โปรโมชั่น/กองทุนใหม่


เชื่อมือกรุงศรี เชื่อมั่นกองทุนสตาร์
KFLTFSTARD และ KFSTARRMF

เชื่อมือกรุงศรี เชื่อมั่นกองทุนสตาร์
KFLTFSTARD และ   KFSTARRMF

ลงทุนกับ LTF | RMF ให้คุ้มค่า ต้องได้ผลตอบแทนดีๆ ในอนาคต
KFLTFSTARD และ KFSTARRMF ของบลจ.กรุงศรี คัดสรรหุ้นดาวเด่นจากทุกประเภทมาไว้ในกองทุนเดียว โดยเลือกลงทุนได้ทั้งหุ้นปันผล หุ้นขนาดใหญ่ หุ้นเติบโต หรือหุ้นขนาดกลาง-เล็ก เปิดกว้างและยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนหุ้นให้เหมาะสมในแต่ละภาวะตลาดได้ตลอด เพื่อโอกาสกำไรให้คุณลงทุนมั่นใจได้ยาว


กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยออสตาร์ปันผล (KFLTFSTARD)

กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSTARRMF)

  • ลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO  เฉลี่ยรอบปีบัญชี ≥ 65% ของ NAV สำหรับ KFLTFSTARD และ ≥ 80% ของ NAV สำหรับ KFSTARRMF

  •  ระดับความเสี่ยง 6 : เสี่ยงสูง

  •  KFLTFSTARD มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

  • ลงทุนขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน


LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ

 
กองทุน KFLTFSTARD

กองทุน KFSTARRMF

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี