โปรโมชัน/กองทุนแนะนำ


RMF for PVD ต่อแผนเกษียณ เติมโอกาสผลตอบแทน
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A 0.2% ของเงินโอนตั้งแต่บาทแรก เทียบเท่าล้านละ 2,000 บาท*

*โปรโมชั่น: รับหน่วยลงทุน KFCASH-A 0.2% ของเงินโอนตั้งแต่บาทแรก เทียบเท่าล้านละ 2,000 บาท

กองทุนแนะนำ

  
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)
 


เติมตราสารหนี้ในพอร์ตเพื่อลดความผันผวน กองทุนกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ
 
กรุงศรี SET100-เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFS100RMF)
 


ลงทุนในบริษัทใหญ่ 100 อันดับแรกของตลาดหุ้นไทย เพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี SET100 
 
กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFACHINRMF)
 
 

เข้าถึงโอกาสการเติบโตที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนยุคใหม่ผ่านตลาดหุ้น A-Shares ที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

 
กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCMEGARMF)
 เข้าถึงโอกาสการลงทุนใน 5 เทรนด์ยักษ์ใหญ่ของจีนในกองทุนเดียว
ได้แก่ Consumption, Technology, Healthcare, Clean energy และ New transportation
 
    
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)
 ลงทุนในหุ้นแบรนด์เด่น บริษัทชั้นนำระดับโลก โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค IT การเงิน
ที่ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ลูกค้าก็ยังต้องซื้อต้องใช้
 
    
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)


 
ลงทุนหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ทั่วโลกที่มีความทนทานต่อเศรษฐกิจ ประกอบกับการที่โลกเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย
ยิ่งเป็นโอกาสเติบโตของธุรกิจอย่างเทคโนโลยีการแพทย์ ยา วัคซีน หรือประกันสุขภาพ
 
ทุกกองทุนลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาทเท่านั้น

*เงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH-A
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับเงินโอนจาก PVD (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) มาลงทุนในกลุ่มกองทุน RMF ที่บริหารโดย บลจ.กรุงศรี (“บริษัท”) ทุกกองทุน ยกเว้นกองทุน KFCASHRMF และ RMF ใหม่ในปี 2566 ที่บริษัทอาจประกาศยกเว้นภายหลัง โดยมียอดเงินโอนดังกล่าวในช่วงระหว่างวันที่ 3 ม.ค. – 29 ธ.ค. 66 เท่านั้น
 • ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันที่ 29 มี.ค. 67  ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิ เพื่อรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH-A
 • ยอดเงินลงทุนสุทธิ หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการโอนจาก PVD เข้ากองทุนในกลุ่ม RMF ที่ร่วมรายการ หักด้วย ยอดลงทุนรวมของรายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนออกไปยัง RMF ที่ไม่ร่วมรายการของบริษัท และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุ่ม RMF ของบริษัทไปยังบลจ.อื่น
 • หากผู้ลงทุนมีเลขที่บัญชีกองทุนรวมทั่วไปของบริษัท บริษัทจะคำนวณมูลค่าโปรโมชั่นที่จะได้รับตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ แล้วโอนหน่วยลงทุน KFCASH-A เข้าเลขที่บัญชีกองทุนรวมทั่วไปภายในวันที่ 26 เม.ย. 67 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการโอน
 • หากผู้ลงทุนมีเลขที่บัญชีกองทุน RMF ที่รองรับ PVD เพียงอย่างเดียว บริษัทจะคำนวณมูลค่าโปรโมชั่นที่จะได้รับตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ แล้วโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ลงทุนแจ้งเป็นบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 26 เม.ย. 67
รายละเอียดกองทุน KFCASH-A คลิกที่นี่ 
คู่มือการลงทุน RMF คลิกที่นี่ 

เปิดบัญชีและโอน PVD มา RMF ออนไลน์ คลิกที่นี่

คำเตือน/นโยบายการลงทุน
 
RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • KFS100RMF ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะพิจารณาดัชนี SET 100 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน โดยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนี SET 100 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยงกองทุน: 6 – เสี่ยงสูง
 • KFAFIXRMF เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกรับรอง รับอาวัลหรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชนไม่เกิน 20% ของ NAV | ระดับความเสี่ยงกองทุน: 4 - เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
 • KFACHINRMF ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ UBS (Lux) Investment SICAV China A Opportunity (USD) (Class P acc) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยงกองทุน: 6 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • KFCMEGARMF ลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ (KFCMEGA) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ซึ่งได้ลงทุนในกองทุนรวม /ETF ต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศจีน หรือมีธุรกิจหลักในประเทศจีนซึ่งได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเมกะเทรนด์ | ระดับความเสี่ยงกองทุน 6: เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • KFGBRANRMF ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class ZX) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยงกองทุน: 6 – เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 • KFHCARERMF ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ JPM Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | ระดับความเสี่ยง 7 - เสี่ยงสูง | ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน I กองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
 • สำหรับ KFACHINRMF*/ KFCMEGARMF/ KFGBRANRMF* และ KFHCARERMF เนื่องจากองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (*โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)ข้อมูลกองทุน RMFย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี