โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


ลงทุน SSF ให้พอ แล้วใช้ชีวิตต่อให้สุด
โปรโมชั่นเมื่อลงทุนใน SSF รวมกับ SSFX และ RMF ที่ร่วมรายการ รวมยอดทั้งปี รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท**


ทำไมต้อง SSF บลจ. กรุงศรี 

เลือกลงทุนเพื่ออนาคต พร้อมสิทธิลดภาษีกับ 6 กองทุนที่คัดสรรมา หลากหลายนโยบายการลงทุนและประเภทสินทรัพย์ ทั้งตราสารเงิน ตราสารหนี้ หุ้นไทยและต่างประเทศ …ตอบโจทย์นักลงทุนทุกกลุ่ม


 

ผู้ลงทุนที่เน้นความมั่นคงมากกว่าผลตอบแทน และรับความผันผวนของราคาได้เล็กน้อย 
เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง

กองทุนแนะนำ

 

KFCASHSSF

(กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม)

 

KFAFIXSSF

(กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม)

 

นโยบายการลงทุน
 • เน้นการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศมากกว่า 85%
 • อาจมีการลงทุนที่นอกเหนือจากตราสารหนี้ภาครัฐที่อันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่า AA- และอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนประมาณ 1 - 1.5 เดือน
 • กระจายการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ใช้กลยุทธ์เชิงรุก และ ยืดหยุ่น โดยมีกรอบอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ต 0-5 ปี

 

ระดับ
ความเสี่ยง
1 - เสี่ยงต่ำ

4 – เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ 
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
 
 

  

ผู้ลงทุนที่รับความผันผวนของราคาที่ติดลบได้บ้าง เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

KFHAPPYSSF (กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม)

 • ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์   ง่าย ครบ จบในกองทุนเดียว
 • เน้นลงทุนใน: ตราสารหนี้ 75 – 100%/ หุ้น, Property fund, REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน สูงสุดไม่เกิน 25%
 • ปรับสัดส่วนการลงทุนที่ยืดหยุ่นรองรับทุกสถานการณ์
 • ระดับความเสี่ยง : 5 - เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง |   ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
 

 

ผู้ลงทุนที่รับความผันผวนของราคาที่อาจติดลบได้สูง เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนสูงในระยะยาว

  กองทุนแนะนำ   

KFENS50SSF

(กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50
-
เพื่อการออม)

KFDIVSSF

           (กรุงศรีหุ้นปันผล         
-เพื่อการออม)*

 

KFGBRANSSF 

(กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้
ปันผล-เพื่อการออม)*

นโยบายการลงทุน

 • ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ตัวท็อปของดัชนี SET50

 • เน้นลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET50 ประมาณ 90% และลงทุนเชิงรุกในหุ้นที่นอกเหนือดัชนี SET50 ประมาณ 10%

 • เน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มหรือศักยภาพการจ่ายเงินปันผลดีอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวอย่างเข้มข้นก่อนลงทุน

 • ลงทุนในหุ้นแบรนด์เด่น บริษัทชั้นนำระดับโลก

 • เน้นลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูง ที่มีแบรนด์ติดตลาด ยากที่จะเลียนแบบผ่านกองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund (Class ZX) ซึ่งได้รับ Morningstar 5 ดาว ณ 30 ธ.ค. 62

ระดับความเสี่ยง

6 - เสี่ยงสูง

ทุกกองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผล
KFGBRANSSF   ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน


**โปรโมชั่นเมื่อลงทุนใน SSF (ยกเว้น KFCASHSSF และ KFAFIXSSF) SSFX และ RMF ที่ร่วมรายการ    รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทั้งปีทุกๆ 50,000 บาท   

>> ดูรายละเอียดโปรโมชั่นคลิก <<

ลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาทเท่านั้น

สามารถซื้อกองทุนผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีที่ร่วมรายการ ยกเว้น KFCASHSSF, KFAFIXSSF | ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมบัตรเครดิต 

*เงินลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ ได้แก่ RMF, กบข., กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ รวมกันต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี

คำเตือน
 
 • SSF เป็นกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออม
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต/ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
 • KFAFIXSSF และ KFHAPPYSSF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
 • KFAFIXSSF, KFHAPPYSSF และ KFGBRANSSF สามารถลงทุน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน หรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
 • KFGBRANSSF ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้กองทุน SSF

กองทุน KFS100SSFX

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี