บลจ.กรุงศรีคว้ารางวัล Best Asset & Fund Manager 2018 จาก Alpha Southeast Asia

20 กันยายน 2561

 
คุณศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกรุงศรี จำกัด เข้ารับรางวัล  Best Asset & Fund Manager 2018 จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในพิธีมอบรางวัล 12th Annual Best Financial Institution Awards วันที่ 18 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จ ได้แก่ มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการปี 60 (AUM) ที่เติบโตขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 31% เหนือกว่าอุตสาหกรรมถึง 3 เท่า (9%) ที่มูลค่า 475 พันล้านบาท รวมทั้งผลตอบแทนกองทุนรวมที่โดดเด่นในหลาย asset classes และการเป็นผู้นำในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ครอบคลุมสินทรัพย์การลงทุนหลากหลายประเภท

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดในใจลงทุน

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี