โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


KFYENJAI-A ... ลงทุนเย็นใจ ไม่เสี่ยงสูง

กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ (KFYENJAI)

โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากพร้อมควบคุมความผันผวนให้อยู่ในระดับต่ำด้วยสัดส่วนการลงทุนผสมผสานระหว่างตราสารหนี้ หุ้น และ REITs ได้เป็นกองทุนผสมที่ลงตัว เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการหาแหล่งสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก ให้ลงทุนได้อย่างสบายใจ และไม่ต้องเสี่ยงสูงเกิน

หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นสัดส่วนการลงทุนคาดการณ์ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุนโดยไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานจริง

พอร์ตการลงทุนคาดการณ์ของ KFYENJAI และกลยุทธ์การลงทุน

  • กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อสร้างความมั่นคง: เน้นลงทุนในตราสารหนี้เป็นสัดส่วนหลักของพอร์ต โดยกระจายลงทุนทั้งในตราสารภาครัฐ ภาคเอกชน และตราสารต่างประเทศ คาดการณ์อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ย A ถึง A+
  • กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นและ REITs เพื่อเสริมความมั่งคั่ง: กระจายการลงทุนในหุ้นและ REITs อย่างละ 5% เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม และจำกัดความเสี่ยงไม่ให้สูงจนเกินไป
ที่มา: บลจ.กรุงศรี ณ พ.ค. 65 | ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกลยุทธ์การลงทุนคาดการณ์ ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง และหากกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนตรงแทนการลงทุนผ่านกองทุนรวมตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน


ผลการดำเนินงานย้อนหลังของพอร์ตการลงทุนสมมติ

ซึ่งคำนวณจากสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 90%, หุ้น 5% และ REIT 5%  (ไม่ใช่ผลการดำเนินงานจริงของกองทุน)
ที่มา: Morningstar, บลจ.กรุงศรี ณ 30 เม.ย. 65 โดยพอร์ตการลงทุนสมมติ มีสัดส่วนการลงทุน คือ ตราสารหนี้ 90%, หุ้น 5% และ REIT 5% ซึ่งเป็นสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนคาดการณ์ โดยกองทุน/ดัชนีอ้างอิงในแต่ละสินทรัพย์ ประกอบด้วย 1) ตราสารหนี้ อ้างอิงจากสัดส่วนของกองทุน KFAFIX-A 40.5%, KFSMART 40.5% และ ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน 9% 2) หุ้น อ้างอิงจากดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ในสัดส่วน 5.00% ของพอร์ต 3) REIT อ้างอิงจากดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PE & REIT Total Return Index) ในสัดส่วน 5.00% ของพอร์ต โดยสัดส่วนการลงทุนจะมีการ rebalance เป็นรายเดือน | สัดส่วนของพอร์ตการลงทุนดังกล่าวอ้างอิงจากคาดการณ์กลยุทธ์การลงทุนในระยะยาวของกองทุน • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน KFYENJAI ที่อัตรา 0.7490% ต่อปี | ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนที่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน KFSMART ที่อัตรา 0.081% ต่อปี และกองทุน KFAFIX-A ที่อัตรา 0.1215% ต่อปี โดยคำนวณจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน KFSMART ที่อัตรา 0.20% ต่อปี และ KFAFIX-A ที่อัตรา 0.30% ต่อปี คูณสัดส่วนการลงทุนของ KFSMART และ KFAFIX-A ที่กองทุนละ 40.5% ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นประมาณการผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนสมมติ ซึ่งไม่ได้หมายความถึงผลการดำเนินงานจริงของกองทุน


ข้อมูลกองทุน

KFYENJAI-A: กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังนี้
1. ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงหน่วย CIS ของกองทุนรวมตราสารหนี้
2. หุ้นจดทะเบียนใน SET รวมถึงหุ้นช่วง IPO โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV กองทุน
3. REIT และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 15% ของ NAV กองทุน
4. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV กองทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 5 – เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง | ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
วันทำการซื้อขาย  ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน)
เงินลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท 
เสนอขายครั้งแรก (IPO) 21 - 27 มิถุนายน 2565 (หลัง IPO: 1 กรกฎาคม 2565)

คำเตือน
 
  • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน  ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตข้อมูลกองทุน KFYENJAI-Aย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี