โปรโมชั่น/กองทุนแนะนำ


กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M43 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M43)
เสนอขายครั้งเดียวระหว่าง 8 - 14 ก.ค. 2563

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M43 -
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (KFFAI6M43
เสนอขายครั้งเดียวระหว่าง  8 - 14 ก.ค. 2563


ประมาณอัตราผลตอบแทน 1.10% ต่อปี
ลงทุนขั้นต่ำ 510,000 บาท
ความเสี่ยงระดับ 4 : ปานกลางค่อนข้างต่ำ
 มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน  


รายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุน

ตราสารที่ลงทุน (1)

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร

ประมาณการผลตอบแทนของตราสาร 
(ต่อปี) (2)

สัดส่วน
การลงทุน
(1)

ประมาณการผลตอบแทนที่
กองทุนจะได้รับ
(ต่อปี) (1)

National
rating

International rating

เงินฝากธนาคารประเภทประจำ ของ
Doha Bank (DHBK)  - กาตาร์
  A/Fitch 2.01% 19% 0.38%
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ ของ
Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า - จีน
  A/Fitch 0.99% 19% 0.19%
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ ของ
 The Commercial Bank of Qatar (CBQ)  -
กาตาร์
  A/Fitch 0.99% 15% 0.15%
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ ของ
Ahli Bank (AHLI)  - กาตาร์
  A/Fitch 1.15% 19% 0.22%
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ ของ
Al Khalij Commercial Bank (KCBK)  - กาตาร์
  A/Fitch 1.03% 14% 0.15%
บัตรเงินฝากแบบมีระยะเวลา ของ 
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT (BNI) สาขานิวยอร์ก - อินโดนีเซีย
  BBB-/Fitch 0.95% 14% 0.13%
รวม 1.22%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (3), (5)  (0.12%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) (4) 1.10%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) 6 เดือน

หมายเหตุ
(1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสาร/ผู้ออกตราสารอื่น หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ธ.Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), ธ.Industrial and Commercial Bank of China Asia (ICBC Asia), ธ.Bank of East Asia (BEA), ธ.China Construction Bank (CCB), ธ.Standard Chartered Bank (Singapore), ธ.Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธ.Agricultural Bank of China (ABC), ธ. United Overseas Bank LTD (UOB), ธ.Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), ธ.Mashreqbank PSC (MASQ), ธ.Qatar National Bank (QNB), ธ.Security Bank (SECB), ธ.CIMB, ธ.Bank of Communications (BOCOM), ธ. First Abu Dhabi Bank (FAB), ธ. Emirates NBD PJSC (ENBD), ธนาคาร รักยัต อินโดนีเซีย, ธนาคาร มาลายัน เบอหัด, ตราสารหนี้ภาครัฐไทย, ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย, บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน), ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ไทย), ธนาคาร ออมสิน (ไทย), ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน), บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), และ/หรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.กรุงศรี จำกัด
(2) แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
(3) ค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากที่ระบุในโครงการ
(4) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้
(5) ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจากที่ได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
(6) อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงดังกล่าว อาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น
กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนลงทุน 
ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ดูข้อมูลกองทุนย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี