โปรโมชั่น/กองทุนใหม่


ลงทุนให้ชีวิตดีเริ่ด เลือก KFSUPER และ KFSUPERRMF

KFSUPER_Landing-Page_1024x4500.jpg

คำเตือน
 
  • กองทุนมีระดับความเสี่ยง 5 - ปานกลางค่อนข้างสูง
  • RMF ลงทุนเพื่ิอเกษียณอายุ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
  •  กองทุนมีการลงทุนต่างประเทศไม่เกินร้อลยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
  •  กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
  • กองทุนอาจลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)   หรือที่ไม่รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนจากการลงทุนบางส่วน 
  • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุน KFSUPER

กองทุน KFSUPERRMF

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี