คำนวณเงินลงทุนใน LTF

หากคุณต้องการทราบว่าจะลงทุนใน LTF สูงสุดเท่าไรจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ลองกรอกข้อมูลต่อไปนี้แล้วคุณจะทราบ

เงินได้ประจำปีก่อนลดหย่อนภาษี*

บาท

 
 
*เงินได้ประจำปีก่อนลดหย่อนภาษี หมายถึง เงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น บำเหน็จ ฯลฯ ตามมาตรา 40 (1) (2) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร