โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


ตั้งต้นปีใหม่...ตั้งใจลงทุน SSF | RMF ทุกเดือน
รับเพิ่ม...สุขเพิ่มทั้งปี เมื่อลงทุน SSF และ RMF สม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องครบ 12 เดือน ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 64 

ลงทุน SSF และ RMF แบบสม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่องครบ 12 เดือน
ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2564
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 0.5% ของยอดเงินลงทุนสะสม*


*รายละเอียด / เงื่อนไขการลงทุน
 
เงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH-A 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยตนเอง หรือ ผ่านการสมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำในกลุ่มกองทุน SSF และ RMF ยกเว้น กองทุน KFCASHSSF, KFAFIXSSF, KFCASHRMF, KFAFIXRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF, และ SSF/ RMF ใหม่ในปี 2564 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง ด้วยจำนวนเงินลงทุนเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่มกราคม – ธันวาคม 2564 เท่านั้น
 • จำนวนเงินลงทุนที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องเป็นเงินที่ลงทุนในกองทุนเดียวกันจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน กรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะลงทุนแบบสม่ำเสมอมากกว่า 1 กองทุน บริษัทจะนับจำนวนเงินลงทุนของแต่ละกองทุนแยกกัน
 • หากไม่มีรายการซื้อหน่วยลงทุนในเดือนใด ไม่ว่าจะเกิดจากการที่ผู้ลงทุนไม่ได้ทำรายการซื้อกองทุน หรือ บริษัทไม่สามารถหักบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในใบสมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ เป็นเหตุให้การลงทุนในกองทุนนั้นขาดความต่อเนื่อง ไม่ครบ 12 เดือน จะถือว่าผิดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ จำนวนเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวทั้งจำนวนจะไม่ถูกนำมารวมคำนวณในสิทธิ์ที่จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH-A ตามโปรโมชั่นนี้
 • หากผู้ลงทุนทำรายการซื้อกองทุนด้วยตนเองและ/หรือสมัครใช้บริการลงทุนแบบประจำทุกเดือนต่อเนื่องครบ 12เดือน แต่ยอดเงินลงทุนไม่เท่ากันทุกเดือน เช่น มีเดือนที่ลงทุนด้วยจำนวนเงินน้อยกว่า/มากกว่าเดือนอื่นๆ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจะนำจำนวนเงินในเดือนที่ลงทุนน้อยที่สุดคูณด้วย 12 เดือน เพื่อเป็นยอดเงินลงทุนรวมสำหรับการคำนวณสิทธิ์ที่จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH-A ตามโปรโมชั่นนี้ เนื่องจากเป็นยอดเงินที่ถือว่ามีการลงทุนต่อเนื่องครบ 12 เดือน
 • ยอดเงินลงทุนที่ได้รับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆในปี 2564 อีก แต่จำนวนเงินลงทุนที่เกินกว่ายอดเงินลงทุนรวมที่ได้รับโปรโมชั่นนี้ และจำนวนเงินลงทุนที่ผิดเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ จะนำไปรวมคำนวณโปรโมชั่นในรายการ “ลงทุน SSF / RMF สะสมทั้งปี 2564” ต่อไปตามเงื่อนไข

ตัวอย่างการลงทุน
คุณ A
- ลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยตนเองในกองทุน 
  ( / )  KFENS50SSF เดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2564 รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 120,000 บาท
ดังนั้น คุณ A จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 600 บาท

คุณ B
- สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือนในกองทุนต่อไปนี้
  ( / )  KFS100SSF เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2564 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 60,000 บาท
  ( / )  KFACHINSSF เดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2564 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 24,000 บาท
- ทำรายการซื้อกองทุนด้วยตนเองในกองทุน
  ( / )  KFGBRANRMF เดือนละ 3,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2564 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 36,000 บาท
รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือนทั้ง 3 กองทุน เป็นเงินลงทุน 120,000 บาท
ดังนั้น คุณ B จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 600 บาท

คุณ C
- สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ ในกองทุนต่อไปนี้
  ( X )  KFHAPPYSSF เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2564 แต่ในเดือน มิ.ย. ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อกองทุนได้ และไม่มีรายการซื้อกองทุนด้วยตนเองในเดือนนี้เลย ถือว่าผิดเงื่อนไขทั้งจำนวน (ไม่ว่าจะมีการลงทุนในเดือนต่อไปอีกหรือไม่)
  ( / )  KFACHINRMF  เดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2564 รวม 12 เดือน ในเดือน ก.ค. และ ธ.ค. ทำรายการซื้อกองทุนนี้ด้วยตนเองเพิ่มอีกเดือนละ 20,000 บาท เป็นเงินลงทุน 64,000 บาท
  ( / )  KFGTECHRMF   เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – เม.ย. 2564 เดือนละ 7,000 บาท ตั้งแต่ พ.ค. – พ.ย. และ 10,000 บาทในเดือน ธ.ค. รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 79,000 บาท
รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือน เพียง 2 กองทุน ได้แก่ 
KFACHINRMF คิดเป็นเงินลงทุนน้อยที่สุดต่อเดือนคือ 2,000 บาท x 12 เดือน = 24,000 บาท
KFGTECHRMF คิดเป็นเงินลงทุนน้อยที่สุดต่อเดือนคือ 5,000 บาท x 12 เดือน = 60,000 บาท
ดังนั้น คุณ C จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 420 บาท เงินลงทุนส่วนที่เหลือ 114,000 บาท จะมีสิทธิได้รับโปรโมชั่นรวมยอดเงินลงทุนใน SSF / RMF ทั้งปี
 
 • ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 65 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH-A
 • ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการซื้อ และรายการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนในกลุ่ม SSF และ RMF ของบริษัท ผ่านการสมัครใช้บริการซื้อแบบประจำและสับเปลี่ยนแบบประจำหรือลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยตนเองด้วยจำนวนเงินลงทุนเท่ากันทุกเดือน หักด้วย ยอดลงทุนรวมของรายการ ขายคืน รายการสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนใดๆ ของบริษัท และ SSF/ RMF ที่ไม่ร่วมรายการ และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุ่ม SSF/ RMF ของบริษัทไปยังบลจ.อื่น ยกเว้น กรณีการขายคืน สับเปลี่ยนออกและโอนออกจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 63 โดยบริษัทจะใช้วิธีคำนวณแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีที่ทางกรมสรรพกรกำหนด
 • ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะทำการนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 • บริษัทจะทำการโอนหน่วยลงทุน KFCASH-A ตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ภายในวันที่ 29 เม.ย. 65 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการโอน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

สะดวกสบายกว่าและไม่ต้องกังวลว่าจะลืมทำรายการ เมื่อตั้งรายการซื้อกองทุน SSF และ RMF แบบประจำผ่าน @ccess Mobile App หรือ @ccess Online Service โดย log-in เข้าสู่ระบบ แล้วเลือกเมนู > รายการแบบประจำ > รายการซื้อแบบประจำ | เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่  

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คะแนนสะสมในบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภท (ยกเว้น บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด) แลกเป็นเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนใน SSF/ RMF ได้ทุกกองทุน  ผ่าน @ccess Mobile Application และ @ccess Online Service โดยทุก 1,000 พอยต์ แทนเงินลงทุน 100 บาท | รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ คลิกที่นี่

เงื่อนไขการซื้อกองทุนรวมด้วยบัตรเครดิต
 • ผู้ลงทุนสามารถใช้บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีที่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ, กรุงศรี เอ็กซ์คลูซฟ ซิกเนเจอร์,  กรุงศรี ซิกเนเจอร์, กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, กรุงศรี แพลทินัม, กรุงศรี แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด, กรุงศรี วีซ่า/ มาสเตอร์การ์ด, กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด, โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เซ็นทรัล เครดิต คาร์ด, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, เอไอเอ วีซ่า และเทสโก้ โลตัส วีซ่า เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุ่ม SSF และ RMF* ของบริษัทในมูลค่าการซื้อขั้นต่ำดังนี้  
 1. SSF: 500 บาท                    
 2. RMF: 2,000 บาท ยกเว้น KFACHINRMF 500 บาทขึ้นไป
*ยกเว้นกองทุน KFCASHSSF, KFAFIXSSF, KFCASHRMF, KFAFIXRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF ตลอดจน SSF หรือ RMF ใหม่ในปี 2564 ที่บริษัทจะประกาศยกเว้นภายหลัง     
 • การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกับบัตรเครดิต
 • เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจะเป็นไปตามที่บริษัทและบริษัทบัตรเครดิตกำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการซื้อด้วยบัตรเครดิต  โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
รายละเอียดกองทุน KFCASH-A
อ่านคู่มือการลงทุน SSF และ RMF ได้ที่นี่

คำเตือน
 
 • SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม | RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ 
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • สำหรับ KFGOLDRMF
  • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • กองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยบริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยราคาปิดของ SPDR Gold Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งราคาปิด ณ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อาจจะมีราคาที่แตกต่างจากราคาปิดของทองคำ (Gold Commodities) หรือราคาปิดของ SPDR Gold Trust ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะได้ราคาหน่วยลงทุนที่แตกต่างจากราคาทองคำ หรือราคาของ SPDR Gold Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ได้
 • KFACHINSSF*, KFACHINRMF*, KFEURORMF, KFGBRANRMF*, KFGTECHRMF, KFHCARERMF, KFINDIARMF และ KFJAPANRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (*หมายเหตุ: ปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
 • KFAFIXSSF, KFAFIXRMF และ KFHAPPYSSF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
 • KFACHINSSF, KFACHINRMF, KFHAPPYRMF, KFGOODRMF และ KFSUPERRMF อาจมีการลงทุนในตราสาร non–investment grade/unrated ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
 • KFGTECHRMF และ KFHCARERMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • KFGOLDRMF, KFGTECHRMF และ KFHCARERMF ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน


กองทุน SSF

กองทุน RMF

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี

 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ท่านสามารถอ่านประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่เว็บไซต์ www.krungsriasset.com/pdpa/privacy-notice-th