โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


4 กองทุนรวมตราสารหนี้เชิงรุก
รุกสู่โอกาสการลงทุน มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า

"กองทุนตราสารหนี้" น่าสนใจอย่างไร ทำไมต้องลงทุน  ​

 • ปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ 0.25%* การฝากเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อ และความมั่นคงให้กับอนาคตได้ กองทุนตราสารหนี้จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สร้างโอกาสของผลตอบแทนที่มากกว่า โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงสูง

  *อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของ 3 ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ ณ วันที่ 31 ม.ค. 65 จากธนาคารแห่งประเทศไทย

 • ​ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกมีความผันผวนสูงตามผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤต COVID-19 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตราสารหนี้ยังมีความน่าสนใจ เพราะด้วยสถานการณ์ Covid-19 ที่เริ่มคลี่คลายและการผ่อนปรนมาตรการ Lockdown ลง จึงคาดว่าอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะสั้นมีโอกาสน้อยลงมากที่จะปรับลดลง 

 • แม้ว่าตลาดตราสารหนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารหนี้ระยะกลางถึงยาวยังมีปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก แต่หุ้นกู้ภาคเอกชนไทยจะยังสามารถเป็นสัดส่วนที่ช่วยลดความผันผวนให้กับกองทุนโดยรวมได้บ้างโดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนคาดว่าจะยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้

4 กองทุนตราสารหนี้คุณภาพจาก บลจ.กรุงศรี

 
เจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนของแต่ละกองทุน
กองทุน
KFSPLUS 
KFSMART
KFAFIX-A
KFENFIX
นโยบายการลงทุน 
ลงทุนในตราสารหนี้ดังต่อไปนี้ 
 • ตราสารหนี้ภาครัฐ 
 • ตราสารหนี้ออกโดยสถาบันการเงิน หรือ บริษัทเอกชนในประเทศ
 • ตราสารหนี้ออกโดยสถาบันการเงินต่างประเทศ 
ลงทุนในตราสารหนี้ดังต่อไปนี้ 
 • ตราสารหนี้ภาครัฐ
 • ตราสารหนี้ออกโดยสถาบันการเงิน หรือบริษัทเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สามารถลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภทโดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้แต่ละประเภท  สามารถลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภทโดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี้แต่ละประเภท 
น้ำหนักการลงทุน
ในต่างประเทศ
10-50% ของ NAV
20-50% ของ NAV 0-30% ของ NAV
 79%   ของ NAV
คุณภาพตราสาร
 
 • ระดับสูง
 • ตราสารภาคเอกชนต้องอันดับความน่าเชื่อถือ A- ขึ้นไป
 • ระดับปานกลาง
 • เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี แต่อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ในบางช่วงเวล
 • ระดับปานกลาง
 • ไม่มีข้อจำกัดด้านอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาคเอกชน แต่เน้นคุณภาพตราสารเฉลี่ยให้อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้
 • ระดับปานกลาง
 • ไม่มีข้อจำกัดด้านอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารภาคเอกชน แต่เน้นคุณภาพตราสารเฉลี่ยให้อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้
อายุเฉลี่ยตราสารหนี้
3 - 6 เดือน 6 เดือน - 1 ปี 0 - 5 ปี 2 - 7 ปี
ที่มา: บลจ.กรุงศรี ณ มี.ค. 64 โดยอ้างอิงตามกลยุทธ์การลงทุนปัจจุบันของกองทุน 

กองทุนไหน ... เหมาะกับใครบ้าง 

สรุปจุดเด่นแต่ละกองทุน 

ที่มา:   บลจ.กรุงศรี ณ 30 ก.ย. 64

ดูข้อมูลกองทุน คลิก: KFSPLUS  | KFSMART | KFAFIX-A | KFENFIX

กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ
KF-SINCOME | KF-CSINCOM

ขยายโอกาสการลงทุนด้วยการเพิ่มความยืดหยุ่นในการกระจายการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ศักยภาพทั่วโลกผ่าน PIMCO GIS Income Fund กองทุนตราสารหนี้ชั้นนำระดับโลกที่มีประวัติผลการดำเนินงานพิสูจน์ฝีมือแม้ในช่วงทีภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลกองทุน คลิก: KF-SINCOME | KF-CSINCOM


นโยบายกองทุนตราสารหนี้แนะนำ

กองทุนแนะนำ
KFSPLUS 
KFSMART
KFAFIX-A
KFENFIX
นโยบายการลงทุน 
 • ลงทุนในประเทศในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชนหรือเงินฝากธนาคาร
 • ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศบางส่วน และทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 
 
ระดับความเสี่ยง 
 
ระดับความเสี่ยง 4 : ปานกลางค่อนข้างต่ำ
ทุกกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
ลงทุนขั้นต่ำ (บาท)
1,000 
1,000
2,000
2,000

คำเตือน
 
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กองทุนรวมข้างต้นไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
 • กองทุนรวมข้างต้นอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
 • กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ทำให้กองทุนอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงข้อมูลกองทุนตราสารหนี้กรุงศรีย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี