โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


KFDIVERSE กระจายลงทุนหลากหลาย ... เพื่อโอกาสผลตอบแทนสวยๆ

KFDIVERSE กระจายลงทุนหลากหลาย ...
เพื่อโอกาสผลตอบแทนสวยๆ

 

ลงทุนในกองกองทุนหลัก PIMCO GIS Diversified Income  Fund
กองทุนระดับ 5 ดาวจาก Morningstar ในกลุ่มตราสารหนี้ภาคเอกชน*

*ข้อมูลการจัดอันดับ Morningstar จาก PIMCO ณ 31 มี.ค. 63 โดยการจัดอันดับดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด
 

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

ที่มา: PIMCO ณ 31 มี.ค. 63  | ข้อมูลสัดส่วนแสดงเป็นอัตราเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาด  Other Regions รวมถึง Non EMU European countries และ Developed Asia
 

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก (เฉลี่ยต่อปี)

ที่มา: PIMCO ณ 31 มี.ค. 63 | ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก  ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุน KFDIVERSE เหมาะกับใคร?

  • ผู้ที่มองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม ผ่านการกระจายลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนหลากหลายประเภททั่วโลก ที่ได้รับการคัดสรรอย่างดีจากทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ยาวนาน

  • ผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความผันผวนจากตลาดหุ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาดโลก การลงทุนในตราสารหนี้จะช่วยลดระดับความผันผวนให้กับพอร์ต

  • ผู้ลงทุนที่มีกรอบการลงทุนระดับปานกลาง เหมาะสำหรับการลงทุนตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

 

นโยบายกองทุน  KFDIVERSE
กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม (Krungsri Diversified Income Fund) 

แบ่งเป็น 2 ชนิดหน่วยลงทุน
KFDIVERS-A: กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า
KFDIVERS-R: กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ


นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ  PIMCO GIS Diversified Income Fund (Institutional – Income (USD)) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ระดับความเสี่ยง 

ระดับ 5 – เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง / ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

วันทำการซื้อขาย 

 

ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน)

การรับซื้อคืนหน่วย  ลงทุนอัตโนมัต 

 

KFDIVERS-A:      ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
KFDIVERS-R: รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุน KFCASH-A ปีละ 4 ครั้ง**

เงินลงทุนขั้นต่ำ

2,000 บาท

เสนอขายครั้งแรก (IPO)

19 - 26 พ.ค. 2563 (เริ่มทำการซื้อขายหลัง IPO วันที่ 4 มิ.ย. 2563)

 
**การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทาให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
คำเตือน
 
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
  • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลกองทุน KFDIVERS-A

ข้อมูลกองทุน KFDIVERS-R

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี