โปรโมชั่น/กองทุนใหม่


3 ดี All in Fund ง่าย ครบ จบในกองทุนเดียว
รับโปรโมชั่นพิเศษเมื่อลงทุนในกองทุน KFHAPPY, KFGOOD, KFSUPER ระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. - 30 ส.ค. 2562

อยากลงทุนสบายใจ มีโอกาสได้ผลตอบแทนดีๆ ไม่ต้องเสี่ยงสูงกับสินทรัพย์เดียว
ไม่ต้องจัดพอร์ตเงินลงทุนเอง ไม่ต้องตามติดเศรษฐกิจเพื่อปรับพอร์ต และ...
ไม่ต้องใช้เงินเยอะ เลือก “3 ดี All in Fund"


ทำไมต้อง 3 ดี All in Fund

  • ง่าย... เพราะไม่ต้องเลือกสินทรัพย์และจับจังหวะลงทุนด้วยตนเอง กองทุนกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ที่ผ่านการคัดสรรด้วยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ

  • ครบ... เพราะรวมทั้งสินทรัพย์สร้างความมั่นคง ได้แก่ ตราสารหนี้ และสินทรัพย์สร้างความมั่งคั่ง ได้แก่ หุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมาไว้ในกองทุนเดียว ด้วยการจัดสัดส่วนที่เหมาะสมกับผลตอบแทนเป้าหมายและความเสี่ยงที่คุณรับได้

  • จบในกองทุนเดียว... เพราะผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ได้อย่างยืดหยุ่น ให้รับกับสถานการณ์ จึงไม่พลาดโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีตามการเติบโตของเศรษฐกิจ และลดความผันผวนเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว


นโยบายการลงทุนของ 3ดี All in Fund

  • ลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ หุ้นจดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI สัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO และอาจมีการลงทุนในหน่วย property หรือหน่วย infra และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

  • ระดับความเสี่ยง: 5 - เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / สำหรับสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

  • ลงทุนขั้นต่ำ: 500 บาท 


ดูข้อมูลกองทุน KFHAPPY
ดูข้อมูลกองทุน KFGOOD

รายละเอียดการลงทุน / เงื่อนไขโปรโมชั่นฯ*
 

*โปรโมชั่นพิเศษเมื่อมียอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุน KFHAPPY, KFGOOD, KFSUPER

ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2562

ยอดเงินลงทุนสุทธิทุกๆ 50,000 บาท ในกองทุนที่ร่วมรายการ

รับหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH มูลค่า 100 บาท


1. กองทุนที่ร่วมรายการ คือ KFHAPPY, KFGOOD และ KFSUPER
2. ยอดเงินลงทุนที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องเป็นยอดเงินลงทุนสุทธิในช่วงระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2562 โดยนับรวมเงินลงทุนในทุกกองทุนที่ร่วมรายการ (ยอดเงินลงทุนสุทธิ คือ ยอดซื้อและสับเปลี่ยนเข้า หักด้วยยอดขายคืนและสับเปลี่ยนออก ในกองทุนที่ร่วมรายการ)
3. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2562 โดยพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของทุกกองทุนที่ร่วมรายการ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืนหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออกในกองทุนที่ร่วมรายการในระหว่างช่วงวันที่ 31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 ในจำนวนเงินเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้
4. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้ 
5. ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 50,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH ตามรายการส่งเสริมการขายนี้
6. กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
7. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
8. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน KFCASH จะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน
9. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

ตัวอย่างการทำรายการที่เข้าเงื่อนไข และผิดเงื่อนไข

 


คำเตือน
 
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond)ในอัตราส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน หรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ


ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี