โปรโมชั่น


ขุมทรัพย์การลงทุนในเอเชีย รวมที่สุดของทุกโอกาสไว้ที่นี่
เมื่อมียอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุนที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2561

โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อมียอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุนที่ร่วมรายการ

ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2561

 

ยอดเงินลงทุนสุทธิทุกๆ 100,000 บาท ในกองทุนที่ร่วมรายการ

รับ หน่วยลงทุนกองทุน KFCASH มูลค่า 100 บาท

 
  1. กองทุนที่ร่วมรายการ คือ KFACHINA-A, KF-HCHINAD, KF-INDIA, KF-HJPINDX, KF-HJAPAND, KF-JPSCAP, KF-JPSCAPD*, KFVIET-A, KFAINCOM-A, KFAINCOM-R และ KFHASIA-A (*หากกองทุนเปิดให้รับรายการลงทุนเพิ่มได้ระหว่างช่วงเวลาส่งเสริมการขาย)
  2. ยอดเงินลงทุนที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะต้องเป็นยอดเงินลงทุนสุทธิในช่วงระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2561 โดยนับรวมเงินลงทุนในทุกกองทุนที่ร่วมรายการ (ยอดเงินลงทุนสุทธิ คือ ยอดซื้อและสับเปลี่ยนเข้า หักด้วยยอดขายคืนและสับเปลี่ยนออก ทั้งนี้ ไม่นับรวมการสับเปลี่ยนเข้าและออกระหว่าง share class ในกองทุนเดียวกัน และ/หรือ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติของกองทุน)
  3. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนไปจนถึง 28 ธันวาคม 2561 โดยพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของทุกกองทุนที่ร่วมรายการ ณ วันที่   28 กันยายน 2561 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืนหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนออก ในกองทุนที่ร่วมรายการในระหว่างช่วงวันที่ 29 กันยายน - 28 ธันวาคม 2561 ในจำนวนเงินเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้
  4. บริษัทจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้ 
  5. ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH ตามรายการส่งเสริมการขายนี้
  6. กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
  7. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
  8. บริษัทจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน KFCASH จะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน
  9. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด 

ขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถามโปรโมชั่นได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา   หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
add line @krungsriasset

ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองในประเทศซึ่งกองทุนหลักได้ลงทุน

ตัวอย่างการทำรายการที่เข้าเงื่อนไข และผิดเงื่อนไข
 
ตัวอย่างที่ 1: คุณ ก.
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561      คุณ ก. ซื้อหน่วยลงทุนกองทุน KF-JPSCAP และ KFACHINA-A กองทุนละ 1 ล้านบาท 
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 28 ธันวาคม 2561 คุณ ก. ไม่มีการทำรายการขายคืน/สับเปลี่ยนออกจากกองทุนที่ร่วมรายการ
ดังนั้น คุณ ก จะมีสิทธิได้รับรางวัลมูลค่า 2,000 บาท เนื่องจาก คุณ ก. มียอดเงินลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่ากับ 2 ล้านบาท
 
ตัวอย่างที่ 2. คุณ ข. 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561      คุณ ข. ซื้อหน่วยลงทุนกองทุน KFAINCOM-A 1 ล้านบาท 
วันที่ 1 กันยายน 2561          คุณ ข. สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน KFAINCOM-A ไปยัง KFAINCOME-R ทั้งหมด
วันที่ 25 กันยายน 2561        คุณ ข. ขายหน่วยลงทุนกองทุน KF-HCHINAD ที่เคยซื้อไว้ก่อนช่วงเวลาส่งเสริมการขาย จำนวน 5 แสนบาท 
ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 28 ธันวาคม 2561 คุณ ข. ไม่มีการทำรายการขายคืน/สับเปลี่ยนออกจากกองทุนที่ร่วมรายการ
ดังนั้น คุณ ข จะมีสิทธิได้รับรางวัลมูลค่า 500 บาท เนื่องจาก คุณ ข. มียอดเงินลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่ากับ 5 แสนบาท
 
ตัวอย่างที่ 3. คุณ ค. 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 คุณ ค. ซื้อหน่วยลงทุนกองทุน KFHASIA-A  5 ล้านบาท
วันที่ 15 กันยายน 2561  คุณ ค. สับเปลี่ยนออกจากกองทุน KF-HCHINAD ที่เคยซื้อไว้ก่อนช่วงเวลาส่งเสริมการขาย 1 ล้านบาท
วันที่ 25 กันยายน 2561   คุณ ค. ซื้อหน่วยลงทุนกองทุน KF-INDIA  1 ล้านบาท 
วันที่ 1 ตุลาคม 2561       คุณ ค. ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุน KFVIET-A 1 ล้านบาท 
ดังนั้น คุณ ค. จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลใดๆ จากรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจาก คุณ ค. มีการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งถือว่าผิดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
 ดูรายละเอียดกองทุนและโปรโมชั่น

ดูกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

ย้อนกลับ

ข่าว/ประกาศกองทุน

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี