%+5.92%+10.94%+12.55%+14.52%+20.11%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+0.63%+4.54%+4.54%+11.97%+2.54%+6.77%+9.17%+9.77%2,118
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.82%+6.80%+6.80%+11.54%+14.27%+15.91%+22.41%+22.04%
ดัชนี SET50 TRI+1.02%+5.19%+5.19%+11.46%+0.51%+4.50%+6.31%+6.62%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.91%+6.86%+6.86%+11.65%+14.50%+16.04%+22.72%+22.42%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+0.51%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.36%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+1.96%+4.92%+4.92%N/AN/AN/AN/A+8.73%541
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.74%+6.08%+6.08%N/AN/AN/AN/A+6.08%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+4.88%+7.38%+7.38%N/AN/AN/AN/A+10.90%509
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.88%+8.88%+8.88%N/AN/AN/AN/A+8.91%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+1.12%N/A+8.24%N/AN/AN/AN/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.78%N/A+4.70%N/AN/AN/AN/AN/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.27%+0.52%+0.52%+1.03%+1.21%+1.60%+1.74%+2.02%1,372
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.70%+0.70%+1.40%+1.49%+1.82%+1.84%+2.05%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.04%+0.04%+0.06%+0.08%+0.09%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.06%+0.08%+0.08%+0.07%+0.11%+0.18%+0.33%+0.43%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.51%+1.02%+1.02%+0.94%+2.03%+2.90%+2.66%+2.42%4,633
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.30%+0.35%+0.35%+0.46%+0.60%+0.68%+0.90%+2.41%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.84%+1.47%+1.47%+0.30%+1.91%+2.60%+2.03%+1.89%328
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.03%+0.97%+0.97%+1.18%+1.09%+1.00%+0.76%+0.68%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.66%+1.17%+1.17%+1.45%+2.17%+2.54%+1.86%+1.83%189
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.30%+0.35%+0.35%+0.40%+0.52%+0.55%+0.49%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+1.03%+1.61%+1.61%-0.12%+3.29%+3.29%+3.45%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.80%+0.71%+0.71%+0.97%+1.22%+1.25%+1.53%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+2.18%+5.81%+5.81%+10.01%+2.37%+9.55%+9.35%+13.95%2,854
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.00%+5.98%+5.98%+10.58%+11.44%+15.48%+20.29%+20.22%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+2.18%+5.75%+5.75%+9.92%+2.31%+11.10%+9.77%+12.36%787
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.90%+5.92%+5.92%+10.45%+11.26%+15.14%+18.87%+19.24%
เกณฑ์มาตรฐาน(13)+1.08%+2.87%+2.87%+5.48%+2.97%+4.92%+5.64%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.04%+2.51%+2.51%+4.57%+5.20%+6.11%+8.33%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+2.05%+5.93%+5.93%+11.29%+1.60%+6.72%N/A+11.73%8,842
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.27%+5.83%+5.83%+9.75%+11.48%+13.98%N/A+15.84%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+3.96%+5.22%+5.22%+10.21%+3.47%+8.82%+9.43%+10.27%961
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.55%+7.67%+7.67%+12.99%+13.21%+16.27%+21.20%+20.97%
ดัชนี SET TRI+1.12%+4.12%+4.12%+11.18%+2.64%+6.50%+7.53%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.78%+5.92%+5.92%+10.94%+12.55%+14.52%+20.11%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+1.07%+4.97%+4.97%+12.73%+3.54%+7.77%+9.52%+10.01%1,197
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.85%+6.66%+6.66%+11.63%+13.84%+15.79%+22.17%+22.01%
ดัชนี SET100 TRI+1.05%+5.00%+5.00%+11.52%+1.27%+5.26%+6.69%+7.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.95%+6.68%+6.68%+11.85%+14.27%+15.96%+22.42%+22.36%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+1.21%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+1.55%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)-1.39%+1.14%+1.14%-9.95%-1.77%-4.73%N/A+1.90%986
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) -1.43%+2.84%+2.84%-9.11%-0.36%-3.61%N/A+3.60%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.89%+8.93%+8.93%+10.42%+12.15%+14.21%N/A+15.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.08%+11.64%+11.64%+12.05%+14.10%+15.56%N/A+16.43%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+7.56%+13.56%+13.56%+14.02%N/AN/AN/A+9.90%94
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+6.07%+10.78%+10.78%+11.98%N/AN/AN/A+4.91%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.16%+9.62%+9.62%+10.91%N/AN/AN/A+15.09%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.76%+10.09%+10.09%+10.95%N/AN/AN/A+16.41%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+4.33%+9.60%+9.60%+5.85%N/AN/AN/A+2.83%1,045
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+5.25%+8.99%+8.99%+4.57%N/AN/AN/A+4.61%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.03%+10.58%+10.58%+13.00%N/AN/AN/A+17.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.51%+8.74%+8.74%+10.35%N/AN/AN/A+13.57%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)+4.65%-0.45%-0.45%+41.38%N/AN/AN/A+1.94%57
ดัชนี MSCI Japan USD hedged (บาท) +5.15%+1.20%+1.20%+27.28%N/AN/AN/A-2.12%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+14.92%+18.49%+18.49%+20.04%N/AN/AN/A+24.56%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.56%+13.78%+13.78%+16.96%N/AN/AN/A+23.45%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+4.47%+9.61%+9.61%N/AN/AN/AN/A+13.65%168
MSCI World Index (บาท)+1.77%+3.46%+3.46%N/AN/AN/AN/A+7.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.36%+7.33%+7.33%N/AN/AN/AN/A+7.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.44%+7.14%+7.14%N/AN/AN/AN/A+7.27%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+1.75%+3.75%+3.75%N/AN/AN/AN/A+4.67%148
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+1.49%+2.43%+2.43%N/AN/AN/AN/A+2.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.16%+1.33%+1.33%N/AN/AN/AN/A+1.32%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.47%+1.93%+1.93%N/AN/AN/AN/A+3.59%
กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)+1.57%+3.61%+3.61%+8.05%+1.81%N/AN/A+3.75%56
เกณฑ์มาตรฐาน(14)+0.77%+3.41%+3.41%+8.24%+4.23%N/AN/A+5.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.98%+5.43%+5.43%+7.67%+8.38%N/AN/A+10.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.68%+4.46%+4.46%+7.64%+8.62%N/AN/A+10.30%
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส (KFLS30PLUS)+1.20%+2.66%+2.66%+5.71%+1.22%N/AN/A+2.82%59
เกณฑ์มาตรฐาน(15)+0.60%+2.72%+2.72%+6.01%+3.51%N/AN/A+4.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.47%+3.77%+3.77%+5.27%+5.87%N/AN/A+7.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.77%+3.33%+3.33%+5.48%+6.16%N/AN/A+7.39%
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส (KFLS55PLUS)+0.53%+1.24%+1.24%+2.59%+0.89%N/AN/A+1.56%20
เกณฑ์มาตรฐาน(16)+0.46%+1.85%+1.85%+2.99%+2.77%N/AN/A+3.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.36%+1.47%+1.47%+2.08%+2.37%N/AN/A+3.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.55%+1.77%+1.77%+2.37%+2.62%N/AN/A+3.21%
กองทุนกรุงศรี 2TM
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)+0.35%+1.20%+1.20%+0.71%+1.32%N/AN/A+1.46%155
เกณฑ์มาตรฐาน(17)+0.44%+1.80%+1.80%+2.89%+2.68%N/AN/A+3.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.04%+1.13%+1.13%+1.38%+1.53%N/AN/A+1.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.56%+1.78%+1.78%+2.37%+2.63%N/AN/A+3.22%
กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)+0.52%+1.75%+1.75%+1.79%+1.40%N/AN/A+1.82%1,104
เกณฑ์มาตรฐาน(18)+0.58%+2.47%+2.47%+5.08%+3.38%N/AN/A+4.25%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.30%+1.54%+1.54%+2.15%+2.41%N/AN/A+3.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.34%+2.78%+2.78%+4.41%+4.94%N/AN/A+5.98%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์]
(7)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(8)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(9)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(10)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 40%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 25%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 15% และ (4) SET Total Return Index 20%
(11)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(12)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(13)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(14)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 10%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 5%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 5%, (4) SET Total Return Index 70% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(15)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 20%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 50% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(16)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 40%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 15%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 15%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(17)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 50%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(18)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 30%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 40% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%