บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุน KFHHCARE

22 มกราคม 2562

บลจ.กรุงศรี เปิดตัวกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHHCARE) เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในธุรกิจด้านสุขภาพที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก เสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2562

น.ส.ศิริพร  สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า“บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ (Healthcare) แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความผันผวนอยู่บ้างแต่ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่ยังมีความแข็งแกร่งและมีโอกาสเติบโตที่ดี  เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ โดยปัจจัยสนับสนุนในระยะสั้นได้แก่ ความกดดันเรื่องการตั้งราคายาได้ผ่อนคลายลง และราคาหุ้นอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ด้านปัจจัยสนับสนุนระยะกลาง ได้แก่ นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมมีเงินสดในมือสูงนำไปสู่การควบรวมกันของบริษัทในอุตสาหกรรม  และการซื้อหุ้นคืนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น  รวมถึงปัจจัยสนับสนุนระยะยาวจากการที่ประชากรโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีอายุขัยยาวนานขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้น และการเติบโตของชนชั้นกลางที่มีความต้องการคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น”

“สำหรับกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHHCARE) มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan Funds -Global Healthcare Fund, Class C (acc) – USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยต่อรอบปีบัญชี  ซึ่งเป็นกองทุนหลักเดียวกับกองทุน KF-HEALTHD ที่ได้เปิดเสนอขายก่อนหน้านี้   โดยมีความแตกต่างกันที่กองทุน KFHHCARE มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลสามารถลงทุนผ่านกองทุน KFHHCARE-D หรือในกรณีที่ต้องการสะสมมูลค่าของเงินลงทุนสามารถลงทุนผ่านกองทุน KFHHCARE-A” 

“กองทุนหลัก JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญสูงทางด้านเฮลท์แคร์ เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ  มีแผนทางธุรกิจที่ดีและให้ความสำคัญกับการเยี่ยมชมกิจการ โดยมีการเยี่ยมชมกิจการประมาณ 1,000 บริษัทต่อปี เพื่อคาดการณ์อนาคตของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนให้ชัดเจนและมีข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด  รวมทั้ง มีการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์ในตลาด  ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดตั้งเมื่อปี 2009 และสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีอยู่ที่ 16.81% ขณะที่ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 13.64%” (ที่มา FFS: JPM Global Healthcare Fund 30 พ.ย. 2018 / ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต) 

“บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่ากองทุน KFHHCARE จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการกระจายการลงทุนไปในตลาดที่มีศักยภาพเติบโต เพื่อแสวงหาผลตอบแทนรวมที่สูงขึ้นในระยะยาว“  น.ส.ศิริพร กล่าว

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757 หรือ เว็บไซต์ www.krungsriasset.com  หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

  1 เดือน 3 เดือน 1 ปี 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี)
Fund 4.50% -1.85% 15.18% 5.80% 8.90% 16.81%
Benchmark 5.45% 0.51% 11.44% 8.12% 9.62% 13.64%

คำเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน 
ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHHCARE) จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class C (acc) – USD (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ ดังนั้น กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองในประเทศซึ่งกองทุนหลักได้ลงทุน
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
  • กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
  • กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน จึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง 

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี