โปรโมชั่น/กองทุนใหม่


LTF | RMF สะสมทุกเดือน สุขเพิ่มทั้งปี 2562
ลงทุน LTF | RMF สม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องครบ 12 เดือน ...

LTF | RMF โปรโมชั่นปี 2562 สำหรับการลงทุนสม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือน

ลงทุน LTF | RMF แบบสม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือน ต่อเนื่องครบ 12 เดือน ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2562 รับหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 0.5% ของยอดเงินลงทุนสะสม**รายละเอียด เงื่อนไขการลงทุน
 
เงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยตนเอง หรือ ผ่านการสมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำในกลุ่มกองทุน LTF และ/หรือ RMF ยกเว้น กองทุน KFLTFTSM-D, KFCASHRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF และ KFAFIXRMF ด้วยจำนวนเงินลงทุนเท่ากันทุกเดือนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่มกราคม – ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 • จำนวนเงินลงทุนที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องเป็นเงินที่ลงทุนในกองทุนเดียวกัน จำนวนเท่าๆ กันทุกเดือนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน กรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์จะลงทุนแบบสม่ำเสมอมากกว่า 1 กองทุน บริษัทจะนับจำนวนเงินลงทุนของแต่ละกองทุนแยกกัน
 • หากไม่มีรายการซื้อหน่วยลงทุนในเดือนใด ไม่ว่าจะเกิดจากการที่ผู้ลงทุนไม่ได้ทำรายการซื้อกองทุน หรือบริษัทไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากและ/หรือ บัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ลงทุนระบุไว้ในใบสมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ เป็นเหตุให้การลงทุนในกองทุนนั้นขาดความต่อเนื่อง ไม่ครบ 12 เดือน จะถือว่าผิดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ จำนวนเงินลงทุนในกองทุนดังกล่าวทั้งจำนวนจะไม่ถูกนำมารวมคำนวณในสิทธิ์ที่จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH ตามโปรโมชั่นนี้
 • หากผู้ลงทุนทำรายการซื้อกองทุนด้วยตนเองและ/หรือสมัครใช้บริการลงทุนแบบประจำทุกเดือนต่อเนื่องครบ 12 เดือน แต่ยอดเงินลงทุนไม่เท่ากันทุกเดือน เช่น มีเดือนที่ลงทุนด้วยจำนวนเงินน้อยกว่า/มากกว่าเดือนอื่นๆ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจะนำจำนวนเงินในเดือนที่ลงทุนน้อยที่สุดคูณด้วย 12 เดือน เพื่อเป็นยอดเงินลงทุนรวมสำหรับการคำนวณสิทธิ์ที่จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH ตามโปรโมชั่นนี้ เนื่องจากเป็นยอดเงินที่ถือว่ามีการลงทุนต่อเนื่องครบ 12 เดือน
 • ยอดเงินลงทุนที่ได้รับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆในปี 2562 อีก แต่จำนวนเงินลงทุนที่เกินกว่ายอดเงินลงทุนรวมที่ได้รับโปรโมชั่นนี้ และจำนวนเงินลงทุนที่ผิดเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ จะนำไปรวมคำนวณโปรโมชั่นในรายการ “ลงทุน LTF/RMFสะสมทั้งปี 2019” ต่อไปตามเงื่อนไข
 
ตัวอย่างการลงทุน
คุณ A
- ลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยตนเองในกองทุน 
( /KFLTFSTARD เดือนละ 10,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2562 รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 120,000 บาท
คุณ A จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 600 บาท

คุณ B
- สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำทุกเดือนในกองทุนต่อไปนี้
( /KFLTFSTARD เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2562 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 60,000 บาท
( /KFLTFEQ เดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2562 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 24,000 บาท
- ทำรายการซื้อกองทุนด้วยตนเองในกองทุน
( /KFHAPPYRMFเดือนละ 3,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2562 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 36,000 บาท
รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือนทั้ง 3 กองทุน เป็นเงินลงทุน 120,000 บาท
คุณ B จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 600 บาท

คุณ C
- สมัครใช้บริการวางแผนการลงทุนแบบประจำ ในกองทุนต่อไปนี้
( XKFLTFSTARDเดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2562 แต่ในเดือน มิ.ย. ไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อกองทุนได้ และไม่มีรายการซื้อกองทุนด้วยตนเองในเดือนนี้เลย ถือว่าผิดเงื่อนไขทั้งจำนวน (ไม่ว่าจะมีการลงทุนในเดือนต่อไปอีกหรือไม่)
( /KFLTFEQเดือนละ 2,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – ธ.ค. 2562 รวม 12 เดือน ในเดือน ก.ค.และ ธ.ค.ทำรายการซื้อกองทุนนี้ด้วยตนเองเพิ่มอีกเดือนละ 20,000 บาท เป็นเงินลงทุน 64,000 บาท
- ทำรายการซื้อกองทุนด้วยตนเองในกองทุน 
( /KFGOODRMFเดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่ ม.ค. – เม.ย. 2562 เดือนละ 7,000 บาท ตั้งแต่ พ.ค. – พ.ย. 2562 และ 10,000 บาทในเดือน ธ.ค. 2562 รวม 12 เดือน เป็นเงินลงทุน 79,000 บาท
รวมระยะเวลาการลงทุนต่อเนื่อง 12 เดือน เพียง 2 กองทุน ได้แก่ 
KFLTFEQ คิดเป็นเงินลงทุนน้อยที่สุดต่อเดือนคือ 2,000 บาท x 12 เดือน = 24,000 บาท
KFGOODRMF คิดเป็นเงินลงทุนน้อยที่สุดต่อเดือนคือ 5,000 บาท x 12 เดือน = 60,000 บาท
คุณ C จะได้รับหน่วยลงทุน KFCASH มูลค่า 420 บาท

 • ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขายนี้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 63 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะทำการคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิ์ในหน่วยลงทุน KFCASH
 • ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดเงินลงทุนรวมของรายการซื้อ และรายการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ของบริษัท ผ่านการสมัครใช้บริการซื้อแบบประจำและสับเปลี่ยนแบบประจำหรือลงทุนแบบสม่ำเสมอด้วยตนเองด้วยจำนวนเงินลงทุนเท่ากันทุกเดือน หักด้วย ยอดลงทุนรวมของรายการ ขายคืน รายการสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนใดๆ ของบริษัท และ LTF/RMF ที่ไม่ร่วมรายการ และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ของบริษัทไปยังบลจ.อื่น ยกเว้น กรณีการขายคืน สับเปลี่ยนออกและโอนออกจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ 28 ธ.ค. 61 โดยบริษัทจะใช้วิธีคำนวณแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีที่ทางกรมสรรพกรกำหนด
 • ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะทำการนับยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 • บริษัทจะทำการโอนหน่วยลงทุน KFCASH ตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ภายในวันที่ 30 เม.ย.63 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการโอน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

สะดวกสบายกว่าและไม่ต้องกังวลว่าจะลืมทำรายการ เมื่อตั้งรายการซื้อกองทุน LTF  | RMF แบบประจำผ่าน @ccess online service โดย log-in เข้าสู่ระบบ แล้วเลือกเมนู > รายการแบบประจำ > รายการซื้อแบบประจำ
 เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่  


เงื่อนไขการซื้อด้วยบัตรเครดิต
 • ผู้ลงทุนสามารถใช้บัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีที่ร่วมรายการ ได้แก่  บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า, เซ็นทรัล เครดิต คาร์ด, ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด, บัตรเครดิต กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า และ บัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ของบริษัท (ยกเว้น กองทุน KFCASHRMF, KFGOVRMF, KFLTGOVRMF, KFMTFIRMF และ KFAFIXRMF) ในมูลค่าตั้งแต่ 2,000 บาท ขึ้นไป 
 • การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมกับบัตรเครดิต
 • เงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจะเป็นไปตามที่บริษัทและบริษัทบัตรเครดิตกำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการซื้อด้วยบัตรเครดิต  โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด
ดูรายละเอียดกองทุน KFCASH
LTF มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนในประเทศไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
RMF มีนโยบายการลงทุนหลากหลาย ทั้งในตราสารหนี้ ตราสารทุนในประเทศและตราสารทุนต่างประเทศ โดย RMF ประเภทกองทุนตราสารทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงื่อนไข LTF
 • ลงทุนสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
 • ต้องถือหน่วยลงทุนอย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน
 • กรณีขายคืนก่อน 7 ปีปฎิทิน ผู้ลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับของเงินลงทุนที่ขายคืน พร้อมชำระเพิ่ม 1.5% ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ และนำผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่ได้จากการขายคืนไปรวมกับเงินได้พึงชำระภาษีตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
 • การขายคืนจะดำเนินการโดยใช้หลักเกณฑ์ "เข้าก่อนออกก่อน (FIFO)"
สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเงื่อนไข RMF
 • ลงทุนไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี และไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. และเบี้ยประกันแบบบำนาญแล้วไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
 • ลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ห้ามหยุดลงทุนติดต่อกันเกิน 1ปี โดยต้องถือหน่วยลงทุนจนถึงอายุ 55 ปี และลงทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุนในกองทุน RMF ผู้ลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีปฎิทิน (นับย้อนหลังตั้งแต่ปีก่อนปีที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไข) และต้องนำเงินผลประโยชน์ (Capital Gain) ที่ได้จากการขายคืนไปรวมกับเงินได้ เพื่อชำระภาษีตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร


คำเตือน
 
LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • สำหรับ KFGOLDRMF
  • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • กองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยบริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยราคาปิดของ SPDR Gold Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งราคาปิด ณ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อาจจะมีราคาที่แตกต่างจากราคาปิดของทองคำ (Gold Commodities) หรือราคาปิดของ SPDR Gold Trust ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะได้ราคาหน่วยลงทุนที่แตกต่างจากราคาทองคำ หรือราคาของ SPDR Gold Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ได้
 • KFJAPANRMF, KFEURORMF, KFHCARERMF, KFGBRANRMF, KFGTECHRMF และ KFLTFAST-D ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • KFINDIARMF ลงทุนในกองทุนหลักที่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศอินเดีย ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย ทั้งนี้ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ 
 • KFHAPPYRMF, KFGOODRMF และ KFSUPERRMF อาจมีการลงทุนในตราสาร non–investment grade/unrated ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
 • KFHCARERMF และ KFGTECHRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • KFHCARERMF, KFGTECHRMF และ KFGOLDRMF ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน


กองทุน LTF ของบลจ.กรุงศรี

กองทุน RMF ของบลจ.กรุงศรี

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี