โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


SSF | RMF ลงทุนสะสม โอกาสเพิ่มผลตอบแทน
เมื่อลงทุนใน SSF และ/หรือ RMF แบบสม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่อง 12 เดือนตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 65 รับเพิ่ม หน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 0.5% ของยอดเงินลงทุนสะสม*

*รายละเอียด / เงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH-A 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยตนเอง หรือ ผ่านการสมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำในกลุ่มกองทุน SSF และ RMF ยกเว้น กองทุน KFCASHSSF, KFAFIXSSF, KFCASHRMF, KFAFIXRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF, และ SSF/ RMF ใหม่ในปี 2565 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง ด้วยจำนวนเงินลงทุนเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่มกราคม – ธันวาคม 2565 เท่านั้น
 • จำนวนเงินลงทุนที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องเป็นเงินที่ลงทุนในกองทุนเดียวกันจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน กรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะลงทุนแบบสม่ำเสมอมากกว่า 1 กองทุน บริษัทจะนับจำนวนเงินลงทุนของแต่ละกองทุนแยกกัน
 • หากไม่มีรายการซื้อหน่วยลงทุนในเดือนใด ไม่ว่าจะเกิดจากการที่ผู้ลงทุนไม่ได้ทำรายการซื้อกองทุน หรือ บริษัทไม่สามารถหักบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในใบสมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ เป็นเหตุให้การลงทุนในกองทุนนั้นขาดความต่อเนื่อง ไม่ครบ 12 เดือน จะถือว่าผิดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ จำนวนเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวทั้งจำนวนจะไม่ถูกนำมารวมคำนวณในสิทธิ์ที่จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH-A ตามโปรโมชั่นนี้
 • หากผู้ลงทุนทำรายการซื้อกองทุนด้วยตนเองและ/หรือสมัครใช้บริการลงทุนแบบประจำทุกเดือนต่อเนื่องครบ 12 เดือน แต่ยอดเงินลงทุนไม่เท่ากันทุกเดือน เช่น มีเดือนที่ลงทุนด้วยจำนวนเงินน้อยกว่า/มากกว่าเดือนอื่นๆ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจะนำจำนวนเงินในเดือนที่ลงทุนน้อยที่สุดคูณด้วย 12 เดือน เพื่อเป็นยอดเงินลงทุนรวมสำหรับการคำนวณสิทธิ์ที่จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH-A ตามโปรโมชั่นนี้ เนื่องจากเป็นยอดเงินที่ถือว่ามีการลงทุนต่อเนื่องครบ 12 เดือน
 • ยอดเงินลงทุนที่ได้รับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆในปี 2565 อีก แต่จำนวนเงินลงทุนที่เกินกว่ายอดเงินลงทุนรวมที่ได้รับโปรโมชั่นนี้ และจำนวนเงินลงทุนที่ผิดเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ จะนำไปรวมคำนวณโปรโมชั่นในรายการ “ลงทุน SSF / RMF สะสมทั้งปี 2565” ต่อไปตามเงื่อนไข

ตัวอย่างการลงทุน
คุณ A ลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยตนเองในกองทุน 
 ( / )  KFENS50SSF เดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2565 รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 120,000 บาท
ดังนั้น คุณ A จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 600 บาท

คุณ B
สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือนในกองทุนต่อไปนี้
  ( / )  KFS100SSF เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2565 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 60,000 บาท
  ( / )  KFGGSSF เดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2565 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 24,000 บาท
 ทำรายการซื้อกองทุนด้วยตนเองในกองทุน
  ( / )  KFGBRANRMF เดือนละ 3,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2565 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 36,000 บาท
รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือนทั้ง 3 กองทุน เป็นเงินลงทุน 120,000 บาท
ดังนั้น คุณ B จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 600 บาท

คุณ C สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ ในกองทุนต่อไปนี้
 ( X )  KFCLIMASSF เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2565 แต่ในเดือน มิ.ย. ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อกองทุนได้ และไม่มีรายการซื้อกองทุนด้วยตนเองในเดือนนี้เลย ถือว่าผิดเงื่อนไขทั้งจำนวน (ไม่ว่าจะมีการลงทุนในเดือนต่อไปอีกหรือไม่)
( / )  KFUSRMF  เดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2565 รวม 12 เดือน ในเดือน ก.ค. และ ธ.ค. ทำรายการซื้อกองทุนนี้ด้วยตนเองเพิ่มอีกเดือนละ 20,000 บาท เป็นเงินลงทุน 64,000 บาท
( / )  KFGTECHRMF   เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – เม.ย. 2565 เดือนละ 7,000 บาท ตั้งแต่ พ.ค. – พ.ย. และ 10,000 บาทในเดือน ธ.ค. รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 79,000 บาท
รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือน เพียง 2 กองทุน ได้แก่ 
 • KFUSRMF คิดเป็นเงินลงทุนน้อยที่สุดต่อเดือนคือ 2,000 บาท x 12 เดือน = 24,000 บาท
 • KFGTECHRMF คิดเป็นเงินลงทุนน้อยที่สุดต่อเดือนคือ 5,000 บาท x 12 เดือน = 60,000 บาท
ดังนั้น คุณ C จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 420 บาท เงินลงทุนส่วนที่เหลือ 114,000 บาท จะมีสิทธิได้รับโปรโมชั่นรวมยอดเงินลงทุนใน SSF / RMF ทั้งปี
 
 • ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 66 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH-A
 • ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะทำการนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 • บริษัทจะทำการโอนหน่วยลงทุน KFCASH-A ตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ภายในวันที่ 28 เม.ย. 66 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการโอน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

สะดวกสบายกว่าและไม่ต้องกังวลว่าจะลืมทำรายการ เมื่อตั้งรายการซื้อกองทุน SSF และ RMF แบบประจำผ่าน @ccess Mobile App หรือ @ccess Online Service โดย log-in เข้าสู่ระบบ แล้วเลือกเมนู > รายการแบบประจำ > รายการซื้อแบบประจำ | เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่  

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คะแนนสะสมในบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้น บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด) แลกเป็นเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนใน SSF/ RMF ได้ทุกกองทุน  ผ่าน @ccess Mobile Application และ @ccess Online Service โดยทุก 1,000 พอยต์ แทนเงินลงทุน 100 บาท | รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ คลิกที่นี่  

เงื่อนไขการซื้อกองทุนรวมด้วยบัตรเครดิต
 • ผู้ลงทุนสามารถใช้บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม วีซ่า/มาสเตอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, บัตรเครดิต กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ทุกประเภท, บัตรเครดิต กรุงศรี นาว, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ และบัตรเครดิตโลตัส เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุ่ม SSF และ RMF* ของบริษัทในมูลค่าการซื้อขั้นต่ำ ดังนี้  
  • SSF: 500 บาท                   
  • RMF: 2,000 บาท ยกเว้น KFACHINRMF, KFCLIMARMF, KFGGRMF และ KFUSRMF 500 บาทขึ้นไป
*ยกเว้นกองทุน KFCASHSSF, KFAFIXSSF, KFCASHRMF, KFAFIXRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF, และ SSF/ RMF ใหม่ในปี 2565 ที่บริษัทจะประกาศยกเว้นภายหลัง     
 • การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกับบัตรเครดิต
 • เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจะเป็นไปตามที่บริษัทและบริษัทบัตรเครดิตกำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการซื้อด้วยบัตรเครดิต  โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
รายละเอียดกองทุน KFCASH-A คลิกที่นี่ 
คู่มือการลงทุน SSF และ RMF คลิกที่นี่
 
Email_access_Mobile_App_TH.jpg
 

คำเตือน
 
 • SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม | RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ 
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • สำหรับ KFGOLDRMF
  • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • กองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยบริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยราคาปิดของ SPDR Gold Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งราคาปิด ณ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อาจจะมีราคาที่แตกต่างจากราคาปิดของทองคำ (Gold Commodities) หรือราคาปิดของ SPDR Gold Trust ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะได้ราคาหน่วยลงทุนที่แตกต่างจากราคาทองคำ หรือราคาของ SPDR Gold Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ได้
 • KFACHINSSF*, KFACHINRMF*, KFCLIMASSF, KFCLIMARMF, KFEURORMF, KFGBRANSSF*, KFGBRANRMF*, KFGTECHRMF, KFHCARERMF, KFINDIARMF, KFJAPANRMF, KFUSSSF* และ KFUSRMF* ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (*หมายเหตุ: ปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
 • KFAFIXSSF, KFAFIXRMF, KFGGSSF, KFGGRMF, KFINFRASSF, KFINFRARMF, KFHAPPYSSF และ KFHAPPYRMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
 • KFGTECHRMF และ KFHCARERMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • KFGOLDRMF, KFGTECHRMF และ KFHCARERMF ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุนกองทุน SSF

กองทุน RMF

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี