บลจ.กรุงศรี กวาดอันดับ 1 ด้านผลตอบแทน ทั้งในกลุ่มกองทุน LTF กองทุนหุ้นทั่วไป และ กองทุนหุ้นขนาดกลาง – เล็ก

25 ตุลาคม 2560
น.ส.ศิริพร  สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บลจ.กรุงศรี) เปิดเผยว่า “ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 กองทุนหุ้นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นขึ้นแท่นอันดับ 1 ทั้งในกลุ่มกองทุน LTF กลุ่มกองทุนหุ้นทั่วไป และกลุ่มกองทุนหุ้นขนาดกลาง – เล็ก  
 
“จากข้อมูลการจัดอันดับผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมกองทุนรวมโดยมอร์นิ่งสตาร์ไทยแลนด์ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมานั้น พบว่ากองทุน LTF ที่ติดอันดับกลุ่มกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล (KFLTFA50-D) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ (KFLTFEQ)  และกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D) โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 9 เดือนแรกของปี 2560  ที่ 18.43%  17.86% และ 17.36% ตามลำดับ สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ 11.70% ” (ที่มา :Morningstar Thailand ณ  30 ก.ย. 60 / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)
 
กองทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)    (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 60)
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
KFLTFA50-D 9.89 12.07 18.43 29.69 7.03 10.50
KFLTFEQ 11.86 16.36 17.86 22.66 5.85 10.14
KFLTFTSM-D 9.30 14.63 17.36 - - -
ดัชนีชี้วัด (%) 7.28 8.49 11.70 16.44 5.12 8.64
 
 • ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
 • ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
   
ทั้งนี้ กองทุนหุ้นทั่วไปที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล (KFDNM-D) กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค (KFDYNAMIC) และกองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล(KFFIN-D) โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 9 เดือนแรกของปี 2560  ที่ 30.5%  30.26% และ 27.89% ตามลำดับ     สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ 11.70%”

 “กองทุนเปิดกรุงศรีไทยสมอล –มิดแคปอิควิตี้ (KFTHAISM) สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของกลุ่มกองทุนหุ้นขนาดกลาง-เล็ก โดยมีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 9 เดือนแรกของปี 2560 ที่ 20.65% สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ 11.70%” 
 
กองทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)   (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 60)
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
KFDNM-D 13.80 21.39 30.50 47.34 10.89 10.79
KFDYNAMIC 13.69 21.28 30.26 47.45 10.83 10.70
KFFIN-D 8.55 16.59 27.89 40.30 10.03 9.00
KFTHAISM 9.24 16.19 20.65 33.42 - -
ดัชนีชี้วัด (%) 7.28 8.49 11.70 16.44 5.12 8.64
 
 • ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
 • ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
 
“ผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมผู้จัดการกองทุนที่บริหาร กองทุนหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหลักการในการคัดเลือกหุ้นที่มีมาตรฐานและกลยุทธ์การบริหารแบบ Bottom Up วิเคราะห์เจาะลึกในด้านมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ รวมทั้งการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะกับแต่ละภาวะตลาด ส่งผลให้กองทุนสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
"ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารกองทุนหุ้นรวมกันกว่า 100,000 ล้านบาท (ที่มา: บลจ.กรุงศรี  ณ  30 ก.ย. 60) อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการบริหารกองทุนไม่ได้อยู่ที่การสร้างผลตอบแทนสูงที่สุดเพียงช่วงสั้นๆ แต่เป็น การรักษามาตรฐานในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม” น.ส.ศิริพร กล่าว    
 
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีได้ที่ บลจ. กรุงศรี  โทร. 02-657-5757 หรือ  www.krungsriasset.com  หรือ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา 
 
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ 
เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุน
 • KFLTFA50-D มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% ของNAV โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบในการคำนวณดัชนี SET50  ความเสี่ยงระดับ 6 :เสี่ยงสูง
 • KFLTFEQ มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง
 • KFLTFTSM-D  มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง
 • KFDNM-D มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่สูง  ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง
 • KFDYNAMIC มีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV  ความเสี่ยงระดับ 6 :เสี่ยงสูง
 • KFFIN-D มีนโยบายลงทุนในหุ้น ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV และเน้นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์   ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง
 • KFTHAISM  มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กไม่น้อยกว่า 80% ของNAV ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ย้อนกลับ

สมัครรับข่าวสารการลงทุนกับบลจ.กรุงศรี