โปรโมชัน/กองทุนแนะนำ


กรุงศรี The One ... ผสานพลังกรุงศรี เฟ้นมุมมองเชิงลึก รุกทุกโอกาสการลงทุน

กรุงศรี The One ครั้งแรกกับการผสานจุดแข็งของกลุ่มกรุงศรี (ธนาคารกรุงศรี บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด) และพันธมิตรด้านการลงทุน ในการร่วมวางกลยุทธ์การลงทุนและคัดเลือกสุดยอดกองทุนในเมืองไทยครบ ทั้งกองทุนตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นทั่วโลก และสินทรัพย์ทางเลือก มาจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีสุดตามระดับความเสี่ยงให้เลือกได้ 3 กองทุน คือ KF1MILD / KF1MEAN / KF1MAX พร้อมปรับพอร์ตเชิงรุกตามภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง บนกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น โดยมีผู้จัดการกองทุนควบคุมความเสี่ยงและผันผวนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 


 

กลุ่มกองทุนกรุงศรี The One


 

1. กรอบการลงทุน
ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมด้วยกลยุทธ์และการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนที่แตกต่าง
  • กองทุนรวมตราสารตลาดเงิน เพื่อรักษาสภาพคล่องในกองทุน
  • กองทุนรวมหุ้นทั้งในและต่างประเทศ* เพื่อการสร้างผลตอบแทนและศักยภาพการเติบโต (*หุ้นปันผล หุ้นดัชนี หุ้นเติบโต หุ้นขนาดเล็ก หุ้นตามภูมิภาค/ประเทศ หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม และหุ้น Thematic)
  • กองทุนรวมตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพและโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
  • กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อการกระจายความเสี่ยง เพิ่มทางเลือกการลงทุน
ที่มา: บลจ.กรุงศรี ณ 26 ม.ค. 66 | หมายเหตุ: กรอบการลงทุนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง

2. กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนผ่านกองทุนรวมประเภทต่างๆ
  • KF1MILD ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้และเพิ่มการลงทุนในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้ชนะเงินเฟ้อ
  • KF1MEAN ลงทุนในตราสารหนี้ในระดับที่ใกล้เคียงกับส่วนที่ลงทุนในหุ้นรวมกับสินทรัพย์ทางเลือก เพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยง
  • KF1MAX เน้นลงทุนในหุ้นเพื่อเน้นสร้างการเติบโต แต่ยังคงสัดส่วนในตราสารหนี้ เน้นโอกาสสร้างผลตอบแทนพร้อมบริหารความเสี่ยง
 
3. กระบวนการลงทุน
ที่มา: บลจ.กรุงศรี ณ ธ.ค. 65 หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกรอบการลงทุน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง โดยในช่วงเริ่มต้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนที่บริหารโดย บลจ.กรุงศรี ก่อน เพื่อประสิทธิภาพด้านการจัดการ

ข้อมูลกองทุน: กรุงศรี The One (เสนอขายครั้งแรก 13 - 20 ก.พ. 2566)
 
ข้อมูลกองทุน คลิก: KF1MILD-A | KF1MEAN-A | KF1MAX-A

คำเตือน
  • เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามข้อมูล/ ขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 หรือ ตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน


ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

ลงทุนในกองทุนรวมบลจ.กรุงศรี

บลจ.กรุงศรีมีกองทุนรวมหลายประเภทให้เลือกลงทุนสำหรับทุกเป้าหมายการลงทุน