กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH)+0.26%+0.51%+0.26%+0.99%+1.23%+1.65%+1.79%+1.99%28,067
เกณฑ์มาตรฐาน(4)+0.30%+0.61%+0.30%+1.20%+1.35%+1.71%+1.86%+2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.07%+0.04%+0.06%+0.08%+0.09%+0.11%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.03%+0.02%+0.04%+0.06%+0.08%+0.37%+0.41%
กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)+0.27%+0.53%+0.27%+1.04%+1.43%+1.85%N/A+1.86%2,492
เกณฑ์มาตรฐาน(5)+0.31%+0.61%+0.31%+1.19%+1.36%+1.73%N/A+1.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.07%+0.05%+0.07%+0.09%N/A+0.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.03%+0.02%+0.04%+0.06%+0.08%N/A+0.10%
กรุงศรีมันนี่ (KFMONEY)+0.28%+0.55%+0.28%+1.08%+1.44%+1.83%+0.17%+0.44%344
เกณฑ์มาตรฐาน(6)+0.51%-1.25%+0.51%-1.49%+2.90%+3.03%+3.06%+3.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.05%+0.05%+0.06%+0.05%+0.07%+0.09%+5.17%+5.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.50%+0.82%+0.50%+1.04%+0.98%+1.01%+1.33%+1.33%
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)+0.49%+0.43%+0.49%+0.73%+2.37%+2.91%+2.72%+3.00%6,240
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.31%+0.39%+0.32%+0.45%+0.47%+0.51%+0.67%+0.67%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)+0.51%+0.26%+0.51%+0.47%+2.37%+2.93%+2.69%+3.42%3,484
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.34%+0.43%+0.35%+0.49%+0.50%+0.53%+0.66%+1.03%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.57%-1.14%+0.57%-1.26%+3.19%+3.37%+3.38%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.62%+1.02%+0.62%+1.31%+1.22%+1.24%+1.56%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ (KFSPLUS)+0.37%+0.70%+0.37%+1.36%+1.81%+2.22%+2.26%+3.74%56,898
เกณฑ์มาตรฐาน(7)+0.30%+0.61%+0.30%+1.19%+1.36%+1.73%+1.88%+2.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.06%+0.05%+0.16%+0.06%+0.08%+0.10%+0.27%+1.01%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.02%+0.03%+0.02%+0.04%+0.06%+0.08%+0.11%+0.70%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)+0.43%+0.80%+0.43%N/AN/AN/AN/A+1.33%19,383
เกณฑ์มาตรฐาน(8)+0.39%+0.78%+0.39%N/AN/AN/AN/A+1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.08%+0.08%+0.08%N/AN/AN/AN/A+0.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.07%+0.06%+0.07%N/AN/AN/AN/A+0.06%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ (KFAFIX)+0.63%N/A+0.63%N/AN/AN/AN/A+0.69%713
เกณฑ์มาตรฐาน(9)+0.74%N/A+0.74%N/AN/AN/AN/A+0.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.59%N/A+0.60%N/AN/AN/AN/A+0.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.49%N/A+0.49%N/AN/AN/AN/A+0.64%
กองทุนผสม
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)+3.54%+6.69%+3.54%+11.85%+3.64%+9.08%+10.53%+9.01%376
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.92%+11.50%+6.93%+11.54%+11.92%+15.76%+20.28%+20.65%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D)+3.51%+6.50%+3.51%+11.75%+3.69%+9.03%+10.51%+11.67%1,300
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.80%+11.30%+6.80%+11.36%+11.75%+15.80%+19.57%+19.73%
กรุงศรีสเปซิฟิกเฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ (KFSF)+0.39%+0.58%+0.39%+1.07%+2.05%+3.24%+3.83%+6.07%197
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.10%+0.14%+0.31%+0.23%+0.28%+0.90%+1.39%+3.03%
กรุงศรีทุนทวี 2 (KFTW2)+1.63%+6.16%+1.63%+13.82%+4.61%+8.59%+10.00%+14.20%719
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.93%+13.85%+7.95%+13.76%+13.55%+16.78%+20.85%+20.81%
เกณฑ์มาตรฐาน(3)+1.76%+2.95%+1.76%+5.73%+4.04%+4.61%+6.46%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.91%+4.97%+2.91%+5.07%+5.31%+6.30%+8.38%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 80-20 (KFMIX80-20)+0.87%+1.01%+0.87%+2.18%+2.08%N/AN/A+2.10%60
เกณฑ์มาตรฐาน(10)+1.04%+2.38%+1.04%+4.81%+3.66%N/AN/A+3.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.67%+2.36%+1.67%+2.39%+2.44%N/AN/A+2.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.37%+2.36%+1.37%+2.45%+2.57%N/AN/A+2.78%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)+0.53%+0.35%+0.53%+0.26%+2.65%+3.20%+2.85%+3.15%1,959
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย+0.65%+0.77%+0.65%+1.20%+2.65%+3.74%+5.90%+6.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.49%+0.64%+0.50%+0.80%+0.76%+0.80%+0.80%+4.02%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.22%+0.31%+0.22%+1.48%+4.52%+5.91%+8.24%+9.21%
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผล (KFSDIV)+4.00%+5.24%+4.00%+9.16%+2.82%+6.16%+13.11%+13.00%17,723
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.32%+10.64%+7.33%+11.07%+11.91%+14.42%+15.78%+15.76%
กรุงศรีหุ้นแวลู (KFVALUE)+4.11%+5.42%+4.11%+9.81%+3.21%+6.29%+11.24%+9.34%1,371
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.44%+11.40%+7.45%+11.80%+12.32%+14.66%+18.94%+19.35%
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล (KFSEQ-D)+1.45%+5.68%+1.45%+12.59%+3.29%+6.91%+9.95%+12.08%1,872
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.02%+13.97%+8.04%+13.90%+13.67%+16.76%+21.38%+23.95%
กรุงศรีอิควิตี้ (KFSEQ)+1.44%+5.53%+1.44%+12.29%+3.22%+7.35%+10.04%+7.77%1,524
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.99%+14.02%+7.99%+13.93%+13.70%+16.72%+21.39%+21.14%
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D)+7.50%+21.34%+7.50%+28.27%+6.30%+6.82%+11.61%+9.00%151
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.90%+16.53%+9.97%+15.93%+14.49%+16.77%+20.77%+20.89%
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล (KFFIN-D)+9.70%+20.31%+9.70%+29.91%+9.28%+7.83%+10.76%+10.91%249
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.56%+15.41%+10.68%+15.49%+14.98%+17.64%+22.69%+23.04%
กรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC)+7.41%+21.55%+7.41%+28.57%+6.30%+6.75%+12.89%+9.09%483
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.03%+16.82%+10.10%+16.04%+14.57%+16.81%+21.94%+21.37%
กรุงศรีทุนทวี 5 (KFTW5)+1.39%+5.61%+1.39%+12.76%+3.62%+7.77%+10.46%+11.07%237
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.92%+13.80%+7.93%+13.74%+13.62%+16.60%+21.22%+21.12%
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 (KFENSET50)+4.49%+8.32%+4.49%+14.56%+4.86%+6.34%N/A+8.68%412
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.53%+12.66%+8.54%+13.82%+14.92%+16.89%N/A+23.26%
กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM)+3.83%+14.80%+3.83%+28.93%N/AN/AN/A+29.89%335
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.27%+16.22%+9.30%+15.58%N/AN/AN/A+15.07%
ดัชนี SET TRI+2.96%+7.11%+2.96%+12.85%+4.89%+5.82%+8.95%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.88%+11.69%+6.88%+12.19%+12.83%+15.00%+20.23%N/A
ดัชนี SET50 TRI+4.13%+6.38%+4.13%+10.90%+2.40%+3.57%N/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.34%+12.27%+8.34%+13.61%+14.80%+16.57%N/AN/A
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์ (KF-GOLD)+2.48%-7.70%+2.48%-3.08%-0.86%-5.00%N/A+1.89%569
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) +4.33%-6.60%+4.33%-1.65%+0.73%-3.52%N/A+3.30%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.98%+10.84%+8.99%+12.04%+12.25%+14.43%N/A+15.86%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.20%+12.99%+12.20%+13.86%+14.10%+15.87%N/A+16.75%
กรุงศรีโกลด์เฮดจ์ (KF-HGOLD)+6.45%-6.61%+6.45%-0.42%-1.67%N/AN/A-4.87%132
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +8.63%-5.99%+8.63%+0.43%+0.15%N/AN/A-2.81%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.55%+12.24%+10.72%+13.09%+13.13%N/AN/A+15.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.23%+15.55%+9.23%+13.63%+12.23%N/AN/A+13.04%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีออยล์ (KF-OIL)-12.98%-2.45%-12.98%+8.84%-31.41%-20.52%N/A-13.53%498
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return-12.71%-2.21%-12.71%+10.78%-29.98%-18.87%N/A-10.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+18.42%+26.23%+18.63%+29.35%+33.89%+28.92%N/A+28.14%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+20.23%+27.55%+20.23%+31.76%+36.04%+30.52%N/A+29.59%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (KF-TRB)+0.68%-1.38%+0.68%+1.49%+2.63%+3.05%N/A+3.11%431
ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Index [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +0.93%-2.04%+0.93%+0.80%+4.47%+4.57%N/A+4.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.39%+3.36%+3.39%+3.05%+3.07%+3.12%N/A+3.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.96%+3.58%+1.96%+3.05%+2.76%+2.53%N/A+2.57%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ (KF-ELI)+5.60%-0.24%+5.60%+5.19%-3.48%N/AN/A-3.87%76
ดัชนี JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Index-unhedge (บาท) +6.53%-0.02%+6.53%+5.42%-1.29%N/AN/A-1.32%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.43%+10.31%+8.59%+10.73%+10.04%N/AN/A+9.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.62%+11.48%+3.62%+10.25%+9.35%N/AN/A+8.94%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)+2.01%+3.12%+2.01%N/AN/AN/AN/A+3.11%1,838
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.93%-2.04%+0.93%N/AN/AN/AN/A-2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.48%+1.53%+1.49%N/AN/AN/AN/A+1.52%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.96%+3.58%+1.96%N/AN/AN/AN/A+3.57%
กรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOM)+1.97%+3.11%+1.97%N/AN/AN/AN/A+3.11%10,290
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.93%-2.04%+0.93%N/AN/AN/AN/A-2.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.50%+1.54%+1.50%N/AN/AN/AN/A+1.53%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.96%+3.58%+1.96%N/AN/AN/AN/A+3.57%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (KF-ORTFLEX)+3.80%+3.14%+3.80%+9.01%+4.98%+7.24%+2.80%+3.05%151
ดัชนี MSCI AC Asia Pacific (บาท)+5.14%+5.40%+5.14%+14.42%+6.99%+8.23%+3.36%+3.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.59%+9.70%+8.62%+11.17%+12.62%+12.30%+15.93%+15.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.86%+10.29%+8.86%+12.45%+13.58%+13.24%+20.43%+20.44%
กรุงศรีโกลบอลอินคัม (KF-INCOME)-1.44%+2.81%-1.44%+7.04%N/AN/AN/A+5.19%5,524
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) -0.71%+4.61%-0.71%+11.44%N/AN/AN/A+7.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.69%+5.18%+4.74%+5.32%N/AN/AN/A+7.24%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.63%+5.42%+4.63%+5.68%N/AN/AN/A+6.80%
กรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ (KF-AINCOME)+3.46%+1.65%+3.46%+8.74%N/AN/AN/A+3.52%2,360
50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% JPMorgan Asia Credit Index-Hedged to SGD (บาท)+3.04%-1.32%+3.04%+3.74%N/AN/AN/A+2.88%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+3.52%+4.53%+3.58%+6.00%N/AN/AN/A+7.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.77%+5.41%+4.77%+5.82%N/AN/AN/A+6.38%
กรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม (KF-CINCOME)-1.41%+2.84%-1.41%+7.07%N/AN/AN/A+2.45%2,148
ดัชนี 40%Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)+35% MSCI World Index (Total Return Net)+25%Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross)-Hedged to USD (บาท) -0.71%+4.61%-0.71%+11.44%N/AN/AN/A+6.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.67%+5.19%+4.70%+5.31%N/AN/AN/A+6.17%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.63%+5.42%+4.63%+5.68%N/AN/AN/A+6.39%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ (KF-GBLVAL)-0.98%+3.73%-0.98%+3.89%+3.12%+6.05%N/A+0.94%60
60% ดัชนี MSCI World (บาท) และ 40% Dividened Yield (MSCI World) (บาท)+3.61%+3.36%+3.61%+5.99%+3.32%+6.63%N/A+2.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.09%+7.79%+7.10%+10.34%+10.39%+9.83%N/A+14.33%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.75%+4.91%+4.75%+7.33%+7.92%+7.82%N/A+12.62%
กรุงศรีอาเซียนนิวมาร์เก็ต (KF-ASEAN)+3.26%-0.14%+3.26%+0.21%-2.63%-0.60%N/A-0.37%22
ดัชนี MSCI South East Asia (บาท)+5.09%+1.93%+5.09%+2.97%+0.60%+2.84%N/A+4.97%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.29%+9.44%+7.33%+10.14%+11.06%+11.64%N/A+19.80%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.08%+8.57%+7.08%+9.90%+11.65%+11.51%N/A+17.93%
กรุงศรีบริคสตาร์ (KF-BRIC)+6.43%+4.22%+6.43%+19.08%+2.83%+0.49%N/A-6.74%101
ดัชนี MSCI BRIC Net TR (บาท)(11)+4.00%+0.22%+4.00%+10.47%-0.38%+1.46%N/A-1.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.73%+13.69%+12.87%+14.33%+17.68%+16.35%N/A+26.71%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+11.94%+13.20%+11.94%+15.19%+18.73%+21.80%N/A+26.67%
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ (KF-CHINA)+4.87%+5.38%+4.87%+13.50%+4.63%+3.41%N/A+0.29%411
ดัชนี Hang Seng China Enterprise Index (บาท)+4.66%+6.29%+4.66%+11.43%+2.55%+1.46%N/A-1.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+12.68%+14.15%+12.73%+16.16%+21.86%+21.08%N/A+22.61%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+14.24%+15.57%+14.24%+17.16%+22.97%+22.31%N/A+23.82%
กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ (KF-LATAM)+9.29%+7.69%+9.29%+19.06%-4.12%-5.98%N/A-3.62%124
ดัชนี MSCI EM Latin America Index (บาท)+7.05%+8.92%+7.05%+17.82%-4.66%-6.65%N/A-4.04%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+15.39%+19.83%+15.58%+20.81%+22.09%+20.09%N/A+20.97%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+16.68%+22.96%+16.68%+23.72%+24.43%+21.91%N/A+22.75%
กรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KF-US)+0.91%+7.05%+0.91%+11.08%+9.74%N/AN/A+12.02%176
ดัชนี S&P 500 Index Total Return (บาท)+1.86%+9.27%+1.86%+14.52%+12.54%N/AN/A+16.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.43%+11.03%+9.44%+11.13%+13.76%N/AN/A+13.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.34%+9.11%+8.34%+10.52%+13.60%N/AN/A+13.12%
กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ (KF-EM)+7.93%-1.05%+7.93%+7.56%+3.47%N/AN/A+3.04%144
ดัชนี MSCI Emerging Market TR Net (บาท)+6.74%+5.25%+6.74%+11.93%+0.72%N/AN/A+1.36%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.11%+9.83%+7.32%+10.78%+11.97%N/AN/A+11.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.81%+10.66%+8.81%+12.84%+14.04%N/AN/A+13.41%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้ (KF-EUROPE)+5.58%+3.11%+5.58%+2.89%+3.36%N/AN/A+7.67%574
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+4.43%+2.87%+4.43%+3.85%+2.03%N/AN/A+7.27%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.91%+9.42%+7.96%+13.85%+14.66%N/AN/A+14.13%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.25%+9.75%+8.25%+15.91%+15.72%N/AN/A+15.25%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)+5.11%+2.33%+5.11%+3.64%N/AN/AN/A+4.34%9,109
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+3.55%+1.01%+3.55%+4.41%N/AN/AN/A+6.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.16%+15.23%+11.20%+14.81%N/AN/AN/A+17.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.03%+11.46%+9.03%+11.95%N/AN/AN/A+13.79%
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)+1.53%+5.67%+1.53%-0.39%N/AN/AN/A+2.80%136
ดัชนี MSCI World Small Cap NETR Index+1.07%+7.29%+1.07%+15.16%N/AN/AN/A+9.33%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.26%+8.84%+9.27%+13.35%N/AN/AN/A+12.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.04%+9.31%+9.04%+12.07%N/AN/AN/A+12.80%
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ (KF-HEUROPE)+8.33%+8.93%+8.33%+12.65%N/AN/AN/A+11.10%1,127
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return - Hedging FX (บาท)+7.93%+10.28%+7.93%+15.42%N/AN/AN/A+11.47%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.81%+9.41%+6.93%+13.27%N/AN/AN/A+16.63%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.13%+9.14%+6.13%+9.40%N/AN/AN/A+12.68%
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND)-0.98%+21.54%-0.98%+22.54%N/AN/AN/A+4.84%2,252
ดัชนี MSCI Japan [ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน(บาท)] +0.34%+15.44%+0.34%+14.37%N/AN/AN/A+4.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+19.58%+17.45%+19.60%+23.27%N/AN/AN/A+24.76%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.89%+12.74%+6.89%+14.64%N/AN/AN/A+16.64%
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD)+13.23%+7.69%+13.23%+19.20%N/AN/AN/A-1.94%853
MSCI Golden Dragon Index (บาท)+12.54%+5.39%+12.54%+16.72%N/AN/AN/A-6.54%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.69%+10.48%+9.28%+12.61%N/AN/AN/A+16.73%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+7.37%+11.25%+7.37%+10.86%N/AN/AN/A+15.94%
กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต (KF-GLS)-6.00%-15.25%-6.00%N/AN/AN/AN/A-20.91%446
ดัชนี EMMI EURO OverNight Index Average (EONIA) (TR)-2.95%-6.03%-2.95%N/AN/AN/AN/A-7.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.47%+10.88%+9.48%N/AN/AN/AN/A+11.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.41%+6.76%+6.41%N/AN/AN/AN/A+6.63%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผล (KF-GBRAND)+4.91%+6.80%+4.91%N/AN/AN/AN/A+6.07%655
MSCI World Index (บาท)+1.65%+6.59%+1.65%N/AN/AN/AN/A+6.87%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.33%+8.17%+6.37%N/AN/AN/AN/A+8.51%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.90%+7.42%+6.90%N/AN/AN/AN/A+7.97%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ปันผล (KF-GPROPD)-3.38%-9.09%-3.38%-9.62%N/AN/AN/A-9.62%152
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed (บาท)-2.91%-5.98%-2.91%-4.19%N/AN/AN/A-4.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+10.12%+11.87%+10.13%+11.56%N/AN/AN/A+11.54%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.66%+10.90%+8.66%+11.11%N/AN/AN/A+11.09%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (KFLTFD70)+2.84%+3.86%+2.84%+7.30%+3.05%+5.16%N/A+8.86%7,477
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.17%+7.88%+5.17%+8.40%+8.56%+10.12%N/A+11.35%
ดัชนี SET TRI+2.96%+7.11%+2.96%+12.85%+4.89%+5.82%N/A+7.60%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.88%+11.69%+6.88%+12.19%+12.83%+15.00%N/A+20.33%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)+0.85%+3.63%+0.85%+8.35%+2.38%+5.42%+7.80%+7.19%713
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.38%+9.30%+5.39%+9.38%+9.27%+11.46%+15.50%+15.65%
เกณฑ์มาตรฐาน(12)+2.19%+5.35%+2.19%+11.31%+6.10%+7.06%+9.92%+9.06%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.86%+8.82%+4.86%+9.56%+10.47%+12.35%+14.60%+15.03%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล (KFLTFDIV)+3.88%+5.08%+3.88%+9.37%+2.79%+5.98%+12.91%+12.38%39,342
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.24%+10.70%+7.24%+11.23%+11.90%+14.42%+15.88%+15.43%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)+1.29%+5.40%+1.29%+12.30%+3.26%+7.38%+10.20%+10.01%1,469
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.95%+13.75%+7.97%+13.72%+13.51%+16.66%+21.27%+21.22%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D)+5.68%+15.71%+5.68%+19.56%+5.91%+8.68%+10.82%+9.76%1,035
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.40%+14.84%+8.43%+14.59%+14.18%+16.76%+20.94%+20.66%
ดัชนี SET TRI+2.96%+7.11%+2.96%+12.85%+4.89%+5.82%+8.95%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.88%+11.69%+6.88%+12.19%+12.83%+15.00%+20.23%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 (KFLTF50)+3.89%+6.28%+3.89%+13.04%+4.91%+6.07%+10.91%+9.92%2,096
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.31%+12.22%+8.31%+13.47%+14.58%+16.44%+22.56%+22.24%
ดัชนี SET50 TRI+4.13%+6.38%+4.13%+10.90%+2.40%+3.57%+7.84%+6.67%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.34%+12.27%+8.34%+13.61%+14.80%+16.57%+22.88%+22.63%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+2.13%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+2.34%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล (KFLTFAST-D)+2.90%N/A+2.90%N/AN/AN/AN/A+6.64%480
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.44%N/A+6.46%N/AN/AN/AN/A+6.32%
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)+2.38%N/A+2.38%N/AN/AN/AN/A+5.73%454
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.95%N/A+8.95%N/AN/AN/AN/A+8.97%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์+2.96%N/A+2.96%N/AN/AN/AN/AN/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.88%N/A+6.88%N/AN/AN/AN/AN/A
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF ทุกกองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีตราสารเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCASHRMF)+0.26%+0.51%+0.26%+0.99%+1.26%+1.68%+1.80%+2.04%1,385
เกณฑ์มาตรฐาน(1)+0.35%+0.70%+0.35%+1.39%+1.52%+1.89%+1.87%+2.06%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.04%+0.04%+0.08%+0.04%+0.06%+0.08%+0.10%+0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.09%+0.08%+0.09%+0.07%+0.11%+0.18%+0.39%+0.44%
กรุงศรีพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOVRMF)+0.51%+0.18%+0.51%+0.37%+2.18%+3.01%+2.70%+2.42%4,472
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.39%+0.51%+0.39%+0.55%+0.62%+0.68%+0.98%+2.43%
กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLTGOVRMF)+0.62%-0.69%+0.62%-1.02%+1.91%+2.61%+2.01%+1.87%339
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.92%+1.17%+0.92%+1.44%+1.07%+0.98%+0.74%+0.68%
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)+0.50%+0.42%+0.50%+0.70%+2.19%+2.56%+1.86%+1.81%175
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+0.39%+0.42%+0.39%+0.53%+0.53%+0.55%+0.49%+0.45%
เกณฑ์มาตรฐาน(2)+0.57%-1.14%+0.57%-1.26%+3.19%+3.37%+3.38%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+0.62%+1.02%+0.62%+1.31%+1.22%+1.24%+1.56%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีทวีทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFTSRMF)+3.55%+6.58%+3.55%+11.50%+3.38%+8.82%+9.99%+14.04%2,809
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.83%+11.54%+6.83%+11.56%+11.91%+15.92%+20.33%+20.38%
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ล 2 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFFLEX2RMF)+3.50%+6.47%+3.50%+11.26%+3.32%+10.35%+11.16%+12.42%726
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.81%+11.41%+6.81%+11.44%+11.73%+15.57%+18.98%+19.39%
เกณฑ์มาตรฐาน(13)+1.76%+2.95%+1.76%+5.73%+4.04%+4.61%+6.46%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.91%+4.97%+2.91%+5.07%+5.31%+6.30%+8.38%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFDIVRMF)+3.81%+5.01%+3.81%+9.30%+2.84%+6.23%N/A+11.82%8,731
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.05%+10.55%+7.05%+11.13%+11.90%+14.41%N/A+16.03%
กรุงศรีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEQRMF)+1.21%+5.26%+1.21%+12.24%+3.25%+7.26%+10.33%+10.12%926
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.82%+13.76%+7.83%+13.74%+13.52%+16.68%+21.27%+21.18%
ดัชนี SET TRI+2.96%+7.11%+2.96%+12.85%+4.89%+5.82%+8.95%N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.88%+11.69%+6.88%+12.19%+12.83%+15.00%+20.23%N/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)+3.85%+6.90%+3.85%+14.35%+5.80%+6.96%+11.24%+10.14%1,153
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+8.06%+12.36%+8.07%+13.30%+14.16%+16.30%+22.32%+22.23%
ดัชนี SET100 TRI+3.91%+7.12%+3.91%+12.57%+3.30%+4.35%+8.24%+7.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.04%+12.47%+8.04%+13.57%+14.58%+16.48%+22.57%+22.58%
Tracking Difference (TD)N/AN/AN/A+1.78%N/AN/AN/AN/A
Tracking Error (TE)N/AN/AN/A+2.41%N/AN/AN/AN/A
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOLDRMF)+2.56%-7.67%+2.56%-3.05%-0.95%-5.05%N/A+2.15%999
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (บาท) +4.33%-6.60%+4.33%-1.65%+0.73%-3.52%N/A+3.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+9.01%+10.86%+9.02%+12.05%+12.27%+14.44%N/A+15.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+12.20%+12.99%+12.20%+13.86%+14.10%+15.87%N/A+16.58%
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFEURORMF)+5.58%+3.10%+5.58%+3.07%N/AN/AN/A+7.61%84
ดัชนี S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return (บาท)+4.43%+2.87%+4.43%+3.85%N/AN/AN/A+2.82%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+7.93%+9.42%+7.98%+13.93%N/AN/AN/A+15.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+8.25%+9.75%+8.25%+15.91%N/AN/AN/A+16.83%
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)+5.06%+2.30%+5.06%+3.70%N/AN/AN/A+1.28%1,003
ดัชนี MSCI World Healthcare Total Return Index (บาท)+3.55%+1.01%+3.55%+4.41%N/AN/AN/A+2.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+11.17%+15.20%+11.23%+14.79%N/AN/AN/A+17.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+9.03%+11.46%+9.03%+11.95%N/AN/AN/A+14.00%
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF)-4.88%+20.25%-4.88%+20.02%N/AN/AN/A-1.10%49
ดัชนี MSCI Japan USD hedged (บาท) -3.75%+14.11%-3.75%+10.83%N/AN/AN/A-6.09%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+21.45%+19.12%+21.49%+24.20%N/AN/AN/A+25.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+15.65%+18.02%+15.65%+21.65%N/AN/AN/A+25.02%
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)+4.92%N/A+4.92%N/AN/AN/AN/A+8.78%138
MSCI World Index (บาท)+1.65%N/A+1.65%N/AN/AN/AN/A+5.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+6.25%N/A+6.26%N/AN/AN/AN/A+6.74%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+6.90%N/A+6.90%N/AN/AN/AN/A+7.19%
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)+1.96%N/A+1.96%N/AN/AN/AN/A+2.86%110
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index+0.93%N/A+0.93%N/AN/AN/AN/A+1.37%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.50%N/A+1.50%N/AN/AN/AN/A+1.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.96%N/A+1.96%N/AN/AN/AN/A+3.57%
กองทุนกรุงศรีไลฟ์สเตจ
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 20 พลัส (KFLS20PLUS)+2.01%+3.03%+2.01%+6.61%+2.71%N/AN/A+3.60%50
เกณฑ์มาตรฐาน(14)+2.86%+4.93%+2.86%+11.42%+6.32%N/AN/A+5.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+5.88%+8.12%+5.88%+8.43%+8.54%N/AN/A+10.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+4.97%+8.06%+4.97%+8.37%+8.80%N/AN/A+10.53%
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 30 พลัส (KFLS30PLUS)+1.45%+2.14%+1.45%+4.56%+1.97%N/AN/A+2.71%62
เกณฑ์มาตรฐาน(15)+2.33%+3.60%+2.33%+8.55%+5.05%N/AN/A+4.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+4.06%+5.61%+4.06%+5.81%+6.01%N/AN/A+7.27%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+3.63%+5.74%+3.63%+5.97%+6.27%N/AN/A+7.56%
กรุงศรีไลฟ์สเตจ 55 พลัส (KFLS55PLUS)+0.70%+1.11%+0.70%+2.14%+1.26%N/AN/A+1.52%21
เกณฑ์มาตรฐาน(16)+1.61%+1.75%+1.61%+4.57%+3.50%N/AN/A+3.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.58%+2.22%+1.58%+2.29%+2.43%N/AN/A+3.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.77%+2.40%+1.77%+2.53%+2.65%N/AN/A+3.27%
กองทุนกรุงศรี 2TM
กองทุนเปิดผลตอบแทนย้อนหลังขนาดกองทุน (ล้านบาท)
% ตามช่วงเวลา% ต่อปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
3 เดือน6 เดือนYTD1 ปี3 ปี5 ปี10 ปี
กรุงศรีมิกซ์ 2TM (KFMX2TM)+0.85%-0.07%+0.85%+0.94%+1.61%N/AN/A+1.46%152
เกณฑ์มาตรฐาน(17)+1.58%+1.69%+1.58%+4.44%+3.41%N/AN/A+3.22%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.21%+1.46%+1.21%+1.48%+1.56%N/AN/A+1.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+1.77%+2.40%+1.77%+2.53%+2.65%N/AN/A+3.28%
กรุงศรีมิกซ์พลัส 2TM (KFMXPLS2TM)+1.22%+0.44%+1.22%+1.89%+1.82%N/AN/A+1.80%1,082
เกณฑ์มาตรฐาน(18)+2.11%+3.02%+2.11%+7.28%+4.65%N/AN/A+4.41%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน+1.74%+2.31%+1.75%+2.33%+2.48%N/AN/A+3.08%
ความผันผวนของตัวชี้วัด+2.98%+4.59%+2.98%+4.79%+5.03%N/AN/A+6.12%
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
หมายเหตุ
(1)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
(2)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (1) และผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(3)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(4)
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (ในสัดส่วน 45%) และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ระยะเวลา 1 เดือน (ZRR Index 1 month) (ในสัดส่วน 55%)
(5)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(6)
ค่าเฉลี่ยระหว่างผลตอบแทนดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์]
(7)
ค่าเฉลี่ยระหว่าง [อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ] และ [ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน]
(8)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1)TBMA Short-term Government Bond Index 30%, (2)TBMA Commercial Paper Index BBB- up 20%, (3)average interest rate one-year deposit rate of Bangkok Bank, Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank 20% and (4)THBFIX6M 30%
(9)
(1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล อายุคงเหลือไม่เกิน 10 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 50% (2) ดัชนีหุ้นกู้ภาคเอกชน Mark-to-Market (MTM) Corporate Bond Index อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป กลุ่มอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย 30% (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา เฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 10% (4) THBFIX 6 เดือน 10%
(10)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 40%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 25%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 15% และ (4) SET Total Return Index 20%
(11)
แจ้งการเปลี่ยนแปลง Benchmark จากเดิม 25% ดัชนี MSCI Brazil T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI Russia T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI India T.R.(Net) + 25% ดัชนี MSCI China T.R.(Net) (บาท) เป็น MSCI BRIC Net TR ในสกุลยูโร ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 58
(12)
ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 70% และ ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) ระยะเวลา 3 เดือน 30%
(13)
ค่าเฉลี่ยของเกณฑ์มาตรฐาน (2) และดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
(14)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 10%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 5%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 5%, (4) SET Total Return Index 70% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(15)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 20%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 50% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(16)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 40%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 15%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 15%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(17)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 ปี 50%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 20% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%
(18)
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปีณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ (1) Zero Rate Return Index ระยะเวลา 1 30%, (2) Corporate Zero Rate Return Index ตั้งแต่ BBB ระยะเวลา 1 ปี 10%, (3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดา ระยะเวลา 1 ปี ของ ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกร และ ธ.ไทยพาณิชย์ 10%, (4) SET Total Return Index 40% และ (5) ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM 10%