โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


KFS100SSFX ลงทุนเพื่ออนาคต พร้อมสิทธิลดภาษีกับหุ้น SET100
โปรโมชั่นเมื่อลงทุนใน SSF พิเศษ รวมกับ SSF และ RMF ทั้งปี รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท**

KFS100SSFX ลงทุนเพื่ออนาคต

พร้อมสิทธิลดภาษีกับหุ้น SET100

 

โอกาสลงทุน ถึง 30 มิ.ย. 63 เท่านั้น


KFS100SSFX - กองทุนเปิดกรุงศรี SET 100 - เพื่อการออมพิเศษ 

  • ลงทุนมั่นใจในบริษัทใหญ่ 100 อันดับแรกของตลาดหุ้นไทย ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรม ในจังหวะที่ตลาดหุ้นอยู่ในระดับที่น่าลงทุนในปัจจุบัน

  • ใช้กลยุทธการลงทุนเชิงรับ มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี SET100 

  • โอกาสรับเงินปันผลระหว่างถือการลงทุน

  • นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 80% ของ NAV

  • ระดับความเสี่ยง: 6 - เสี่ยงสูง

  • ลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาทเท่านั้น 


**โปรโมชั่นเมื่อลงทุนใน SSF พิเศษ รวมกับ SSF และ RMF ทั้งปี
รับหน่วยลงทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท 
>> ดูรายละเอียดโปรโมชั่นคลิก <<


สามารถซื้อกองทุนผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีที่ร่วมรายการ | การซื้อหน่วยลงทุนจะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและคะแนนสะสมบัตรเครดิต 
 

เปรียบเทียบ SSFX กับ SSF

 

*เงินลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ ได้แก่ SSF, RMF, กบข., กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ รวมกันต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี

คำเตือน
 
  • SSFX และ SSF เป็นกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออม
  • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต/ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนกองทุน KFS100SSFX

เอกสารแนะนำกองทุน SSF

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี