บลจ.กรุงศรี ได้รับเลือกเป็นผู้จัดการตราสารทุนให้ กบข.

31 มกราคม 2562


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด  ได้รับการแต่งตั้งจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้เป็นผู้จัดการกองทุนตราสารทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. (ที่ 3 จากขวา)  และ น.ส.ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุน เมื่อเร็วๆ นี้

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี